Увеличават се делата от и срещу търговци, отчита Районен съд Балчик

Nov 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Тен­ден­ция на уве­ли­че­ние на броя на де­ла­та от и сре­щу тър­го­в­ци, от­чи­та Ра­йо­нен съд  Бал­чик, през тре­то­то три­ме­се­чие на 2013 г. Но­во­по­с­тъ­пи­ли са 27 от те­зи об­ли­га­ци­он­ни про­из­во­д­с­т­ва, до­ка­то за пър­ви­те шест ме­се­ца на го­ди­на­та те са би­ли 19 броя, а за тре­то­то три­ме­се­чие на 2012 г.  10 броя.

Тен­ден­ция на на­ма­ля­ва­не от­бе­ля­з­ват но­во­о­б­ра­зу­ва­ни­те за­по­ве­д­ни про­из­во­д­с­т­ва. През тре­то­то три­ме­се­чие са по­с­тъ­пи­ли 137 та­ки­ва, при 310 броя за пър­во­то по­лу­го­дие и 177 броя за ме­се­ци­те юли  се­п­тем­в­ри на 2012 г. Ос­та­ва ва­ли­ден фа­к­тът, че го­ля­ма­та част от тях са об­ра­зу­ва­ни по за­я­в­ле­ния на „ВиК” ЕО­ОД  До­б­рич, ли­зин­го­ва фир­ма, бан­ка и „Енер­го  Про Про­да­ж­би”.

На­ка­за­тел­но­то от­де­ле­ние на Ра­йо­нен съд  Бал­чик, ре­ги­с­т­ри­ра трай­на тен­ден­ция на уве­ли­че­ние на свър­ше­ни­те на­ка­за­тел­ни де­ла спря­мо ми­на­ло­го­ди­ш­ни­те. През тре­то­то три­ме­се­чие на­ка­за­тел­ни­те съ­дии са при­к­лю­чи­ли 30 на­ка­за­тел­ни де­ла от общ ха­ра­к­тер при 23 за съ­щия пе­ри­од на ми­на­ла­та го­ди­на. Спра­в­ки­те за пър­во­то ше­с­т­ме­се­чие на 2013 г. по­ка­з­ват свър­ше­ни 54 броя. 19 на­ка­за­тел­ни де­ла от общ ха­ра­к­тер от за­вър­ше­ни­те в пе­ри­о­да юли –  се­п­тем­в­ри 2013 г., са с одо­б­ре­но от съ­да спо­ра­зу­ме­ние ме­ж­ду об­ви­ня­е­мия и ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра.

Нов мо­мент в ста­ти­с­ти­ка­та на на­ка­за­тел­но­то от­де­ле­ние на Ра­йо­нен съд  Бал­чик, е на­ра­с­т­ва­не на броя на ча­с­т­ни­те на­ка­за­тел­ни де­ла  44, спря­мо 26 броя за съ­щия пе­ри­од на ми­на­ла­та го­ди­на. Двой­но е уве­ли­чен бро­ят на раз­пи­ти­те на сви­де­тел, спря­мо съ­щия пе­ри­од на ми­на­ла­та го­ди­на.

Ка­то тра­ен мо­же да се ко­мен­ти­ра ръ­с­тът на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но-на­ка­за­тел­ни­те де­ла в съ­да. За тре­то­то три­ме­се­чие на 2013 г. са по­с­тъ­пи­ли 55 де­ла, а за пър­ви­те две три­ме­се­чия те са би­ли об­що 99 броя. За съ­щи­те пе­ри­о­ди на 2012  г. те са съ­о­т­ве­т­но 38 броя и 94 броя. Най-мно­го­чи­с­ле­ни сред тях се явя­ват спо­ро­ве­те по За­ко­на за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та.

 

Коментарите са затворени.