Ивайло Станчев и Севдалин Стайков правят фурор в Германия

Nov 9th, 2010 | От | Category: СПОРТ

Фу­т­бо­ли­с­ти­те на „Чер­но мо­ре” Ивай­ло Стан­чев и Се­в­да­лин Стай­ков на­п­ра­ви­ха фу­рор с иг­ра­та си при де­бю­та за но­вия си не­м­с­ки клуб „Акен”. В пър­ва­та кон­т­ро­ла от­бо­рът от ре­ги­о­нал­на­та ли­га бие с 3:1, ка­то Стан­чев вкар­ва два го­ла, а Се­в­да­лин – един. Във вто­ра­та пе­че­ли с 5:1 след хет­т­рик на Стан­чев. Ме­с­т­на­та пре­са е във въз­торг и оп­ре­де­ля Ивай­ло за го­ло­ва ма­ши­на, а Се­в­да­лин за бъл­гар­с­кия Мер­те­за­кер. Сев, ка­к­то го на­ри­чат не­м­ци­те, бил из­к­лю­чи­тел­но ста­би­лен в за­щи­та и мно­го опа­сен при ста­ти­ч­ни по­ло­же­ния в на­ка­за­тел­но­то по­ле на съ­пер­ни­ка. Стан­чев пък тръ­г­вал по стъ­п­ки­те на своя ба­ща Ва­лен­тин Стан­чев. По­с­ле­д­ни­ят ос­та­ви сле­да в Гер­ма­ния с изя­ви­те си за „За­к­сен” /Лай­п­циг през се­зон 1999/2000 г.
„С иг­ра­та и по­ве­де­ни­е­то в ко­ман­ди­ро­в­ки­те два­ма­та бъл­га­ри да­до­ха за­я­в­ки за во­де­щи из­пъл­ни­те­ли в „Акен”. Те бър­зо се впи­са­ха в схе­ма­та и се пре­д­с­та­вят стра­хо­т­но, въ­п­ре­ки че още им е тру­д­на ко­му­ни­ка­ци­я­та. Впе­ча­т­ля­ват с та­к­ти­че­с­ка ди­с­ци­п­ли­на и са по­ле­з­ни в две­те фа­зи на иг­ра­та.”- пи­шат ме­ди­и­те.
Тре­ньо­рът на ти­ма дър­жи Иво и Сев бър­зо да за­по­ч­нат да го­во­рят не­м­с­ки и за­то­ва все­ки ден по два ча­са с тях се за­ни­ма­ва учи­тел. На­ши­те са на­с­та­не­ни в къ­ща на бре­га на ре­ка Ел­ба. Пре­до­с­та­вен им е и слу­же­бен ав­то­мо­бил, с кой­то за по-мал­ко от час из­ми­на­ват раз­с­то­я­ни­е­то до на­ми­ра­щия се на 80 км. Лай­п­циг. До­го­во­ри­те на „мо­ря­ци­те” са за ед­на плюс ед­на го­ди­на. За „На­ро­д­но де­ло” ме­ни­джъ­рът Йо­хан Ньо­с­ки из­ра­зи за­до­вол­с­т­во, че за по­ре­ден път не­го­ви­ят при­я­тел Ва­лен­тин Стан­чев му е из­п­ра­тил до­б­ри и пер­с­пе­к­ти­в­ни иг­ра­чи. Ка­к­то е ста­на­ло през ми­на­лия се­зон със Сер­гей Ста­нев, кой­то е бил гол­май­с­тор на от­бо­ра.

В.”На­ро­д­ноде­ло” 2010 г.
Бел. Ред. Ивай­ло Стан­чев е син на Ли­дия и Иван Стан­че­ви от гр.Бал­чик, со­б­с­т­ве­ни­ци на ма­га­зин за цве­тя на ул.”Чер­но мо­ре”.

Коментарите са затворени.