Условни наказания получиха трима балчиклии, извършили кражби на метални предмети от почивни бази

Nov 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд  Бал­чик, при­з­на 27-го­ди­ш­ния М. Р. Кр., 23-го­ди­ш­на­та М. Ас. Д. и 22-го­ди­ш­на­та Г. К. Ас., три­ма­та от гр. Бал­чик, за ви­но­в­ни в то­ва, че през ме­сец май 2012 г . в гр. Бал­чик, след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор ме­ж­ду три­ма­та и че­т­вър­то ли­це, чрез раз­ру­ша­ва­не на пре­г­ра­ди, здра­во на­п­ра­ве­ни за за­щи­та на имот и из­по­л­з­ва­не на те­х­ни­че­с­ко сре­д­с­т­во  френ­с­ки ключ, са от­не­ли от хо­тел 2 броя го­т­вар­с­ки пе­ч­ки с че­ти­ри пло­та и фур­на, га­зо­ва пе­ч­ка, 2 броя фри­тюр­ни­ци, еле­к­т­ри­че­с­ка пе­ч­ка „Ел­ва”, ра­ди­о­г­ра­мо­фон, ка­фе­вар­ка, 3 броя ме­тал­ни шка­фо­ве и дру­ги ве­щи; от по­чи­в­на стан­ция на фир­ма са взе­ли 2 броя ре­ше­т­ки за про­зор­ци на бун­га­ла, 2 броя сме­си­тел­ни ба­те­рии, 2 броя душ ба­те­рии; от по­чи­в­на стан­ция на вто­ра фир­ма са от­не­ли спи­ра­те­лен кран за сту­де­на во­да, 7 броя душ ба­те­рии, 4 броя сме­си­тел­ни ба­те­рии за ми­в­ки, 80 ли­т­ров не­ра­бо­тещ бой­лер и дру­ги, ка­то об­ща­та стой­ност на от­не­то­то иму­ще­с­т­во въз­ли­за на 2 821,40 лв. За М. Кр. де­я­ни­я­та са из­вър­ше­ни в ус­ло­ви­я­та на по­в­тор­ност и про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние, а за две­те же­ни – в ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние.

Ра­йо­нен съд  Бал­чик, на­ло­жи на М. Кр. на­ка­за­ние 1 го­ди­на и 4 ме­се­ца ли­ша­ва­не от сво­бо­да, чи­е­то из­тър­пя­ва­не е от­ло­же­но с из­пи­та­те­лен срок от 3 го­ди­ни. Съ­дът гру­пи­ра то­ва на­ка­за­ние с по­с­та­но­ве­но­то на М. Кр. по при­съ­да на Ра­йо­нен съд  Ка­вар­на, 3 ме­се­ца ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да с из­пи­та­те­лен срок от 3 го­ди­ни и оп­ре­де­ли той да из­тър­пи по-те­ж­ко­то  1 го­ди­на и 4 ме­се­ца ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да с 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок.

М. Д. и Г. Ас. са осъ­де­ни на 8 ме­се­ца ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да с 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок.

По мол­ба на по­д­съ­ди­ми­те де­ло­то бе раз­г­ле­да­но ка­то съ­к­ра­те­но съ­де­б­но сле­д­с­т­вие и по то­зи ред съ­дът на­ло­жи на­ка­за­ни­е­то им, ка­то пър­во­на­чал­но­то оп­ре­де­ле­но­то от не­го на­ма­ли с 1/3.

При­съ­да­та по­д­ле­жи на об­жал­ва­не и про­тест пред Ок­ръ­жен съд До­б­рич.

Пре­с­цен­тъ­рът при­по­м­ня, че спо­ред об­ви­ни­тел­ния акт на не­у­с­та­но­ве­на да­та през ме­сец май 2012 г. три­ма­та по­д­съ­ди­ми се сре­щ­на­ли с че­т­вър­то­то ли­це и се уго­во­ри­ли на сле­д­ва­щия ден да из­вър­шат кра­ж­би от хо­тел­с­ки ком­п­ле­к­си, сто­па­ни­с­ва­ни от сви­де­тел по де­ло­то. През све­т­ла­та част на де­ня те се от­п­ра­ви­ли пеш към хо­тел и че­т­вър­тия уча­с­т­ник в де­я­ни­я­та раз­бил ре­ше­т­ка на вра­та. Та­ка про­ни­к­на­ли в ку­х­ня­та на ре­с­то­ран­та и из­вър­ши­ли кра­ж­ба на по­со­че­ни­те ве­щи. Те ук­ри­ли от­не­то­то в хра­с­ти до сме­ти­ще, а по-къ­с­но го от­ка­ра­ли в пункт за из­ку­пу­ва­не на от­па­дъ­ци от чер­ни и цве­т­ни ме­та­ли в гр. Бал­чик. По­лу­че­ни­те па­ри си раз­де­ли­ли. На­з­на­че­на­та съ­де­б­но-оце­ни­тел­на ек­с­пер­ти­за по­ка­з­ва, че от­не­ти­те от хо­те­ла ве­щи са на стой­ност 1773,25 лв.

През съ­щия ме­сец че­ти­ри­ма­та се уго­во­ри­ли да из­вър­шат кра­ж­ба от по­чи­в­на стан­ция, сто­па­ни­с­ва­на от съ­ща­та сви­де­тел­ка. Оти­ш­ли там през де­ня и за­по­ч­на­ли да взло­мя­ват с крак вра­ти­те на по­ме­ще­ни­я­та. От­не­ти­те ве­щи пре­да­ли в пункт за из­ку­пу­ва­не на чер­ни и цве­т­ни ме­та­ли и си по­де­ли­ли по­лу­че­ни­те па­ри. При­чи­не­на­та ще­та е оце­не­на от ве­що ли­це на 264 лв.

Три­ма­та по­д­съ­ди­ми и че­т­вър­то­то ли­це се уго­во­рил през съ­щия ме­сец да из­вър­шат кра­ж­ба на ме­тал­ни де­тай­ли от съ­щия ра­йон. Те оти­ш­ли във вто­ра по­чи­в­на стан­ция, сто­па­ни­с­ва­на от съ­щия сви­де­тел по де­ло­то. Чрез взло­мя­ва­не с крак про­ни­к­на­ли в че­ти­ри бун­га­ла и в склад, от­къ­де­то из­вър­ши­ли кра­ж­ба на по­со­че­но­то иму­ще­с­т­во. То е оце­не­но на 784,15 лв.

Че­т­вър­ти­ят уча­с­т­ник в кра­ж­би­те не е при­в­ле­чен към на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност, тъй ка­то към мо­мен­та на осъ­ще­с­т­вя­вя­не­то им не е раз­би­рал свой­с­т­во­то и зна­че­ни­е­то на из­вър­ше­но­то и не е мо­гъл да ръ­ко­во­ди по­с­тъ­п­ки­те си.

 

Коментарите са затворени.