ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Nov 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

P1850552

Тематични цели:

* Насърчаване на зае-тостта и подкрепа за мобилността на работ-ната сила;

* Инвестиране в об-разование, придоби-ване на умения и обу-чение през целия живот

* Насърчаване на со-циалното приобщаване и борба с бедността;

* Засилване на инсти-туционалния капацитет и ефикасна публична администрация;

Стратегия на прог-рамата

1/ По-висока и по-ка-чествена заетост

* повишаване на ико-номическата активност и подобряване достъпа до заетост на търсещите работа

* осигуряване на въз-можност за по-лесно адаптиране към проме-нящите се нужди на пазара на труда

* подкрепа за старти-рането на самостоятел-на стопанска дейност

2/ Намаляване на бед-ността и насърчаване на социалното включване

* мерки за улеснява-не достъпа до заетост на хората, отдалечени от пазара на труда

* целева подкрeпа за реформи в институцио-налния модел на грижа и за развитие на меж-дусекторни услуги за социално включване

3/ Модернизиране на публичните политики

Приоритетни оси

* Подобряване достъ-па до заетост и качество-то на работните места

* Намаляване на бед-ността и насърчаване на социалното включване

* Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здраве-опазването

* Транснационално сътрудничество

* Техническа помощ

ПО 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

ИП 1: Достъп до за-етост за търсещите работа и неактивните лица, вкл. местните иницативи за зае-тост, и подкрепа за мобилността на ра-ботната сила

Примерни дейности:

* Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, ак-тивиране на неактивни лица, организиране на трудови борси

* Професионално ин-формиране и консул-тиране

*Психологическо подпомагане

* Предоставяне на мо-тивационно обучение

* Предоставяне на обучение за повиша-ване на професионална квалификация

* Предоставяне на обучения за придоби-ване на ключови компе-тентности

* Осигуряване на чи-ракуване и стажуване

* Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на тър-сещите работа лица

* Предоставяне на стимули за работода-телите при наемане на безработни лица от гру-пите в неравностойно положение

ИП 2: Устойчива ин-теграция на пазара на труда на младите хора между 15-24 години нито в заетост, нито в образование или обу-чение, и в частност в контекста на Гаран-цията за младежите

Примерни дейности

* Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, ак-тивиране на икономи-чески неактивни мла-дежи, които не за запи-сани в образователната система, организиране на трудови борси

* Професионално ин-формиране и консул-тиране

*Психологическо подпомагане

* Предоставяне на обучение след регист-рация като безработно лице

* Осигуряване на въз-можнот за заетост, в т.ч. чиракуване и стажу-ване, след регистрация като безработно лице

* Предоставяне на стимули за географска мобилност

ИП 3: Самостоятел-на заетост, предприе-мачество и създаване на предприятия

Примерни дейности:

* Популяризиране стартирането и разви-тието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество

* Предоставяне на обучения за придоби-ване на предприема-чески, управленски и бизнес умения

* Предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на самосто-ятелна заетост

* Предоставяне на специализирани кон-султантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свър-зани с развитието на бизнеса – счетоводни услуги, услуги по уп-равление на човешките ресурси и др.

ИП 4: Подобряване на достъпа до учене през целия живот, усъвър-шенстване на умени-ята и квалификацията на работната сила и по-добро съгласуване между системите за об-разование и обучение на пазара на труда

Примерни дейности

* Предоставяне на обучения за повишава-не на професионалната квалификация и/или за придобиване на нова

* Предоставяне на обучения за придобива-не на ключови компе-тентности

* Предоставяне на обучения на работното място

* Развитие на ино-вативни форми на уче-не през целия живот

* Развитие на човеш-ките ресурси във висо-котехнологични пред-приятия

* Развитие на човеш-ките ресурси в индуст-риални зони и клъстери

* Развитие на човеш-ките ресурси в сферата на здравеопазването

* Обучения на спе-циализанти в сферата на здравеопазването

ИП 5: Адаптиране на работниците, пред-прятията и предприе-мачите към промените

Примерни дейности:

* Предоставяне на посреднически услуги

* Професионално ин-формиране и консул-тиране

*Психологическо подпомагане

* Предоставяне на мо-тивационно обучение

* Насърчаване на гео-графската и професио-налната мобилност на заетите

* Насърчаване из-ползването на гъвкави форми на заетост

* Стимули за рабо-тодатели за разработ-ване и внедряване на системи за управление на човешките ресурси в предприятаията

* Стимули за рабо-тодатели за въвеждане на иновативни, по-про-изводителни модели за организация на труда, в т.ч осигуряване на безопасни и здраво-словни условия на труда и за подобряване на социалния климат

Допустими бенефи-циенти

* Министерство на труда и социалната по-литика

* Агенция по заетостта

* Агенция за хората с увреждания

* Организации пре-доставящи посредни-чески услуги на пазара на труда

* Образователни и обучителни организа-ции и институции

* Работодатели

* Общини

* Браншови органи-зации

* Центрове за инфор-мация и професионал-но ориентиране

* Центрове за кари-ерно развитие

* Неправителствени организации

* Самостоятелно зае-ти лица

* Центрове за пред-приемачество

* Социални парньори

* Изпълнителна аген-ция „Главна инспекция по труда“

ПО 2: Намаляване на бедността и насърчаване на соци-алното включване

ИП1: Интеграция на маргинализирани об-щонсти като ромите

Примерни дейности

* Интегрирани мерки, насочени към пови-шаване качеството на живот и трайна инте-грация на маргинали-зираните общности

* Направление „По-добряване на достъпа до заетост“ – активи-ране на икономически неактивни лица, по-средничество за нами-ране на работа, моти-вационно обучение, стажуване, чиракуване, насърчаване на самос-тоятелна заетост, профе-сионално информира-не и консултиране

* Направление „ Дос-тъп до социални и здрав-ни услуги“

* Осигуряване на дос-тъп до качествени соци-ални и здравни услуги

* Дейности за подоб-ряване достъпа до здра-веопазване и повишава-не на здравната култура на маргинализирани общности

* Направление „ Раз-витие на местните об-щности и преодоляване на негативните стере-отипи“

ИП2: Активно включ-ване

Примерни дейности:

* Интегриран подход за насърчаване учас-тието на пазара на труда на дълготрайно безра-ботни и икономически неактивни лица в трудо-способна възраст, съче-таващи услуги за пови-шаване пригодността за заетост и индивидуали-зирани услуги за инте-грация, реинтеграция или задържане в зае-тостта

* Подобряване достъ-па до здравеопазване и промоция на здравето

* Подкрепа за добро-волчесво и местни со-циални дейности

* Осигуряване на не-обходимите ресурси и услуги за премахване на институционалния модел на грижа за деца и възрастни хора

* Подкрепа за добро-волчество и местни социални дейности

ИП3: Насърчаване на социалната икономи-ка и социалните пред-приятия

Примерни дейности:

* Подкрепа за дей-ността на социални предприятия, специали-зирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

* Социален марке-тниг и популяризиране на социалната иконо-мика и социалното пред-приемачество

* Социална и профе-сионална интеграция на представители на уяз-вими групи в сектора на социалната икономика

* Оборудване и адап-тиране на работните места за нуждите на хора с увреждания

* Покрепа за дей-ности, свързани със съз-даване на партньорства и разпространение на добри практики в сфе-рата на социалната ико-номика

* Подобряване на ка-пацитета на човешките ресурси за ефективно управление на социал-ните предприятия

Допустими бенефи-циенти

* Министерство на труда и социалната по-литика, Министерство на здравеопазването и второстепенните раз-поредители с бюджетни кредити

* Агенция по заетост-та, Агенция за социално подпомагане, Агенция за хора с увреждания

* Доставчици на соци-ални и здравни услуги

* Организации пре-доставящи посредни-чески услуги на пазара на труда

* Образователни и обучителни организа-ции и институции

* Работодатели, Бран-шови организации

* Общини

* Центрове за инфор-мация и професионал-но ориентиране

* Центрове за кари-ерно развитие

* Неправителствени организации, Читалища

* Регистрирани поде-ления на вероизпове-данията

* Публични лечебни и здравни заведения

* Социални парньори

ПО 3: Модернизация на институциите на пазра на труд, соци-алното включване и здравеопазването

ИП1: Инвестиции в институционален ка-пацитет и в ефикас-нотта на публичните администрации и пуб-личните услуги с цел осъществяване на ре-форми и постигането на по-добро регулира-не и добро управление

Примерни дейности

* Покрепа за предос-тавяне на специализи-рани обучения на слу-жители в институциите, работещи в сферата на пазара на труда, соци-алните услуги и здрав-ната система

* Изграждане на капа-цитет у институциите за прогнозиране на бъде-щите нужди на бизнеса от работна сила с опре-делени умения и ква-лификация

* Изграждане и раз-виване на информа-ционни и комуника-ционни системи на на-ционално и местно рав-нище, за подобряване на координацията в и между институциите, работещи в сферата на пазара на труда, соци-алните услуги и здрав-ната система

ИП2: Изграждане на капацитет по отноше-ние на заинтересова-ните страни, които из-пълняват политики в областта на заетост-та, образованието или социалната сфера, как-то и секторни и тери-ториални пактове за мобилизиране с цел осъществяване на ре-форми в национално, регионално и местно равнище

Примерни дейности:

* Изговяне на анали-зи, проучвания, изслед-вания по отншение на политиките в сферата на пазара на труда, усло-вията на труд, социал-ното включване и здра-веопазването

* Организация на съ-бития за участие на за-интересовани страни за обмен на опит, разпро-страняване и въвеждане на добри практики

СЦ1: Насърчаване на транснационалното сътрудничество в сфе-рата на пазара на тру-да, социалното включ-ване и укрепването на институционалния капацитет

СЦ2: Укрепване на сътрудничеството на заинтересованите страни в региона на река Дунав в област: „ Инвестиране в хора и умения“ на Стратеги-ята на ЕС за Дунавския регион

Примерни дейности:

* Изготвяне на специ-фични анализи и из-следвания на опита на други държави членки

* Обмен на персонал, ръководители на прог-рми и проекти, обуча-ващи, представители на заинтересованите страни

* Орагнизация на публични събития, се-минари, работни дис-кусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, доб-ри практики и инова-тивни подходи

* Повишаване капа-цитета на парньорите по отношение разра-ботването, прилагането, мониторинга и оцен-ката на добри практики и иновативни подходи

* Изграждане на и/или включване в парт-ньорски мрежи, побра-тимяване               /Б.Т./

 

 

Коментарите са затворени.