Фестивал на хризантемата

Nov 13th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Балчишката група от клуб “Хинап” и клуб “Здравец”, бе тържествено посрещната на Фестивала на хризантемата в с. Козлодуйци, Добричко.

Ста­ра япон­с­ка ле­ген­да раз­ка­з­ва за тра­ги­ч­на­та лю­бов ме­ж­ду два­ма мла­ди – мо­мъ­кът бил не­из­ле­чи­мо бо­лен. Де­вой­ка­та бе­ря­ла бил­ки и тър­се­ла най-ле­ко­ви­та­та, за да го спа­си. Съ­жа­лил я Бог, по­дал и кра­си­во цве­те и по­ръ­чал тя да го на­ре­же на мал­ки къ­с­че­та – кол­ко­то пар­чен­ца на­п­ра­ве­ла, тол­ко­ва дни жи­вот да­вал той на лю­би­мия и. Ря­за­ла де­вой­ка­та, ста­ра­ла се да на­п­ра­ви, кол­ко­то мо­же по­ве­че ча­с­ти и по­ря­за­ла пръ­с­ти­те си. По­те­к­ла кръв, оба­г­ри­ла дла­ни­те и, съ­жа­лил я Го­с­под и спа­сил лю­би­мия и. На име­то на де­вой­ка­та Хри­зи на­ре­к­ли и цве­те­то хри­зан­те­ма. От ка­п­ки­те кръв на де­вой­ка­та цъ­ф­на­ли чер­ве­ни­те хри­зан­те­ми; от мъ­ка­та и – ли­ла­ви­те; от чи­с­то­та­та и – бе­ли­те; от ра­до­ст­та и, че е спа­си­ла лю­би­мия си – жъл­ти­те. А на кол­ко­то ча­с­ти­ци на­ря­за­ла де­вой­ка­та цве­те­то, тол­ко­ва ли­с­тен­ца има гор­да­та при­н­це­са на цве­тя­та – хри­зан­те­ма­та.

С та­зи кра­си­ва при­ка­з­ка бе от­к­рит Фе­с­ти­ва­лът на хри­зан­те­ма­та в с.Ко­з­ло­дуй­ци, До­б­ри­ч­ко. За де­ве­та го­ди­на ки­т­но­то до­б­ру­джан­с­ко се­ло, но­се­що гор­до име­то на Ко­з­ло­дуй­с­кия полк, ос­во­бо­дил го от тур­с­ко ро­б­с­т­во през 1878 г., ор­га­ни­зи­ра и пра­з­ну­ва то­зи ори­ги­на­лен пра­з­ник – на хри­зан­те­ма­та.

И та­зи го­ди­на, на слън­че­вия 8 но­ем­в­ри, се­ло­то по­с­ре­щ­на го­с­ти от Бал­чик, от Ша­б­ла, от с.Смол­ни­ца, по­ка­не­ни да се по­ра­д­ват на кра­со­та­та на хри­зан­те­ми­те и ди­ми­т­ро­в­че­та­та, от­г­ле­да­ни с лю­бов в сел­с­ки­те гра­ди­ни. Го­с­ти­те бя­ха по­с­ре­щ­на­ти с хляб и сол в кме­т­с­т­во­то, къ­де­то в го­ля­ма­та об­ре­д­на за­ла бе­ше по­д­ре­де­на най-кра­си­ва­та из­ло­ж­ба от све­жи ус­ми­х­на­ти цве­тя. Не „скръ­б­ни­те мра­мор­ни при­н­це­си” от пе­сен­та, а жи­ви, яр­ки, пъ­с­т­ри – от ле­де­но бя­ло­то, през вси­ч­ки цве­то­ве на дъ­га­та, до най-при­в­ле­ка­тел­но­то ли­ла­во, ед­ри, уха­е­щи на бо­га­та­та и ще­д­ра до­б­ру­джан­с­ка есен – ся­каш по­са­де­ни и от­г­ле­да­ни от гри­ж­ли­ви­те ръ­це на Йо­в­ко­ви­те Бо­ря­ни, Ва­си­ле­ни, Бо­жу­ри, Ал­бе­ни…

А те­х­ни­те по­том­ки на­и­с­ти­на бя­ха там, в кме­т­с­т­во­то, по­д­ре­ди­ли с вкус цве­тя­та, на­ре­ди­ли пи­щ­ни тра­пе­зи. На тя­х­но­то го­с­то­п­ри­ем­с­т­во и на­с­той­чи­ва по­ка­на от­к­ли­к­на­ха пе­в­че­с­ки­те гру­пи на клуб „Хи­нап” – „Не­с­по­кой­ни въл­ни” и „Бя­ло цве­те”, ка­к­то и ве­те­ран­ки­те-гим­на­с­ти­ч­ки от клуб „Здра­вец”. Те раз­но­о­б­ра­зи­ха про­г­ра­ма­та на до­ма­ки­ни­те със сво­и­те въ­о­ду­ше­ве­ни из­пъл­не­ния – и пя­ха, и де­мон­с­т­ри­ра­ха гим­на­с­ти­ка­та си.

Са­мо­би­т­ни­ят пра­з­ник за­по­ч­на по тра­ди­ци­он­ни­ят на­чин – с ху­ба­ви по­з­д­ра­в­ле­ния към го­с­ти­те от во­де­ща­та Ке­ра Ива­но­ва, със сло­во на кме­та Пе­па Въл­че­ва, с по­з­д­ра­в­ле­ния и ори­ги­на­лен по­да­рък /су­ве­нир на ло­д­ка с име”Хри­зан­те­ма”/ от Дим­ка Ма­ле­ва, от чи­та­ли­щ­ни­те се­к­ре­та­ри на Ша­б­ла, Смол­ни­ца, от офи­ци­ал­ни го­с­ти от До­б­рич. По­з­д­ра­ви­тел­но сло­во про­из­не­се Ма­рин Дра­г­нев, пре­д­се­да­тел на ОбС на пен­си­о­не­ри­те от гр.До­б­рич.Той на­г­ра­ди кме­та П.Въл­че­ва с гра­мо­та и връ­чи Би­б­лия на Ке­ра Ива­но­ва от име­то на клуб „Ка­лин­ка Въл­че­ва”. То­п­ли ду­ми към ор­га­ни­за­тор­ки­те на пра­з­ни­ка от­п­ра­ви и Ма­рия Ата­на­со­ва от До­б­рич.

След тър­же­с­т­ве­ни­те сло­ва по­с­ле­д­ва­ха на­з­д­ра­ви­ци, вку­сен обяд, хо­ра и ръ­че­ни­ци. И до­ма­ки­ни, и го­с­ти, уча­с­т­ва­ха в бо­га­та му­зи­кал­на про­г­ра­ма, с мно­го на­с­т­ро­е­ние. Раз­ме­ня­ха се по­да­ръ­ци ме­ж­ду до­ма­ки­ни и го­с­ти – вся­ка бал­чи­к­лий­ка бе­ше по­д­го­т­ви­ла цве­те, аран­жи­ра­но ин­те­ре­с­но, но най-ори­ги­нал­на се ока­за Пен­ка Ру­с­ко­ва, ко­я­то бе­ше аран­жи­ра­ла хри­зан­те­ми в кра­си­ва ви­со­ка дам­с­ка ла­че­на обу­в­ка; сръ­ч­на­та Де­с­пи­на Ма­ри­но­ва бе­ше из­ра­бо­ти­ла кра­си­ви кар­ти­ч­ки с кви­линг /не­й­на за­па­зе­на мар­ка/ и мно­го ин­те­ре­сен ве­нец от су­хи есен­ни цве­тя. Те бя­ха на­г­ра­де­ни с би­жу­та в по­с­ле­д­ва­лия кон­курс. Кол­ко мно­го кра­си­ви, ори­ги­нал­ни и по­ле­з­ни не­ща мо­гат да съ­т­во­рят гри­ж­ли­ви­те ръ­це на хо­ра­та с до­б­ри сър­ца.

Пра­з­ни­кът за­вър­ши в къ­с­ния сле­до­бед с ин­те­ре­сен оби­чай – в по­д­дър­жа­ния парк пред кме­т­с­т­во­то ри­ту­ал­но бя­ха по­са­де­ни хри­зан­те­ми – жест на по­к­лон към кра­со­та­та и хо­ра­та, ко­и­то я но­сят в сър­ца­та си.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Хризантемите игриво съчетаваха своите цветове и създаваха радост. Сред тях бе и подаръкът на балчиклии – лодка “Хризантема”, изработена от Д. Малева.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ветераните – гимнастички от клуб “Здравец” представиха своите  лечебни упражнения пред гостите на фестивала.

Фото: Деспина МАРИНОВА

Мария АНДРЕЕВА

 

Коментарите са затворени.