Нов зъболекарски кабинет в с.Гурково

Nov 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

893007_677480048951842_850245705_o

На 18 но­ем­в­ри 2013 г. в с.Гур­ко­во от­к­ри­ха нов зъ­бо­ле­кар­с­ки ка­би­нет. От вре­ме­то на д-р Ми­тов /до­а­йе­нът на зъ­бо­ле­ка­ри­те в Бал­чи­ш­ка об­щи­на/ тук ме­с­т­ни гри­жи за зъ­би­те на гур­ко­лии ня­ма. Фи­нан­со­ва­та по­мощ на То­дор Мо­ра­лий­с­ки, пре­д­се­да­тел на най-го­ля­ма­та зе­ме­дел­с­ка ко­о­пе­ра­ция в с.Гур­ко­во, 3 500 лв., ка­к­то и най-не­об­хо­ди­мо­то за зъ­бо­ле­кар­с­ки ка­би­нет обо­ру­д­ва­не, по­лу­чи д-р Та­тя­на За­и­мо­ва, ро­дом от Вар­на, но с но­во­за­ку­пе­но жи­ли­ще в Бал­чик. Тя е мла­да спе­ци­а­ли­с­т­ка, ко­я­то те­пър­ва ще се до­ка­з­ва, и то с до­б­ро­на­ме­ре­но­то от­но­ше­ние на кме­та на с.Гур­ко­во То­дор Ге­ор­ги­ев, жи­те­ли­те и кме­то­ве­те на съ­се­д­ни­те се­ла, ко­и­то съ­що ще се по­л­з­ват от ден­тал­на­та ус­лу­га.

Че­с­ти­то на гур­ко­лии и по­же­ла­ние за “озъ­бе­на” ща­с­т­ли­ва ус­ми­в­ка!     /Б.Т/

 

Коментарите са затворени.