ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020

Nov 27th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Тематична цел 1:

Засилване на научно-изследователската дей-ност, технологичното развитие и иновациите

Тематична цел 8:

Насърчаване на зае-тостта и подкрепа за мо-билността на работната сила

Тематична цел 9:

Насърчаване на соци-алното приобщаване и борба с бедността

Тематична цел 10:

Инвестиции в образо-ванието, уменията и уче-нето през целия живот

Приоритетни оси:

* Научни изследвания и технологично развитие

* Наука и образова-ние за реална заетост, мо-билност и предприема-чество

* Образование, уме-ния и учене през целия живот

* Образователна сре-да за активно социално приобщаване

* Образователна и ИКТ инфраструктура

* Транснационално сътрудничество

ПО 1: Научни изследвания и технологично развитие

Инвестиционен при-оритет: Укрепване на инфраструктурата, не-обходима за научноиз-следователска и ино-вационна дейност, подо-бряване на капацитета за реализиране на дос-тижения в областта на НИРД и насърчаване на центрове за върхови постижения и за ком-петентност, по-специ-ално центрове, които са от интерес за Европа

СЦ1: Изграждане на центрове за върхови постижения и центро-ве за компетентност в приоритетни области

СЦ2: Развитие на на-ционални и регионални инфраструктури, и на регионални партньор-ски съоръжения към Европейските инфра-структурни комплекси – достъп, участие, мо-дернизация, оптимизи-ране и концентрация

СЦ3: Подкрепа за приложни изследвания и експериментално раз-витие в приоритетни сектори, осигуряващи динамика в развити-ето на икономиката, в т.ч. и за осигуряване дейността на центро-вете за научна компе-тентност

ПО 2 Наука и образование за реална заетост, мобилност и предприемачество

ИП1: Модернизация и укрепване на инсти-туциите на пазара на труда, т.ч. системите за образование и обу-чение, включително дейсвия за засилване на транснационалната мобилност на работ-ната сила

ИП2: Достъп до зае-тост за търсещите ра-бота и неактивните лица, включително мест-ните инициативи за заетост и подкрупа за мобилността на ра-ботната сила

Допустими дейности

* Подкрепа за квали-фикация и кариерното развитие на човешките ресурси в научния сек-тор и висшето обра-зование

* Развитие на капа-цитета и мотивиране на млади специалисти

* Подобряване на ус-ловията за усъвършен-стване и придобиване на нови личностни и професионални знания и умения

* Осигуряване на дос-тъп до научни база дан-ни и меджународни на-учни мрежи

* Подкрепа за дей-ности за привличане на чуждустранни и бъл-гарски учени, работещи в чужбина

* Подкрепа за дейнос-ти за развитие на систе-мата за кариерно ори-ентиране

* Популяризиране на ученето през целия живот

* Насърчаване на доброволчески ини-циативи за придобиване на знания и умения по неформален начин

* Подпомагане на ка-риерното ориентиране на учениците в  учи-лищното образование

Допустими бенефициенти

* МОМН

* Висши училища

* Училища

* Детски градини

* Извънучилищни пе-даготически учреж-дения

* Работодатели

* Браншови органи-зации

* ЮЛНЦ

* Центрове за кариер-но ориентиране

* Национално пред-ставителни организации на работниците и на ра-ботодателите

* НПО

ПО 3 Насърчаване на образованието, уменията и ученето през целия живот

ИП1: Намаляване на преждевременното напускане на училища и насърчаването на рав-ния достъп до висо-кокачествено предучи-лищно, основно и сред-но образование

Примерни дейности

* Дейности за подоб-ряване на ключовите компетентности на уче-ниците с акцент върху грамотността, ученията за общуване на чужд език, дигиталната ком-петентност

* Разширяване и усъ-вършенстване на при-лагането на системата за оценяване на резул-татите от обучението на учениците

* Дейности за измер-ване на постиженията на учениците в областта на четенето, математи-ката и природните науки

* Дейности за въвеж-дане на модерни тех-нологии и итерактивни методи и средства в об-разователния процес

* Осигуряване на ус-ловия за целодневна ор-ганизация на образо-вателния процес

ИП2: Подобряване на качеството, ефикас-ността и достъпа до висшето и равностой-ното на него образо-вание с цел увеличава-не на участието и по-добряване на равни-щата на образование

Примерни дейности

* Усъвършенстване на системите за управле-ние на висшите учи-лища и въвеждане на системи за налюдение и контрол

* Разработване и вне-дряване на модели за обвързване на финан-сирането на висшите училища с резултатите от обучението и реа-лизацията на студентите

* Усъвършенстване на формите за преподава-не и на методите за оце-няване на студентите и докторантите

* Студентски стипен-дии за висок успех в приоритетни области

* Дейности за при-лагане на гъвкави моде-ли на обучение

* Модернизиране на учебните планове и програми във висшите училища с участието и в интерес на бизнеса

ИП3: Подобряване на достъпа до възмож-ностите за учене през целия живот, подобря-ване на уменията и квалификацията на ра-ботната ръка и пови-шаване на адекват-ността на системите за образование и обу-чение спрямо пазара    на труда

Допустими бенефициенти

* МОМН и второсте-пенни разпоредители

* Други министер-ства, които са финансира-щи органи на училища

* Детски градини

* Училища

* Общини

* Ресурсни центрове

* Читалища

* НПО

* Висши училища

* Национално пред-ставителни организации на работниците и на ра-ботодателите

* Работодатели

* Браншови органи-зации

ПО 4 Образователна среда за активно социално приобщаване

ИП1: Активно приоб-щаване

Примерни дейности

* Подкрепа за осигу-ряване на процеса на при-общаващо образование

* Въвеждане на мо-дели за ранно оценяване на образователните пот-ребности и за превен-ция на обучителните затруднения

* Подкрепа на деца и ученици със специални образователни потреб-ности

* Развитие на под-крепяща среда в сис-темата на предучилищ-ното и училищното об-разование за осъщест-вяване на приобщава-що образование чрез: повишаване на капаци-тета на педагогическите специалисти и на екип-ната работа; гъвкави форми на обучение; осигуряване на специа-лизирани пособия и по-магала; индивидуалната подкрепа за личностно развитие

ИП2: Интеграция на маргинализирани об-щности

Примерни дейности

* Обучене по българ-ски език за учениците, за които българският език не е майчин

* Подкрепа за работа в интеркултурна среда

* Повишаване на ка-пацитета на педагоги-ческите специалисти за работ в мултикултурна среда

* Мотивация и под-крепа за продължаване на образованието на учениците в гимназиа-лния етап на средното образование и във вис-шите училища

Допустими бенефициенти

* МОМН и второсте-пенните му разпоре-дители

* Детски градини; училища

* Общини

* НПО

ПО 5 Образователна и ИКТ инфраструктура

ИП1: Инвестиции в образованието, уме-нията и ученето през целия живот посред-ством изграждане на образователна инфра-структура и на инфра-структура на обучение

Примерни дейности:

* Подкрепа за образо-вателна инфраструк-тура

* Подкрепа за енер-гийна ефективност

* Създаване на дос-тъпна архитектурна сре-да за хора с уврежданияя в учебни заведения, общежития, детски гра-дини и бази за спорт и отдих

* Обзавеждане и обо-рудване

* Инвестиции за по-добряване на спортната база в училищата

Допустими бене-фициенти

* МОМН и второ-степенните му разпоре-дители

* Училища, детски градини

* Извънучилищни   педагогически учреж-дения

* Общини

ИП2: Подобряване на достъпа до ИКТ и на тяхното използване и качество чрез засилено използване на основа-ващи се на ИКТ прило-жения за електронно приобщаване и елек-тронно обучение

Примерни дейности

* Внедряване на ин-телигентни ИКТ реше-ния за комуникация между ученици, учи-тели, родители и адми-нистарция

* ИКТ решения за преподаване, учене от разстояние, онагледя-ване и представяне на учебен материал

* Осигуряване на средства за онагледя-ване на учебния процес – проектори, монитори, бели дъски, компютър-на техника, оборудване за симулация и др.

ПО 6: Транснационално сътрудничество

ЦЕЛ: Насърчаване на обмяната на идеи, доб-ри практики и опит в използването на фи-нансовата помощ от ЕС в областта на научните изследвания, образованието и обу-чението, социалното включване, управле-нието на проекти

Примерни дейности

* Проучвания в други държави-членки и из-следване на напредъка им

* Посещения и обмя-на на служители

* Обмяна на опит и добри практики

Допустими бенефициенти

* МОМН и второсте-пенните му разпореди-тели, държавни инсти-туции, общини

* Научни организации

*Училища; Висши училища, младежки ор-ганизации, НПО

Коментарите са затворени.