Преди 98 години

Nov 9th, 2010 | От | Category: ДРУГИ

През 1912 г. в Бал­кан­с­ка­та вой­на на 7 но­ем­в­ри в ща­ба на фло­та по­лу­ча­ват све­де­ние, че от Кю­с­тен­джа за Ца­ри­г­рад са тръ­г­на­ли два ко­ра­ба, ох­ра­ня­ва­ни от во­ен­ни бой­ни тур­с­ки ко­ра­би. Ве­д­на­га е из­да­де­на за­по­вед бъл­гар­с­ки­те тор­пе­до­но­с­ци да из­ля­зат и ата­ку­ват вра­жи­те ко­ра­би. В 22.30 ч. от­ря­дът в съ­с­тав: фла­г­ма­нът “Ле­тя­щи” и бой­ни­те ко­ра­би “Стро­ги”, “Дръ­з­ки” и “Сме­ли” се от­п­ра­вят към вра­жия кон­вой. Ко­ман­дир на бъл­гар­с­кия от­ряд е кап. ІІ ранг Ди­ми­тър До­б­рев, с го­лям бо­ен опит от уча­с­ти­е­то му в сра­же­ни­е­то при Цу­ши­ма, ме­ж­ду ру­с­ки и япон­с­ки во­ен­ни ко­ра­би.

След по­лу­нощ за­бе­ля­з­ват си­лу­ет на го­лям ко­раб. То­ва е един от вра­жи­те ко­ра­би, край­це­ри­те “Ха­ми­дие” или “Ме­джи­дие”. От фла­г­ман­с­кия ни ко­раб да­ват си­г­нал на ко­ра­би­те ни да ата­ку­ват. От бли­з­ко раз­с­то­я­ние “Ле­тя­щи” да­ва тор­пе­ден залп. За­по­ч­ва оже­с­то­чен ар­ти­ле­рий­с­ки об­с­т­рел от “Ха­ми­дие” и “Ме­джи­дие” по на­ши­те ко­ра­би. От­б­ли­з­ко ата­ку­ват и “Сме­ли”, и “Стро­ги”. “Сме­ли” по­лу­ча­ва по­па­де­ние на бор­да си. Под сил­ния об­с­т­рел на вси­ч­ки тур­с­ки ко­ра­би еки­па­жът на “Сме­ли” ус­пя­ва да от­с­т­ра­ни по­в­ре­да­та в уп­ра­в­ле­ни­е­то от вра­же­то по­па­де­ние. Под сил­ния оръ­де­ен об­с­т­рел на тур­с­ки­те ко­ра­би на­ши­ят тор­пе­до­но­сец “Дръ­з­ки”, ко­ман­д­ван от ми­ч­ман І ранг Ге­ор­ги Ку­тев, се при­би­ли­жа­ва бли­зо на 50-60 ме­т­ра до фла­г­ма­на на тур­с­кия флот и пу­с­ка тор­пе­до. Из­бу­х­ва си­лен взрив и ви­сок во­ден стълб над край­це­ра “Ха­ми­дие”. Край­це­рът по­лу­ча­ва го­ля­ма про­бой­на в но­со­ва­та част, уби­ти са 8 и 30 са ра­не­ни. След кра­тък оже­с­то­чен дву­бой, из­по­л­з­вай­ки но­щ­ния мрак и мъ­г­ла­та, тур­с­ки­те ко­ра­би се от­те­г­лят и от­п­ра­вят към Тур­ция, а по­лу­по­то­пе­ни­ят край­цер “Ха­ми­дие” на бу­к­сир е до­мъ­к­нат на Бо­с­фо­ра.

По­д­ви­гът на “Дръ­з­ки” е уве­ко­ве­чен ка­то на 21 но­ем­в­ри 1957 г. тър­же­с­т­ве­но е от­к­рит ко­ра­ба – му­зей “Дръ­з­ки” в дво­ра на Во­ен­но-мор­с­кия му­зей Вар­на. Ка­то при­з­на­ние за пър­ва­та по­бе­да на во­ен­ния ни флот, фла­г­ма­нът на Бъл­гар­с­кия во­ен­но-мор­с­ки флот не­из­мен­но но­си име­то “Дръ­з­ки”.

Мильо ЙОЧЕВ
Старият войн

Коментарите са затворени.