“Тракийски скали” край Балчик – най-добрият голф курорт в Европа за 2014 г.

Nov 27th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Image_2453517_126

Пре­с­ти­ж­на­та на­г­ра­да „Най-до­бър ев­ро­пей­с­ки голф ку­рорт“ бе­ше при­съ­де­на на голф ку­рорт Тра­кий­с­ки ска­ли” от Ме­ж­ду­на­ро­д­на­та асо­ци­а­ция на голф ту­ро­пе­ра­то­ри­те (IAGTO)  све­то­в­на­та бран­шо­ва ор­га­ни­за­ция в голф ин­ду­с­т­ри­я­та. От­ли­чи­е­то бе­ше връ­че­но в че­т­вър­тък, 14 но­ем­в­ри 2013 г., на офи­ци­ал­на­та це­ре­мо­ния за обя­вя­ва­не на­г­ра­ди­те на IAGTO по вре­ме на Ме­ж­ду­на­ро­д­но­то голф ту­ри­с­ти­че­с­ко из­ло­же­ние (International Golf Travel Market  IGTM) в Ко­с­та До­ра­да, Ис­па­ния.

Из­бо­рът на „Най-до­бър ев­ро­пей­с­ки голф ку­рорт“ за­ви­си от гла­со­ве­те на чле­но­ве­те на IAGTO  над 516 ту­ро­пе­ра­тор­с­ки аген­ции от 62 раз­ли­ч­ни стра­ни. Все­ки опе­ра­тор гла­су­ва за най-до­бър голф ку­рорт на го­ди­на­та по сле­д­ни­те кри­те­рии:

“ Удо­в­ле­т­во­ре­ност на кли­ен­ти­те

“  Ка­че­с­т­во на голф иг­ри­ще­то и ус­ло­ви­я­та за на­с­та­ня­ва­не

“Съ­о­т­но­ше­ние ка­че­с­т­во/це­на

“ По­д­к­ре­па от пар­т­ньо­ри, ту­ри­с­ти­че­с­ки ор­га­ни­за­ции и ави­о­ли­нии

“ Про­фе­си­о­на­лен по­д­ход при пре­до­с­та­вя­не на ус­лу­ги­те

“ До­с­тъп до стар­то­ви вре­ме­на за иг­ра на голф.

На­г­ра­да­та е го­ля­мо при­з­на­ние за раз­ви­ти­е­то на гол­фа в Бъл­га­рия. Тя се по­лу­ча­ва са­мо ед­на го­ди­на, след ка­то Бъл­га­рия бе из­б­ра­на за „Не­раз­к­ри­та голф де­с­ти­на­ция” за 2012. “Тра­кий­с­ки ска­ли” e пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во за все­ки гол­фър и през 2014 го­ди­на ще бъ­де ед­но от „за­дъл­жи­тел­ни­те за иг­ра“ иг­ри­ща по све­та.

Дра­го­мир Стой­нев, ми­ни­с­тър на ико­но­ми­ка­та и енер­ге­ти­ка­та:

“Го­ля­ма чест е за Бъл­га­рия, че пре­с­ти­ж­на­та на­г­ра­да “Ев­ро­пей­с­ки голф ку­рорт” за 2014 го­ди­на бе­ше спе­че­ле­на от бъл­гар­с­кия голф ку­рорт “Тра­кий­с­ки ска­ли”. От­чи­тай­ки сил­на­та кон­ку­рен­ция в голф ин­ду­с­т­ри­я­та по све­та, за нас е от ог­ром­но зна­че­ние, че “Тра­кий­с­ки ска­ли” е оце­нен тол­ко­ва ви­со­ко от чле­но­ве­те на Ме­ж­ду­на­ро­д­на­та асо­ци­а­ция на голф ту­ро­пе­ра­то­ри­те. Та­зи на­г­ра­да по­ка­з­ва, че до­ри и ед­на мла­да голф де­с­ти­на­ция ка­то Бъл­га­рия мо­же да се по­зи­ци­о­ни­ра на пър­во мя­с­то в Ев­ро­па. Са­мо за две го­ди­ни след от­к­ри­ва­не­то си, “Тра­кий­с­ки ска­ли” при­до­би све­то­в­на по­пу­ляр­ност, а то­ва е знак, че голф ин­ду­с­т­ри­я­та в Бъл­га­рия про­дъл­жа­ва да от­бе­ля­з­ва се­ри­о­зен ръст. На­г­ра­да­та е от го­ля­ма по­л­за не са­мо за “Тра­кий­с­ки ска­ли”, но и за раз­ви­ти­е­то на ту­ри­з­ма в Юго­и­з­то­ч­на Ев­ро­па. Ние сме на­пъл­но на­я­с­но с от­го­вор­но­с­ти­те и за­дъл­же­ни­я­та, ко­и­то та­зи на­г­ра­да но­си, и сме ам­би­ци­ра­ни Бъл­га­рия да ста­не пре­с­ти­ж­на „Signature” де­с­ти­на­ция с от­ли­ч­на ре­пу­та­ция. Със си­гур­ност ще про­дъл­жим да по­д­дър­жа­ме ви­со­ко­то ни­во на ус­лу­ги­те в на­ши­те голф ком­п­ле­к­си, ко­и­то да пре­до­с­та­вя­ме на иг­ра­чи от цял свят.”

Кра­си­мир Гер­гов, пре­зи­дент на Бъл­гар­с­ка­та голф асо­ци­а­ция:

“След по­ве­че от 10 го­ди­ни раз­ви­тие на голф ту­ри­з­ма у нас, за стра­на­та ни е го­ля­ма чест, че най-до­б­ри­ят голф ку­рорт в Ев­ро­па е в Бъл­га­рия. Та­зи све­то­в­но при­з­на­та на­г­ра­да е в от­го­вор на на­ши­те уси­лия да раз­ви­ем гол­фа в Бъл­га­рия и на упо­ри­та­та ни ра­бо­та по съ­з­да­ва­не­то, раз­ви­ти­е­то и по­пу­ля­ри­зи­ра­не­то на уни­кал­ния голф ком­п­лекс “Тра­кий­с­ки ска­ли”. През по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни ус­пя­х­ме да на­ло­жим иг­ри­ще­то в про­фе­си­о­нал­на­та голф ин­ду­с­т­рия по све­та и сме си­гур­ни, че ще при­в­ле­чем все по­ве­че ели­т­ни ту­ри­с­ти в Бъл­га­рия. Съ­ще­с­т­ве­на стъ­п­ка за по­пу­ля­ри­зи­ра­не­то на “Тра­кий­с­ки ска­ли” бе­ше про­ве­де­ни­ят през май 2013 Све­то­вен Volvo мач плей шам­пи­о­нат. През 2012 го­ди­на Бъл­га­рия спе­че­ли на­г­ра­да­та за „Не­раз­к­ри­та голф де­с­ти­на­ция“, а та­зи го­ди­на стра­на­та ни си из­во­ю­ва мя­с­то на све­то­в­на­та голф кар­та ка­то пре­с­ти­ж­на и лу­к­со­з­на голф де­с­ти­на­ция. През 2014 го­ди­на “Тра­кий­с­ки ска­ли” ще бъ­де голф иг­ри­ще­то, ко­е­то все­ки гол­фър,  тър­сещ пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во, ще ис­ка за­дъл­жи­тел­но да изи­г­рае.”

Ге­орг Цве­тан­с­ки, со­б­с­т­ве­ник на Голф ку­рорт “Тра­кий­с­ки ска­ли”:

“Бих ис­кал да бла­го­да­ря на чле­но­ве­те на Ме­ж­ду­на­ро­д­на­та асо­ци­а­ция на голф ту­ро­пе­ра­то­ри­те за ре­ше­ни­е­то им да из­бе­рат “Тра­кий­с­ки ска­ли” за един от най-до­б­ри­те голф ку­рор­ти в све­та. От­к­ро­ве­но мо­га да ка­жа, че Га­ри Пле­ър съ­з­да­де уни­ка­лен те­рен, кой­то е го­ля­мо пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во за все­ки гол­фър. Над 1,5 ми­ли­ар­да зри­те­ли гле­да­ха Све­то­в­ния Volvo мач плей шам­пи­о­нат през май та­зи го­ди­на, про­ве­ден на “Тра­кий­с­ки ска­ли”. Та­зи го­ля­ма по­пу­ляр­ност съ­з­да­ва се­ри­о­зен по­тен­ци­ал пред ту­ри­с­ти­че­с­ка­та ин­ду­с­т­рия за при­в­ли­ча­не­то на по­ве­че гол­фъ­ри, ко­и­то да по­се­тят “Тра­кий­с­ки ска­ли” и да оце­нят кра­со­та­та на то­ва не­ве­ро­я­т­но мя­с­то. Бла­го­да­ря на вси­ч­ки чле­но­ве на IAGTO за тя­х­на­та по­д­к­ре­па “Тра­кий­с­ки ска­ли” да ста­не “Ев­ро­пей­с­ки голф ку­рорт“ на 2014 г.”

“Тра­кий­с­ки ска­ли” е най-до­б­ри­ят про­ект в ди­зай­нер­с­ко­то по­р­т­фо­лио на Га­ри Пле­ър. “То­ва е най-кра­си­во­то голф иг­ри­ще, ко­е­то ня­ко­га съм ви­ж­дал по све­та”, ка­за из­ве­с­т­ни­ят с пря­ко­ра Чер­ния ри­цар юж­но­а­ф­ри­ка­нец по вре­ме на офи­ци­ал­но­то от­к­ри­ва­не на ку­рор­та през 2011. Той обя­ви “Тра­кий­с­ки ска­ли” за Pebble Beach на Ев­ро­па  из­к­лю­чи­тел­но при­з­на­ние, ка­то се има пре­д­вид, че Pebble Beach (САЩ) е ед­но от най-кла­с­ни­те иг­ри­ща в цял свят. Ку­рор­тът съ­че­та­ва тра­ди­ци­он­на­та ар­хи­те­к­ту­ра с кра­си­ва­та край­мор­с­ка при­ро­да. “Тра­кий­с­ки ска­ли” пре­д­ла­га изу­ми­тел­ни гле­д­ки към мо­ре­то и съ­х­ра­не­но­то ес­те­с­т­ве­но­то оча­ро­ва­ние на При­ро­д­ния парк “Ка­ли­а­к­ра”. Ком­п­ле­к­сът раз­по­ла­га с 2 км пла­ж­на иви­ца, SPA-цен­тър, спор­т­ни съ­о­ръ­же­ния, от­ли­ч­ни гур­ме ре­с­то­ран­ти  и вси­ч­ко то­ва на фо­на на ве­ли­ко­ле­п­ни пей­за­жи и об­с­лу­ж­ва­не на све­то­в­но ни­во.

Про­е­к­ти­ра­но­то от Га­ри Пле­ър Signature голф иг­ри­ще с 18 ду­п­ки е ак­цент в ку­рор­та със сво­и­те 4,5 км пре­се­чен те­рен над ска­ли­те. “Тра­кий­с­ки ска­ли” е част от голф де­с­ти­на­ци­я­та Cape Kaliakra. Иг­ри­ще­то, раз­по­ло­же­но на площ от 164 хе­к­та­ра ска­ли­с­та ме­с­т­ност край мо­ре­то, е про­е­к­ти­ра­но та­ка, че да се впи­с­ва от­ли­ч­но в ес­те­с­т­ве­ния те­рен и да пре­д­ла­га пре­ди­з­ви­ка­тел­на и не­по­в­то­ри­ма голф иг­ра. То­ва е и ед­но от мал­ко­то иг­ри­ща в све­та, на ко­е­то от вся­ка от 18-те ду­п­ки се от­к­ри­ва ве­ли­ко­ле­пен из­г­лед към ска­ли­те и мо­ре­то.

През 2013 г. “Тра­кий­с­ки ска­ли” бе­ше до­ма­кин на 50-ата го­ди­ш­ни­на на Све­то­в­ния Volvo мач плей шам­пи­о­нат. 24 от най-до­б­ри­те гол­фъ­ри в све­та оце­ни­ха ви­со­ко кла­са­та на иг­ри­ще­то, но най-го­ле­ми­ят ус­пех бе­ше за шам­пи­о­на Гре­ъм Ма­к­да­у­ъл, кой­то гра­б­на ку­па­та и на­г­ра­д­ния фонд от  € 800,000 за пър­во­то мя­с­то.

Стра­те­ги­че­с­ки­ят ход на Volvo и IMG да ор­га­ни­зи­рат Све­то­в­ния Volvo мач плей шам­пи­о­нат в Бъл­га­рия бе­ше съ­ще­с­т­ве­на стъ­п­ка за раз­ви­ти­е­то на гол­фа в стра­на­та. То­ва бе пър­ви­ят тур­нир от Ев­ро­пей­с­ка­та ве­ри­га от та­ка­ва ве­ли­чи­на на бъл­гар­с­ко иг­ри­ще. Шам­пи­о­на­тът по­лу­чи све­то­в­но ме­дий­но по­к­ри­тие с бли­зо 1,600 ча­са те­ле­ви­зи­он­ни из­лъ­ч­ва­ния, ко­и­то бя­ха гле­да­ни от ми­ли­ард и по­ло­ви­на ду­ши на вси­ч­ки кон­ти­нен­ти по най-го­ле­ми­те спор­т­ни те­ле­ви­зи­он­ни ка­на­ли. По­ло­жи­тел­ни­те оцен­ки на иг­ра­чи­те до­при­не­со­ха за по­пу­ля­ри­зи­ра­не на стра­на­та ни ка­то кла­с­на и пре­с­ти­ж­на ту­ри­с­ти­че­с­ка де­с­ти­на­ция.

Balchik.com

thracian-cliffs-golf-resort-550x368

thracian-cliffs-golf-resort-bulgaria

Коментарите са затворени.