ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020

Nov 27th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Приоритетни оси

* Устойчиво и интегри-рано градско развитие

*Държавна образова-телна инфраструктура

* Регионална здравна инфраструктура

* Регионална социал-на инфраструктура

* Регионален туризъм

* Регионална пътна инфраструктура

* Превенция на риска

* Техническа помощ

ПО 4 Регионална и социална инфраструктура

Тематична цел 9:

Насърчаване на со-циалното прибощаване и борба с бедността

Инвестиционен при-оритет: Инвестиране в здравна и социална ин-фраструктура, която допринася за национал-ното, регионалното и местното развитие по-нижаване на неравно-поставеността по отно-шение на здравния ста-тус, насърчаване на со-циалното включване, чрез подобрен достъп до социални, културни и рекреационни услуги и преминаване по инсти-туционални услуги към услуги в общността

Инвестиране в здрав-на и социална инфра-структура – 3% от общия бюджет на ОПРР със 100% БПФ

Специфична цел: Со-циално приобщаване, чрез инвестиции в со-циална инфраструктура

Допустими дейности:

* СМР в центрове, предоставящи услуги за деца в риск

* СМР в центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск

* СМР за защитени жилища

* Инфраструктура за съпътстващи услуги за деца

* Сграден фонд за социални услуги в об-щността

* Инфраструктура за предоставяне на услуги за ранно детско раз-витие

ПО 5: Регионален туризъм

Тематична цел 6:

Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност

Инвестиционен при-оритет:

Консервация, опазва-не, популяризиране и развитие на природно културното наследство – 9% от общия бюджет на ОПРР и съотно-шение БФП/финансов инструмент – 50%/50%

Специфични цели:

* Насърчаване на ре-гионалния туризъм, чрез опазване, популя-ризиране и развитие на културното и природ-ното наследство

* Насърчаване на местния икономически потенциал и нови фор-ми на заетост в ре-гионите

Допустими дейности:

* Подкрепа за разви-тие на природни, кул-турни и исторически ат-ракции от световно и национално значение – СМР и оборудване

* Съпътстваща турис-тическа инфраструк-тура в района на атрак-циите

* Обекти с религиоз-но значение

* Развитие на регио-нални продукти и па-зарната информация, информационни кам-пании

Конкр. бенефициенти:

Министерство на кул-турата за обекти дър-жавна собственост в управление на МК; Религиозни институ-ции; Общини; НПО; Фи-нансови инструменти

oscarissa

Единен информационен портал за Структурните фондове на ЕС:   www.eufunds.bg

 

Коментарите са затворени.