Запалено фотостудио в Балчик

Nov 27th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

P1850662

Видни са последствията за сградата, където се помещаваше запаленото фотостудио “Рич”.                                                                  

Фото: М. КОСТОВА

Ми­на­лия по­не­дел­ник по­с­ред нощ, ня­къ­де към 3.00 ч. е по­д­па­ле­но фо­то­с­ту­дио “Рич” на ул.”Чер­но мо­ре” по ре­да на Бан­ка ДСК Бал­чик. Ра­бо­те­щи­те в от­с­ре­щ­на­та фур­на са чу­ли си­лен гръм, кой­то се ока­з­ва от за­па­ле­на са­мо­ръ­ч­на бом­ба „Мо­то­тов”. Ог­не­на­та сти­хия е за­се­г­на­ла и гор­ния етаж, къ­де­то жи­вее ан­г­ли­ча­нин, ско­ро на­п­ра­вил ре­монт и кой­то се­га от­но­во тря­б­ва да оп­ра­вя по­с­ле­д­с­т­ви­я­та.

Има из­го­ря­ла те­х­ни­ка за хи­ля­ди ле­во­ве – спо­де­ли со­б­с­т­ве­ни­кът на фо­то­то – Хри­с­то Сто­ев Же­ля­з­ков. Той има още ап­те­ка, хра­ни­те­лен ма­га­зин. Сгра­да­та на фо­то­то и на сле­д­ва­щия до не­го ма­га­зин, в кой­то Сне­жан­ка Же­ля­з­ко­ва пре­ме­с­ти об­за­ве­ж­да­не­то, за да въз­с­та­но­ви фо­то­г­ра­ф­с­ка­та ра­бо­та най-бър­зо, е со­б­с­т­ве­ност на вар­на­лии . Тя не до­пу­с­ка, че на­п­ра­ве­но­то е на­п­ра­ве­но от кон­ку­рен­ти.

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.