“Трансграничен бизнес център за туризъм и изграждане на Агро и Рибен пазар”

Nov 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

То­ва е те­ма­та на про­е­к­та, об­съ­ден на пре­с­кон­фе­рен­ция на 13 но­ем­в­ри 2013 г. в хо­тел „Ре­джи­на Ма­рия” Бал­чик. Про­е­к­тът е по Про­г­ра­ма за тран­с­г­ра­ни­ч­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во Ру­мъ­ния – Бъл­га­рия 2007-2013 г., чи­е­то за­вър­ш­ва­не пре­д­с­тои ско­ро /на­ча­ло на про­е­к­та 30 март 2013 г. – край на про­е­к­та 29 юни 2014 г./, след окон­ча­тел­но­то по­с­т­ро­я­ва­не на Ри­бен па­зар и Цен­тър за про­ве­ж­да­не на из­ло­же­ния и съ­би­тия в град На­во­да­ри, на 5 км.се­вер­но от Кон­с­тан­ца.То­ва е тре­ти­ят по­ред про­ект, ид­ващ след друг по Про­г­ра­ма­та за раз­ви­тие на Чер­но­мор­с­кия ба­сейн – уто­ч­ни Кра­сен Ру­сев, уп­ра­ви­тел на сдру­же­ние „Ев­ро­пей­с­ки ин­с­ти­тут по кул­ту­рен ту­ри­зъм „Ев­ри­ка”,  ко­е­то ка­то пар­т­ньор на об­щи­на Но­во­да­ри по­лу­ча­ва 125 792 ев­ро от це­лия бю­джет на про­е­к­та, въз­ли­защ на 1 469 161.14 ев­ро.

Цел­та на про­е­к­та е – сти­му­ли­ра­не на би­з­нес съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во в об­щи­ни­те На­во­да­ри и Бал­чик чрез съ­в­ме­с­т­ни ини­ци­а­ти­ви и из­г­ра­ж­да­не на би­з­нес ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра – на­по­м­ни Бо­жан­ка До­б­ре­ва, ек­с­перт в Сдру­же­ние „Ев­ри­ка”. За об­щи­на На­во­да­ри ри­б­ни­ят за­на­ят е тра­ди­ци­о­нен. На­б­ли­зо ми­на­ва Ка­нал на Ду­на­ва и има го­лям не­ф­то­хи­ми­че­с­ки ком­би­нат. Гра­дът при­ли­ча на Бал­чик, но е по-го­лям. Про­е­к­ти­ра­ни­ят Цен­тър е мно­го кра­сив и фун­к­ци­о­на­лен – пре­д­с­та­ви­ха сво­е­то мне­ние съ­т­ру­д­ни­ци­те на Сдру­же­ние „Ев­ри­ка”

„Вре­ме­то е кра­т­ко, но ще се ра­бо­ти уси­ле­но, за да мо­же про­е­к­тът да ста­не факт. През ме­сец май ще се про­ве­де ри­б­на фи­е­с­та в На­во­да­ри, а от 18-20 но­ем­в­ри в Бал­чик – съ­пъ­т­с­т­ва­щи про­е­к­та ме­ро­п­ри­я­тия: ри­б­но съ­с­те­за­ние, се­ми­нар, сре­ща на ту­ри­с­ти­че­с­ки би­з­не­с­ме­ни за об­съ­ж­да­не це­ле­на­со­че­ни­те сре­д­с­т­ва за ту­ри­с­ти­че­с­кия би­з­нес. Мо­ре­то е по­тен­ци­ал за би­з­нес, но ак­цен­тът е опа­з­ва­не на не­го­во­то бо­га­т­с­т­во, ка­то се за­по­ч­не от са­ми­те нас” – ка­за Бо­жан­ка До­б­ре­ва.

„Как да при­в­ли­ча­ме ту­ри­с­ти – бе ос­но­в­на­та идея на про­ве­де­ния се­ми­нар „Но­ви въз­мо­ж­но­с­ти за ту­ри­с­ти­че­с­кия би­з­нес в об­щи­ни­те На­во­да­ри и Бал­чик” – на­по­м­ни Кра­сен Ру­сев. Го­лям ефект имат ве­че про­ве­де­ни­те на 23-24 ок­том­в­ри 2013 г. се­ми­на­ри на ру­мън­с­ки и бъл­гар­с­ки бран­шо­ви­ци в ту­ри­з­ма. От 30-31 ок­том­в­ри 2013 г. се про­ве­де се­ми­нар „Ту­ри­с­ти­че­с­ки па­ке­ти за сво­бо­д­но­то вре­ме”. В края на но­ем­в­ри ще се про­ве­де се­ми­нар „Фи­нан­со­ви ин­с­т­ру­мен­ти за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма” и още две съ­в­ме­с­т­ни ини­ци­а­ти­ви за об­мя­на на опит и до­б­ри пра­к­ти­ки в На­во­да­ри и Бал­чик, ка­то цел­та от­но­во е ко­о­пе­ри­ра­не и по­ви­ша­ва­не кон­ку­рен­т­но­с­по­со­б­но­ст­та на ри­б­ния и ту­ри­с­ти­че­с­кия би­з­нес. Ще се от­пе­ча­та Ку­ли­на­рен на­ръ­ч­ник с тра­ди­ци­он­ни ри­б­ни яс­тия. Ме­дий­но ще се по­пу­ля­ри­зи­ра про­е­к­та с цел сти­му­ли­ра­не на ко­о­пе­ри­ра­не­то в сфе­ра­та на ту­ри­з­ма и тър­го­ви­я­та с аг­ро и ри­б­ни про­ду­к­ти.”

Кра­сен Ру­сев раз­па­ле­но убе­ди на пре­с­кон­фе­рен­ци­я­та вси­ч­ки ко­ле­ги от До­б­ри­ч­ки ре­ги­он, че на ту­ри­с­ти­те тря­б­ва да се пре­д­ла­гат ин­те­ре­с­ни но­ви обе­к­ти, ка­то на­при­мер мал­ка­та, но кра­си­ва ре­зи­ден­ция на Фер­ди­нанд край Ма­мая, ку­рор­тът Ефо­рия, чи­е­то на­ча­ло по­с­та­вя се­с­т­ра­та на кра­ли­ца Ма­рия, ко­я­то ве­че е по­с­т­ро­и­ла своя дво­рец в Бал­чик и пр. Тря­б­ва да се из­тъ­к­ва, че пре­д­ла­га­ни­те обе­к­ти са бли­зо до Кон­с­тан­ца, Бу­ку­рещ и Вар­на, ко­е­то е ва­ж­но за за­па­д­ни­те ту­ри­с­ти, ко­и­то тър­сят най-ле­с­ни­те за по­с­ти­га­не де­с­ти­на­ции със са­мо­лет. Ра­д­ващ е фа­к­тът, че през по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни око­ло ми­ли­он ру­мън­с­ки ту­ри­с­ти са по­се­ти­ли Бъл­га­рия, че има­ме ка­к­во да де­мон­с­т­ри­ра­ме, че раз­по­ла­га­ме с до­б­ри учи­ли­ща и цен­т­ро­ве за обу­че­ние на ка­д­ри в ту­ри­з­ма, че има­ме до­б­ри спе­ци­а­ли­с­ти за кон­сул­тан­ти, ко­и­то ру­мън­ци­те с ра­дост на­е­мат, за­що­то им е по-ев­ти­но, от­кол­ко­то ако на­е­мат на­при­мер ис­пан­с­ки.

Ру­мъ­ния по­лу­ча­ва по­ве­че ев­ро­пей­с­ки па­ри за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма си. До­ка­за­тел­с­т­во за то­ва е и на­с­то­я­щи­ят про­ект. Ско­ро тя ще ста­не мно­го го­лям наш кон­ку­рент. Но и раз­ви­ти­е­то вър­ви по­зи­ти­в­но при на­ли­чие на кон­ку­рен­ция.

Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

 

Коментарите са затворени.