Ден на християнското семейство и християнската младеж – 21 ноември

Nov 27th, 2013 | От | Category: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ЦЪРКОВНИ

Пре­к­ра­сен есе­нен ден, гра­ди­ни, пъл­ни с кра­си­ви хри­зан­те­ми. Ве­д­ро ут­ро, с ла­с­ка­ва ме­ка то­п­ли­на. Бал­чи­ш­ки­те хра­мо­ве се пъл­нят с до­б­ри хри­с­ти­я­ни, за да по­че­тат хри­с­ти­ян­с­ки­те до­б­ро­де­те­ли, да за­па­лят све­щи­ца за здра­ве, бла­го­ден­с­т­вие, мир и лю­бов в хри­с­ти­ян­с­ко­то се­мей­с­т­во. За ус­пе­хи и до­б­ро бъ­де­ще на де­ца­та, за спо­кой­ни бъ­д­ни дни.

Пе­в­че­с­ка­та гру­па при Пен­си­о­нер­с­ки клуб „Здра­ве” и то­зи път пре­к­ра­чи пра­га на цър­к­ва­та „Св.Пе­т­ка” в кв.”Ле­в­с­ки”, за да из­пъл­ни бо­го­с­ло­в­с­ки пе­с­ни, в чест на хри­с­ти­ян­с­ко­то се­мей­с­т­во. С тях про­с­ла­ви­х­ме Бо­жи­я­та май­ка, по­мо­ли­х­ме Свя­та­та Де­ва да бла­го­с­ло­ви със сво­я­та де­с­ни­ца „тру­да, мир­на­та лю­бов и хле­б­на­та пше­ни­ца”. Не­ка тя е на­ша­та за­к­ри­ла и уте­ха! Не­ка из­пъл­ни сър­ца­та на хо­ра­та с ра­зум, обич и до­б­ро­та! Въз­пя­х­ме на­шия Бог, за­що­то е ве­лик и пра­ви чу­де­са. С пе­сен при­зо­ва­х­ме чу­до­т­вор­на­та май­ка Бо­жия да осе­ни сър­ца­та на вси­ч­ки хо­ра със све­т­ла струя, за да вър­вят по Хри­с­то­ви­те пъ­те­ки с мно­го обич и ра­зум.

С кра­си­ви есен­ни цве­тя об­ки­чи­х­ме ико­ни­те в хра­ма, а хо­ра­та ни бла­го­да­ри­ха, тро­г­на­ха ни с по­х­ва­ла и бла­го­с­ло­вия. Не­ка за вси­ч­ки хо­ра по све­та да има се­мей­но ог­ни­ще с въ­г­ле­ни жи­ви и те да не га­с­нат до края, а да ни сби­рат край не­го ща­с­т­ли­ви, с ра­дост в ду­ша­та и то­п­ли­на в сър­ца­та.

Го­с­по­ди, дай на Бъл­га­рия здра­ве, ра­дост и мир!

То­дор­ка ХА­РИ­ЗА­НО­ВА

Председател на клуб “Здраве” Балчик

 

Коментарите са затворени.