ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР -ДВОРЕЦА”, гр. БАЛЧИК

Nov 20th, 2013 | От | Category: обяви

 

на основание чл.44 от ППЗДС във връзка с чл.16,ал.2 и чл.19,ал.1 от ЗДС, чл.13,ал.1,ал.2,ал.3,ал.4 и ал.5, и Глава пета от ППЗДС и Заповед № РД-08-24/19.11.2013г. на Директора на Държавен културен институт „Културен център “Двореца” гр. Балчик,

О Б Я В Я В А:

На 08.01.2014 г. от 10:00 часа, в Държавен културен институт „Културен център “Двореца” – гр.Балчик, в зала „Арка“, ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижим имот/обект – публична държавна собственост, находящ се в Архитектурно-парков комплекс “Двореца”гр.Балчик, в поземлен имот с идентификатор 02508.7.157 по действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Балчик, а именно:

ОБЕКТ, разположен във вила „Гостна”, представляваща сграда с идентификатор 02508.7.157.7 по действащата КККР на гр.Балчик, с полезна площ около 100 кв.м. Предназначението, за което се отдава под наем обекта  е като заведение за хранене -ресторант. Начална тръжна годишна наемна цена – 20 000 /двадесет хиляди/ лева, с включен ДДС;

Депозита за участие в търга е в размер на 300 /триста/ лева, внесени в брой на касата на Държавен културен институт „Културен център “Двореца” гр. Балчик;

Изискванията към кандидатите/участниците, необходимите документи за участие в търга, условията за провеждане в търга, условията за ползване на обекта и други са посочени в Тръжната документация/Документацията за участие в търга и са обявени на електронната страница/сайта на ДКИ „Културен център “Двореца“ гр.Балчик, www.dvoreca.com;

Оглед на обекта може да се извършва до 03.01.2014г. всеки работен ден, от 14:00 до 16:00 ч. заедно с представител на ДКИ „Културен център “Двореца” гр. Балчик;

Тръжна документация/Документация за участие в търга се получава до 03.01.2014г. всеки работен ден от 10:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 16:00 часа, в деловодството на ДКИ „Културен център “Двореца” гр. Балчик, след заплащане на сума в размер на 50 лв;

Документи/заявления за участие в търга се подават/приемат до 06.01.2014г. всеки работен ден от 10:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 16:00ч. Подават се в запечатан непрозрачен плик /формат А4/ в деловодството на Държавен културен институт „Културен център “Двореца” гр. Балчик;

Настоящата Обява, извлечение от Заповед № РД-08-24/19.11.2013г. за откриване на търга и Условията за провеждане на търга са публикувани в електронната страница/сайта на ДКИ „Културен център Двореца“ гр.Балчик, www.dvoreca. com;

При несъответствие между текстовете на настоящата Обява, Условията за провеждане на търга и Заповед № РД-08-24/19.11.2013г. за откриване на търга, за валиден се счита съответния текст на Условията за провеждане на търга;

Краен срок за подаване на Документи/заявление за участие до 16:00ч. на 06.01.2014г.

Тел. за контакти и информация: 0579/76849.

 

Коментарите са затворени.