Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик

Nov 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

p1

* Бюджет на проекта – 817 885, 68 лв.;

* Разходи за стро-ителство – 570 849,99 лв.;

* Разходи за оборудва-не – 78 068,08 лв.;

* Срок на изпълнение – 24 месеца;

* Обща цел на проек-та: Общата цел на на-стоящият проект е да се създаде подходяща и ефективна социална ин-фраструктура на тери-торията на Община Бал-чик, която да осигури предоставяне на нов  вид резидентни и съпът-стващи услуги в общ-ността. Проектът до-принася пряко за про-цеса на деинституцио-нализация на деца и младежи с увреждания, лишени от родителска грижа и настанени в ДДУИ, ДДФУ и ДМСГД и за постигане на целите на Националната стра-тегия „Визия за деин-ституционализация на децата в Република Бълга-рия”.

Проектът ще допринесе и до по-широко спазване на правата на децата, гарантирани от международните конвенции, по които Република България е страна (Конвенция на ООН за правата на детето, Конвенция на ООН за правата на хора с увреждания) и до преодоляване на съществуващите дискриминационни модели в образованието.

* Целева група

Целевата група по настоящия проект ще бъдат 12+2 деца, които в момента са настанени в специализирани инсти-туции (ДМСГД, ДДУИ, ДДФУ) и са лишени от родителска грижа. В съ-ответствие със заложе-ните цели и стремежът приоритетно да бъдат изведени от институ-циите децата с увреж-дания, те се явяват и ос-новна целева група и по настоящия проект. Това ще бъдат деца, за които е установено, че е не-възможно да бъдат  вър-нати в семействата си или да бъдат настанени в приемен родител. В общия случай това деца с комплексни увреж-дания и/или хронични здравни заболявания, за които намирането на подходящи приемни семейства е изключи-телно трудно.

* Основни дейности по проекта:

Дейност 1: Организа-ция и управление;

Дейност 2: Информа-ция и публичност;

Дейност 3: Подготов-ка на технически проект за изграждане на ЦНСТ;

Дейност 4: Подготов-ка и провеждане на тръжни процедури;

Дейност 5: Извърш-ване на СМР;

Дейност 6: Строите-лен надзор;

Дейност 7: Приемане и въвеждане в експлоа-тация на изпълнените СМР;

Дейност 8:  Доставка на оборудване;

Дейност 9:  Одит;

Дейност 10:  Авторски надзор.

* Фирми, изпълните-ли по  проекта:

Изпълнител на СМР – „Булстрой груп“ ООД – гр. София;

Изпълнител доставка и оборудване – „Панов“ ЕООД – гр. Варна;

Строителен  надзор – „Корект 99“ ЕООД;

Авторски надзор – „Джи Ти Бранд“ ЕООД

Публичност на проекта: – „Експрешънс“ ЕООД;

Одит на проекта:

„Финанс одит консулт 2002“ ООД

* За сградата:

Решението на специ-фичните функционални изисквания за сградата и помещенията на ЦНСТ е както следва:

1. Сградата се намира в район, застроен с па-нелни жилищни бло-кове, които след санира-нето придобиват по-пъстра съвременна ви-зия. Архитектурата на ЦНСТ съответства на новоизградените сгра-ди в близост и хармо-низира на околната сре-да в района.

2. Въпреки ограниче-ните размери на имота – само 1150 кв.м., при застроена площ 507.5 кв.м. са осигурени 46% озеленени площи,  офор-мени като градини.

3. Сградата е проекти-рана на един етаж, без стъпала, като е осигуре-на пълна достъпност за хора в неравностойно положение.

4. Проектът създава подходящи условия за живот на деца с обичай-ните занимания за раз-личните възрасти – мал-ки деца, начален курс на обучение, тийнейджъ-ри и пр.;

5. Разположението на помещенията осигуря-ва домашна атмосфера и условия за живот, близки до семейните;

6. Сградата на ЦНСТ за 14 деца е решена на три групи, които имат известна самостоятел-ност и лесен и осигурен достъп до общите за всички помещения – обща трапезария с гор-но осветление, кухня, пералня и складови по-мещения, стаи за дежу-рен възпитател,  адми-нистрация и WC за персонала;

7. Всяка група е обо-собена като самостоя-телно жилище с 3 спал-ни помещения, баня, коридор и дневна;

8 Остъклените вът-решни врати и витрини осигуряват лесно наб-людение от страна на персонала на обитате-лите и възможност за лесен достъп до всяко помещение;

9. Архитектурното ре-шение предвижда само източно, южно и  запад-но изложение на спал-ните помещения, днев-ната и трапезарията.

* Устойчивост

Проектът ще има трайно въздействие върху целевата терито-рия, тъй като ще даде началото на един много важен социален и об-ществен процес, а имен-но изграждане на съв-ременна социална ин-фраструктура, която ще позволи адекватна гри-жа и помощ на уязви-мите групи в общността.

Ще гарантира правата на децата с увреждания;

Ще осигури достъп до по-качествени образо-вателни и медицински услуги;

Ще осигури съвре-менна и достъпна архи-тектурна среда за деца с физически увреждания, като повиши значително техния комфорт и ка-чество на живот;

Изграждането на ЦНСТ в жилищна зона ще осигури отлични ус-ловия за социална инте-грация на децата и ще   се преодолее една от основните слабости на настоящите институции – отдалеченост и изо-лираност от общността;

Животът в ЦНСТ ще доближи децата макси-мално до семейната среда, като по този на-чин ще се спомогне за тяхното социално включ-ване в един по-дълго-срочен период.

* Равни възможности

Настоящият проект допринася в много ви-сока степен към евро-пейските политики на-сочени към утвържда-ване на равните въз-можности. Основните дейности по проекта ще осигурят необходимата социална инфраструк-тура за предоставяне на социални услуги, насо-чени към деца с увреж-дания, лишени от ро-дителска грижа.  Проек-тът се явява важна стъп-ка към постигане цели-те на деинституциона-лизацията на децата в рамките на територията на гр. Балчик и оси-гуряване на устойчиви предпоставки за равни възможности за тези деца. Достъпът до ка-чествени услуги в сфе-рата на образованието и медицинското обслуж-ване, получаването на психологическа подкре-па и подходящи битови условия са необходими-те условия за последва-що социално включ-ване и интеграция в жи-вота на общността.

p2

p3

p5

p6

Коментарите са затворени.