Борис Червенков – пръв сред 120 състезатели

Nov 13th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

33

Борис Червенков най-напред сподели радостта си от победата с Бекир Карадениз, балчиклия, който живее в Истамбул, завършил балчишката гимназия с випуск “1300 г. България” през 1981 г.

На 1,2, и 3 но­ем­в­ри 2013 г. в Ис­там­бул се про­ве­де ХІV Ме­ж­ду­на­ро­ден тур­нир по те­нис на ма­са за ве­те­ра­ни. За­ла „Джа­фер ага” съ­б­ра над 120 съ­с­те­за­те­ли от 12 стра­ни – Ру­сия, Гру­зия, Ру­мъ­ния, Сър­бия, Хър­ва­тия, Ма­ке­до­ния, Гър­ция, Гер­ма­ния, Иран, Тур­ция, САЩ и Бъл­га­рия.

Бо­рис Чер­вен­ков иг­ра, пре­д­с­та­в­ля­ващ спор­тен клуб „Мор­с­ки дя­во­ли” Вар­на и без за­гу­бе­на сре­ща, за­во­ю­ва пър­во­то мя­с­то. С то­ва до­ка­за пре­д­по­ло­же­ни­е­то, че ще­ше да бие тур­ци­те във Вар­на, ако бя­ха до­ш­ли на тур­ни­ра в края на ля­то­то. Ку­па­та бе връ­че­на от пре­зи­ден­та на СК „Фе­нер­ба­х­че” Ис­там­бул и кме­та на кв.”Ка­дъ­кьой”, ази­а­т­с­ка­та част на Ис­там­бул. Вси­ч­ки съ­с­те­за­те­ли бя­ха на­г­ра­де­ни с гра­мо­ти, еки­пи, су­ве­ни­ри на га­ла ве­че­ря­та, да­де­на от кме­т­с­т­во­то и спор­тен клуб „Фе­нер­ба­х­че”.

Бра­во на Бо­рис Чер­вен­ков! Бъ­ди здрав и по­бе­ди­тел и в бъ­де­ще!

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.