Канабис в с.Църква

Nov 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

След про­ве­де­ни опе­ра­ти­в­но-из­дир­ва­тел­ни ме­ро­п­ри­я­тия от слу­жи­те­ли на РУП Ал­бе­на, на 30 ок­том­в­ри 2013 г. е за­дър­жа­но ли­це­то Д.К., на 32 го­ди­ни. При из­вър­ше­на­та про­вер­ка в ча­с­тен дом в с.Цър­к­ва, общ. Бал­чик, оби­та­ван от ли­це­то е на­ме­ре­на и из­зе­та су­ха тре­в­на ма­са, ре­а­ги­ра­ща на по­ле­вия тест на ка­на­бис, с об­що те­г­ло око­ло 200 гра­ма.

На 30.10.2013 г.слу­жи­те­ли на РУП Ал­бе­на са спре­ли за про­вер­ка л.а. „БМВ”, уп­ра­в­ля­ван от К.Ш., на 32 го­ди­ни, ка­то при про­вер­ка­та в ав­то­мо­би­ла са на­ме­ре­ни 6 по­ли­е­ти­ле­но­ви пли­ка, съ­дъ­ра­щи су­ха тре­в­на ма­са, ре­а­ги­ра­ща на по­ле­вия тест на ка­на­бис, с об­що те­г­ло око­ло 600 гра­ма и по­ли­е­ти­ле­но­во пли­к­че с бя­ло ве­ще­с­т­во, ре­а­ги­ра­що на по­ле­вия тест на ам­фе­та­мин, с те­г­ло око­ло 7 гра­ма. В ав­то­мо­би­ла е пъ­ту­ва­ло и дру­го ли­це- Ц.Д., на 31 го­ди­ни, ка­то при из­вър­ше­ния обиск в не­го са на­ме­ре­ни по­ли­е­ти­ле­но­во пли­к­че със су­ха тре­в­на ма­са, ре­а­ги­ра­ща на по­ле­вия тест на ка­на­бис, с те­г­ло око­ло 4 гра­ма и ръ­ч­но сви­та ци­га­ра със съ­що­то ве­ще­с­т­во.

 

Коментарите са затворени.