Посрещнаха Есента в ЦДГ с.Ляхово

Nov 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Untitled-1

Ябъл­ки и кру­ш­ки, сла­дък сок на­ля­ха,

чу­ш­ки-чер­ве­ну­ш­ки ве­че на­е­д­ря­ха,

се­вер­няк за­ду­ха, ого­ля­ха кло­ни

над го­ра­та глу­ха си­тен дъжд се ро­ни.

С то­ва сти­х­че де­ца­та от ЦДГ с.Ля­хо­во, об­щи­на Бал­чик, под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на учи­тел­ки­те си Ма­рия Цо­не­ва и На­дя Ми­те­ва, по­с­ре­щ­на­ха скъ­па го­с­тен­ка – Есен­та. Тя до­й­де с дре­ха, на­ки­че­на с пъ­с­т­ри ли­с­та и пъл­на ко­ш­ни­ца с есен­ни да­ро­ве.  Де­ца­та раз­г­ле­да­ха и вку­си­ха по­да­ръ­ци­те в ко­ш­ни­ца­та – ябъл­ки, гро­з­де, ти­к­ва, ди­ня, му­ш­му­ли, дю­ли, мор­ко­ви, ши­шар­ки. След то­ва по­ка­за­ха из­ра­бо­те­ни­те от при­ро­д­ни ма­те­ри­а­ли ек­с­по­на­ти: ки­лим­че­та от ли­с­та за Еж­ко и За­й­ко, чо­ве­че­та от жъ­лъ­ди и ке­с­те­ни, ши­ш­че­та от ли­с­та за еле­на Ру­долф на Дя­до  Ко­ле­да, гри­в­ни­ч­ки и др.

Есен­та де­ца­та по­з­д­ра­ви­ха с мал­ко тър­же­с­т­во: пя­ха пе­с­ни, ре­ци­ти­ра­ха сти­хо­т­во­ре­ния, иг­ра­ха хор­ца.                 /Б.Т./

 

Коментарите са затворени.