Откриха ЦОП в Балчик

Nov 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

73_logo_thumb

От 5 го­ди­ни в Бъл­га­рия е из­ве­с­т­на фир­ма­та “Со­ни­к­ С­тарт”ООД Со­фия, ко­я­то ор­га­ни­зи­ра спо­ред до­го­вор с Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка, на­ци­о­нал­ни цен­т­ро­ве за об­ще­с­т­ве­на по­д­к­ре­па, ве­че в 9 гра­да, сред ко­и­то е и Бал­чик. На 13 но­ем­в­ри 2013 г. на­п­ра­ви сво­я­та пър­ва кра­ч­ка и Цен­тър за об­ще­с­т­ве­на по­д­к­ре­па /ЦОП/Бал­чик. Той ще пре­до­с­та­вя ком­п­лекс от со­ци­ал­ни ус­лу­ги за се­мей­с­т­ва­та, ко­и­то имат на­ле­жа­ща­та не­об­хо­ди­мост да се спра­вят с про­б­лем­ни­те си де­ца, да оси­но­вят де­ца, да ги за­дър­жат в учи­ли­ще, да ги при­об­щят към учи­ли­щ­ния ко­ле­к­тив и се­мей­с­т­во­то и не на по­с­ле­д­но мя­с­то, да ги аб­с­т­ра­хи­рат от би­ча на вре­ме­то – на­р­ко­ти­ци­те.

Спе­ци­ал­ни ор­га­ни­за­ци­он­ни, пе­да­го­ги­че­с­ки и пси­хо­ло­ги­че­с­ки пра­к­ти­ки ще пре­до­с­та­вят: Ма­ри­я­на Мин­че­ва /соц. работник/, Вя­ра Ран­ге­ло­ва /пе­да­гог/ и Ге­на­ди Пенчев /пси­хо­лог/. Те имат съ­о­т­ве­т­но­то об­ра­зо­ва­ние и ам­би­ция да съ­з­да­дат в Бал­чик един цен­тър на осъ­ще­с­т­ве­на­та на­де­ж­да за еди­не­ни­е­то на се­мей­с­т­во, де­ца и об­ще­с­т­во. В ос­но­ва­та на ко­ле­к­ти­в­на­та ра­бо­та ще бъ­де осъ­ще­с­т­вя­ва­не на иде­я­та за до­б­ро­вол­че­с­т­во. Бъл­га­ри­нът е скло­нен да по­ма­га без­въз­ме­з­д­но, са­мо сре­щу ед­на до­б­ра ду­ма за бла­го­дар­ност. На то­ва ще раз­чи­тат спе­ци­а­ли­с­ти­те от ЦОП Бал­чик, ко­и­то ще имат це­ло­д­не­в­но де­жур­с­т­во, от 8.00 до 17.00 ч. на ул.”П.Бе­рон” № 1 А /би­в­ша­та кни­жар­ни­ца „Мъ­д­рост”/, ре­мон­ти­ра­на и пре­до­с­та­ве­на от Об­щи­на Бал­чик за ну­ж­ди­те на ЦОБ за 10 го­ди­ни на­пред.

На от­к­ри­ва­не­то на ЦОП Бал­чик при­съ­с­т­ва­ха пре­д­с­та­ви­те­ли на раз­ли­ч­ни ин­с­ти­ту­ции и ор­га­ни­за­ции, ко­и­то ще ра­бо­тят съ­в­ме­с­т­но , в име­то на ед­на цел – да се съ­з­да­дат ус­ло­вия за жи­вот на де­ца­та и се­мей­с­т­ва­та, до­с­той­ни за един по-ви­сок со­ци­а­лен ста­тус. То­ва са : Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не Бал­чик, Цен­тър за ра­бо­та с де­ца с ув­ре­ж­да­ния, клуб „Хи­нап”, Цен­тър за при­ем­на гри­жа, Де­т­с­ка пе­да­го­ги­че­с­ка стая, Об­щин­с­ка­та ко­ми­сия за бор­ба с про­ти­во­о­б­ще­с­т­ве­ни­те про­я­ви на ма­ло­ле­т­ни и не­пъл­но­ле­т­ни, учи­ли­ща­та и де­т­с­ки­те гра­ди­ни в Об­щи­на­та, ОДК Бал­чик,  би­б­ли­о­те­ки­те в гра­да, ад­во­кат Ка­тя Ива­но­ва, ад­во­кат Ен­чо Сте­фа­нов и др.

На до­бър час и на­пред при по­с­ти­га­не на це­ли­те!

Маруся КОСТОВА


Коментарите са затворени.