ТОЛЕРАНТНОСТТА

Nov 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На 13. 11. 2013 г. в Про­фе­си­о­нал­на гим­на­зия за ка­д­ри в об­с­лу­ж­ва­ща­та сфе­ра „Але­ко Кон­с­тан­ти­нов” – гр. Бал­чик за­по­ч­на­ха ини­ци­а­ти­ви­те по по­вод 16 но­ем­в­ри  Де­ня на то­ле­ран­т­но­ст­та. На от­к­ри­ва­не­то им при­съ­с­т­ва ре­ги­о­нал­ни­ят пре­д­с­та­ви­тел на Ко­ми­си­я­та за за­щи­та про­тив ди­с­к­ри­ми­на­ци­я­та /КЗД/ за об­ласт До­б­рич г-жа Ши­рин Ка­са­бо­ва. Ме­ро­п­ри­я­ти­е­то за де­ня за­по­ч­на с въ­ве­ди­тел­ни ду­ми от г-жа Ро­си­ца Шал­те­ва  гла­вен учи­тел в учи­ли­ще­то. Тя за­по­з­на уче­ни­ци­те с ня­кои мо­мен­ти ог Де­к­ла­ра­ци­я­та за при­н­ци­пи­те на то­ле­ран­т­но­ст­та, след ко­е­то да­де ду­ма­та на ре­ги­о­нал­ния пре­д­с­та­ви­тел на КЗД. С мно­го то­п­ло­та и сър­де­ч­ност г-жа Ка­са­бо­ва по­з­д­ра­ви уче­ни­ци­те и учи­те­ли­те и пре­д­с­та­ви пре­зен­та­ция на те­ма „То­ле­ран­т­ност”. В сте­г­нат и ясен вид бя­ха да­де­ни клю­чо­ви де­фи­ни­ции за то­ва цен­но ка­че­с­т­во, ка­к­то и ос­но­в­ни­те раз­ли­ки ме­ж­ду то­ле­ран­т­на­та и не­то­ле­ран­т­на­та ли­ч­ност, с ка­к­во се ха­ра­к­те­ри­зи­ра то­ле­ран­т­но­то се­мей­с­т­во. След пре­зен­та­ци­я­та бе­ше по­ка­зан епи­зод от фил­ма „Но­ви ме­с­та”.

На 14 но­ем­в­ри ини­ци­а­ти­ва­та про­дъл­жи с ди­с­ку­сия, про­ве­де­на от пе­да­го­ги­че­с­кия съ­ве­т­ник г-жа Све­т­ла­на Ми­хай­ло­ва, след ко­е­то уче­ни­ци­те по­пъл­ни­ха тест за из­мер­ва­не на аг­ре­си­в­но­ст­та в по­ве­де­ни­е­то, ко­е­то е ин­ди­ка­тор и за склон­но­ст­та към то­ле­ран­т­ност в от­но­ше­ни­я­та.

На 15 но­ем­в­ри ме­ж­ду кла­со­ве­те бе про­ве­ден кон­курс за най-ори­ги­нал­но по­с­ла­ние за то­ле­ран­т­ност по про­ект „Бъ­ди то­ле­ран­тен”. Уче­ни­че­с­ки­ят съ­вет ре­ши на пър­во мя­с­то да бъ­де от­ли­че­но об­ръ­ще­ни­е­то на XIа  клас.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Коментарите са затворени.