Пробационни мерки за срок от 24 месеца получи 19-годишен неправоспособен водач

Nov 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

На­ка­за­ние про­ба­ция с две про­ба­ци­он­ни мер­ки за срок от 24 ме­се­ца на­ло­жи Ра­йо­нен съд – Бал­чик, на 19-го­ди­ш­ния Р. Ю. К. от с Об­ро­чи­ще, об­щи­на Бал­чик. Оп­ре­де­ле­ни са му про­ба­ци­он­ни­те мер­ки за­дъл­жи­тел­на ре­ги­с­т­ра­ция по на­с­то­ящ ад­рес и за­дъл­жи­тел­ни пе­ри­о­ди­ч­ни сре­щи с про­ба­ци­о­нен слу­жи­тел.

Съ­дът раз­г­ле­да и одо­б­ри склю­че­но­то ме­ж­ду не­го и Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние за ре­ша­ва­не на на­ка­за­тел­но­то му де­ло в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во. Със спо­ра­зу­ме­ни­е­то Р. К. е при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че на 18.09.2013 г. око­ло 09,30 ч. в ме­с­т­но­ст­та „Ра­в­на го­ра” по ас­фал­тов път в по­ли­го­на от по­со­ка гла­вен път 1-9, об­щи­на Бал­чик, е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „Пе­жо 405”, без да при­те­жа­ва сви­де­тел­с­т­во за уп­ра­в­ле­ние на мо­тор­но пре­во­з­но сре­д­с­т­во в ед­но­го­ди­ш­ния срок от на­ка­з­ва­не­то му по ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ред с на­ка­за­тел­но по­с­та­но­в­ле­ние на На­чал­ни­ка на Ра­йон­но уп­ра­в­ле­ние „По­ли­ция” – Ал­бе­на за та­ко­ва де­я­ние.

Об­ви­ня­е­ми­ят за­я­ви пред съ­де­б­ния съ­с­тав, че е съ­г­ла­сен със спо­ра­зу­ме­ни­е­то и се от­ка­з­ва от по-на­та­тъ­ш­но раз­г­ле­ж­да­не на де­ло­то му по об­щия ред.

Одо­б­ре­но­то от Ра­йо­нен съд – Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние има по­с­ле­ди­ци­те на вля­з­ла в си­ла при­съ­да.

 

Коментарите са затворени.