Две престижни награди за “Бал Клас” Балчик

Nov 20th, 2013 | От | Category: ВАЖНА

wda

Бал­чи­ш­ки­ят хле­бо­за­вод и фир­ма­та “Бал Клас” Бал­чик са по­з­на­ти съ­в­ме­с­т­но на па­за­ра от 9 го­ди­ни. На 11 ок­том­в­ри ди­ре­к­то­рът Ни­ко­лай Пар­ма­к­съ­зов от­бе­ля­за го­ди­ш­ни­на­та ка­то пра­з­ник на ут­вър­ди­ло­то се ве­че име на фир­ма­та сред во­де­щи­те хле­бо­п­ро­и­з­во­ди­те­ли в на­ци­о­на­лен ма­щаб. Пре­ди 6 ме­се­ца в хле­бо­за­во­да е пу­с­на­та в ек­с­п­ло­а­та­ция ли­ния за спе­ци­а­лен хляб – с ви­со­ко съ­дър­жа­ние на спе­ци­ал­но бра­ш­но /ръж, пъл­но­зър­не­с­то, ли­мец/. Хля­бът ве­д­на­га впе­ча­т­ля­ва със сво­и­те ка­че­с­т­ва. Че­рен е. Ухае вку­с­но и спе­ци­фи­ч­но. Ма­кар да из­г­ле­ж­да по-скъп, ка­то се раз­ро­вим из Ин­тер­нет и се по­за­ми­с­лим, ус­та­но­вя­ва­ме, че той е 5 пъ­ти по-здра­во­с­ло­вен от бе­лия хляб и си за­с­лу­жа­ва це­на­та, че та­къв хляб са яли фа­ра­о­ни­те в дре­в­ни­те вре­ме­на, от­ко­га­то е по­з­нат ли­ме­цът на­при­мер. В за­па­д­ни­те стра­ни хля­бът не е ос­но­в­на хра­на ка­то при нас, а до­пъл­ва­ща и за­то­ва още след 1940 г. кон­су­ма­ци­я­та на бял хляб на­ма­ля­ва. На чер­ния хляб се гле­да ка­то на здра­во­с­ло­в­на хра­на, с ва­ж­ни свой­с­т­ва за чо­ве­ка –  ка­ло­ри­ч­но­ст­та, ле­че­б­но­ст­та и пр. За съ­жа­ле­ние, у нас са­мо 25 % от на­се­ле­ни­е­то мо­же да си по­з­во­ли фи­нан­со­во та­къв хляб.

На Ме­ж­ду­на­ро­д­но­то спе­ци­а­ли­зи­ра­но из­ло­же­ние за хра­ни и те­х­но­ло­гии в Со­фия – IEC  /6-9 но­ем­в­ри 2013 г./ бал­чи­ш­ка­та фир­ма за хляб „Бал Клас” из­ра­бо­т­ва со­б­с­т­вен спе­ци­а­лен щанд, на­по­до­бя­ващ не­м­с­ки ма­га­зин за хляб и пре­д­с­та­вя своя ино­ва­ци­о­нен про­дукт – че­рен не­м­с­ки ръ­жен хляб на ка­мен­на пещ / stone bread/, за кой­то по­лу­ча­ва зла­тен ме­дал. Един­с­т­ве­но на ди­ре­к­то­ра Ни­ко­лай Пар­ма­к­съ­зов е връ­че­на и гра­мо­та за впе­ча­т­ля­ва­що пър­во уча­с­тие на из­ло­же­ни­е­то.

Шест гру­пи уча­с­т­ни­ци са се бо­ри­ли да бъ­дат при­з­на­ти в сво­я­та об­ласт: „Бул­пек”, „Ме­со­ма­ния”, „Све­тът на мля­ко­то”, Хо­те­ли, Ре­с­то­ран­тьор­с­т­во, Хра­но­те­х­но­ло­гии – СИ­Х­РЕ, Со­фия. Две­те пре­с­ти­ж­ни на­г­ра­ди за „Бал Клас” са на­г­ра­ди за на­шия ма­лък, но ам­би­ци­о­зен град Бал­чик, за­бе­ля­зан с учу­д­ва­не от со­фи­ян­ци, че има спе­ци­а­ли­с­ти и раз­ра­бо­те­на те­х­но­ло­гия за та­къв хляб. Всъ­щ­ност до то­зи от­ли­чен ре­зул­тат Н.Пар­мъ­к­съ­зов сти­га след при­ем­с­т­ве­ност на 7 не­м­с­ки, ру­с­ки и бъл­гар­с­ки ре­це­п­ти за че­рен ръ­жен хляб.

Раз­ра­бо­т­ка­та на здра­во­с­ло­в­ни хля­бо­ве за по-здрав на­род е ми­сия на ди­ре­к­то­ра и вси­ч­ки­те 60 ду­ши, ра­бо­те­щи в хле­бо­за­во­да. От ос­но­ва­ва­не­то на фир­ма­та Н.Пар­ма­к­съ­зов е ди­ре­к­тор и раз­чи­та на из­пи­та­ни ка­д­ри ка­то те­х­но­ло­га Ге­ор­ги Или­ев Ди­ми­т­ров и май­с­то­ра Ел­чин Ха­ли­мов Иб­ря­мов.

„Ис­кам да по­с­ти­г­на уни­ка­лен вкус и ми­рис на бал­чи­ш­кия хляб. Да се по­з­на­ва от­да­ле­че, за­що­то вся­ка ре­це­п­та за хляб се раз­ли­ча­ва по на­п­ра­ва­та на квас /те­с­то с мая/ и е ин­ди­ви­ду­ал­на. По вре­ме на уча­с­ти­е­то ни в IEC, край щан­да ни ми­на­ха по­ве­че от 2 000 ду­ши и вси­ч­ки от­ли­чи­ха на­шия хляб – спо­де­ли Н.Пар­ма­к­съ­зов. Хля­бът на „Бал Клас” се про­да­ва ве­че от Бал­чик до Ду­ран­ку­лак, Кар­дам, Шу­мен и Бур­гас. А на­ши­ят нов че­рен хляб от 500гр. из­ли­за 5 пъ­ти по-ев­тин, за­що­то по хра­ни­тел­на стой­ност се ра­в­ня­ва на 5 ед­но­ки­ло­г­ра­мо­ви бе­ли хля­ба.”

За Ко­ле­да оча­к­ва­ме че­рен хляб от 100-про­цен­то­во бра­ш­но от ли­мец, на­ре­чен в на­ша­та ре­да­к­ция със за­ка­ч­ли­во­то име фа­ра­он­с­ки и бъл­гар­с­ки ко­ле­ден що­лен.

По­з­д­ра­в­ле­ния на „Бал Клас” за по­с­ти­г­на­ти­те на­г­ра­ди и им по­же­ла­вам още ус­пе­хи.

Маруся КОСТОВА

1422445_10200702461598756_2132944816_n

Коментарите са затворени.