Горещи точки от последната сесия на ОбС

Nov 9th, 2010 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

На 26 ок­том­в­ри се про­ве­де ре­до­в­на се­сия на ОбС. Има­ше пре­д­ви­де­ни 6 то­ч­ки, ка­то към тях бя­ха до­ба­ве­ни още 4. Най-ва­ж­но бе об­съ­ж­да­не­то на от­че­та на бю­дже­та за 9-ме­се­чи­е­то. Бю­дже­тът на об­щи­на­та е 24 млн., от ко­и­то 6 дър­жа­в­ни и 18 от со­б­с­т­ве­ни при­хо­ди. От тях са съ­б­ра­ни са­мо 14 млн. Съ­ве­т­ни­ци­те Же­чев и Мар­ти­нов от БСП смя­тат, че съ­би­ра­е­мо­ст­та е не­ре­ал­на, че бю­дже­тът тря­б­ва да се ко­ри­ги­ра, за­що­то има 4 млн. де­фи­цит и то­ва ре­ф­ле­к­ти­ра вър­ху ка­пи­та­ло­ва­та про­г­ра­ма. Освен то­ва тря­б­ва да се има пре­д­вид, че се да­ват ми­ли­о­ни за СПА Кра­не­во и за за­е­ма за ас­фал­ти­ра­не на ули­ци­те.

Кме­тът по­д­чер­та, че бю­дже­тът е ба­лан­си­ран, че Об­щи­на­та ня­ма за­дъл­же­ния и че са­мо ед­на зна­чи­тел­на сдел­ка би мо­г­ла да обър­не бю­дже­та. Ще се из­бе­ре из­пъл­ни­тел за ас­фал­ти­ра­не­то в „Ба­лик”. От­че­тът бе по­д­к­ре­пен от 13 съ­ве­т­ни­ци, а 8 се въз­дър­жа­ха.
Го­ре­ща то­ч­ка бе­ше 8-ма­та по­ред. Кме­тът пре­д­ло­жи да се об­съ­ди от­но­во ре­ше­ние 674 от 14 ок­том­в­ри, спо­ред ко­е­то се спи­ра фи­нан­си­ра­не­то на фу­т­бол­ния клуб „Чер­но­мо­рец” Бал­чик. До­се­га кме­тът е имал пра­во да из­по­л­з­ва 1/12 от бю­дже­та, ко­е­то се ра­в­ня­ва бли­зо на 1 млн., кой­то ве­че е из­чер­пан. Н. Ан­ге­лов пре­д­ло­жи вси­ч­ки съ­ве­т­ни­ци да из­ра­зят с де­к­ла­ра­ция, че се спи­ра су­б­си­ди­ра­не­то на фу­т­бо­ла. Съ­ве­т­ни­ци­те от­ка­за­ха и по­д­к­ре­пи­ха ста­ро­то си ре­ше­ние от 14 ок­том­в­ри. В об­съ­ж­да­не­то на то­зи въ­п­рос се ка­за още, че фу­т­бо­лът не е ка­то бол­ни­ца­та или ОбА, ко­и­то ви­на­ги ще се фи­нан­си­рат, за раз­ли­ка от фу­т­бо­ла, кой­то се ръ­ко­во­ди от тър­го­в­с­ко дру­же­с­т­во. То се­га тря­б­ва да взе­ме ре­ше­ние как ще про­дъл­жи фу­т­бол­на­та дей­ност до но­вия бю­джет. Ут­вър­ди се мне­ни­е­то, че не ОбС ще до­ве­де от­бо­ра до фа­лит, а ло­ши­ят ме­ни­дж­мънт на дру­же­с­т­во­то. 15 съ­ве­т­ни­ци  по­и­с­ка­ха ре­ше­ние 674 да не се пре­г­ла­су­ва, 3 се въз­дър­жа­ха, а 2 бя­ха про­тив.Най-ра­до­с­т­но­то бе, че се гла­су­ва су­ма­та от 12 600 лв. За раз­ви­тие на до­пъл­ни­тел­на спор­т­на и из­вън­к­ла­с­на дей­ност в учи­ли­ща­та на об­щи­на­та. /Б.Т./

Коментарите са затворени.