Успехи на европейските проекти, ръководени от Красен Русев и Божанка Добрева, от сдружение “Еврика”

Nov 13th, 2013 | От | Category: ВАЖНА

2

Божанка Добрева от българска страна и Родика Стойка от румънска страна, представиха на 31 октомври 2013 г. в ресторант “Селена” Балчик. изпълнението на проекта “Повишена информираност на туристическия клъстер за управление и опазване на околната среда.”

Фото: М. КОСТОВА

Се­мей­с­т­во Бо­жан­ка До­б­ре­ва и Кра­сен Ру­сев съ­да­до­ха пре­ди де­се­ти­на го­ди­ни сдру­же­ние “Ев­ри­ка”. След упо­ри­та ра­бо­та за на­в­ли­за­не на ев­ро­пей­с­ки­те про­г­ра­ми в об­ла­ст­та на ту­ри­з­ма в Бъл­га­рия, Сдру­же­ние ЕВ­РИ­КА по­лу­чи спе­ци­ал­на гра­мо­та в се­к­ци­я­та „Кул­ту­рен ту­ри­зъм” за про­е­к­та „Тран­с­г­ра­ни­ч­на де­с­ти­на­ция за кул­ту­рен ту­ри­зъм Ис­тър-По­н­ти­ка”, по Про­г­ра­ма­та за тран­с­г­ра­ни­ч­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во Ру­мъ­ния-Бъл­га­рия по вре­ме на Вто­рия ме­ж­ду­на­ро­ден кон­г­рес „Ини­ци­а­ти­ви за Из­то­ч­на Ев­ро­па 2013″. Кон­г­ре­сът се про­ве­де през пър­ва­та се­д­ми­ца на ок­том­в­ри в по­л­с­кия град Лю­б­лин. В про­г­ра­ма­та, ос­вен ди­с­ку­си­он­ни те­ми ка­то Ту­ри­зъм, Со­ци­ал­ни ино­ва­ции, Со­ци­ал­на кор­по­ра­ти­в­на от­го­вор­ност, Гра­ж­дан­с­ко об­ще­с­т­во и др., бе вклю­чен и кон­курс за най-до­бър тран­с­г­ра­ни­чен про­ект, съ­о­б­щи за ме­ди­и­те Бо­жан­ка До­б­ре­ва, ко­ор­ди­на­тор на от­ли­че­ния про­ект. Пар­т­ньо­ри на сдру­же­ние „Ев­ри­ка” са Му­зей за На­ци­о­нал­на Ис­то­рия и Ар­хе­о­ло­гия Кон­с­тан­ца и Сдру­же­ние „Ев­ро­пар­т­ньо­ри” До­б­рич.

Про­е­к­тът „По­ви­ше­на ин­фор­ми­ра­ност на ту­ри­с­ти­че­с­кия клъ­с­тер за уп­ра­в­ле­ние и опа­з­ва­не на окол­на­та сре­да” бе от­че­тен на 31 ок­том­в­ри 2013 г. в гр.Бал­чик в при­съ­с­т­ви­е­то на пар­т­ньо­ри­те от ТПП гр.До­б­рич, в ли­це­то на Та­ня Ги­че­ва и две не­п­ра­ви­тел­с­т­ве­ни ор­га­ни­за­ции  „Ев­ри­ка” от Бъл­га­рия и „Ма­ре Но­с­т­рум” от Ру­мъ­ния. Об­ща­та му стой­ност е 455 653 ев­ро, ка­то ус­во­е­ни, в ре­зул­тат на тръ­ж­ни­те про­це­ду­ри, са 86 на сто от сре­д­с­т­ва­та.

Ос­но­в­на­та цел на про­е­к­та е да до­при­не­се за ус­той­чи­во­то из­по­л­з­ва­не на при­ро­д­ни­те ре­сур­си в тран­с­г­ра­ни­ч­ния ра­йон Кон­с­тан­ца  До­б­рич чрез ра­зум­на ек­с­п­ло­а­та­ция и ефе­к­ти­в­но опа­з­ва­не на окол­на­та сре­да.

В рам­ки­те на про­е­к­та е съ­з­да­ден 40-ми­ну­тен филм, по­с­ве­тен на окол­на­та сре­да. Той е оз­ву­чен на три ези­ка  бъл­гар­с­ки, ру­мън­с­ки и ан­г­лий­с­ки. Цел­та му е да по­пу­ля­ри­зи­ра при­ро­д­ни­те пар­ко­ве и за­щи­те­ни­те зо­ни в тран­с­г­ра­ни­ч­ния ра­йон и да пре­д­с­та­ви ме­то­ди за тя­х­но­то опа­з­ва­не и съ­х­ра­ня­ва­не.Фил­мът пре­д­с­та­вя на­чи­ни за за­щи­та на окол­на­та сре­да и бор­ба с кли­ма­ти­ч­ни­те про­ме­ни, ка­к­то и енер­гий­но ефе­к­ти­в­ни про­ду­к­ти и при­ме­ри за еко­ло­ги­ч­ни ино­ва­ции.

На­ред с про­мо­ци­о­нал­на­та му ро­ля, той мо­же да се из­по­л­з­ва за мо­ти­ви­ра­не и по­д­по­ма­га­не на ту­ри­с­ти­че­с­кия би­з­нес в про­це­са на сер­ти­фи­ци­ра­не с ев­ро­пей­с­ка­та еко­мар­ки­ро­в­ка и си­с­те­ма за уп­ра­в­ле­ние на окол­на­та сре­да EMAS.

Дру­ги­ят ва­жен про­дукт от ре­а­ли­за­ци­я­та на про­е­к­та, ка­то из­то­ч­ник на ин­фор­ма­ция за опа­з­ва­не­то на окол­на­та сре­да и бор­ба­та с кли­ма­ти­ч­ни­те про­ме­ни е съ­з­да­де­ни­ят „Зе­лен ин­тер­нет по­р­тал”. Не­го­ва­та за­да­ча е да ин­фор­ми­ра пре­д­с­та­ви­те­ли­те на ту­ри­с­ти­че­с­кия клъ­с­тер за ме­то­ди и си­с­те­ми за уп­ра­в­ле­ние на въз­дей­с­т­ви­е­то вър­ху окол­на­та сре­да. Ос­вен то­ва по­р­та­лът по­пу­ля­ри­зи­ра въз­мо­ж­но­с­ти­те за еко­ту­ри­зъм в ре­ги­о­на, зе­ле­ни пра­к­ти­ки и ини­ци­а­ти­ви в ту­ри­с­ти­че­с­кия клъ­с­тер от тран­с­г­ра­ни­ч­ния ре­ги­он, въз­мо­ж­но­с­ти­те са сер­ти­фи­ци­ра­не с ев­ро­пей­с­ка­та еко­мар­ки­ро­в­ка и си­с­те­ма­та за уп­ра­в­ле­ние на окол­на­та сре­да EMAS. Чрез Зе­ле­ния по­р­тал се оси­гу­ря­ва до­с­тъп до из­г­ра­де­на­та тран­с­г­ра­ни­ч­на еком­ре­жа на ту­ри­с­ти­че­с­кия клъ­с­тер. В еком­ре­жа­та пър­во­на­чал­но са се вклю­чи­ли 40 фир­ми от тран­с­г­ра­ни­ч­ния ра­йон, а се­га ве­че те са око­ло 100, съ­о­б­щи­ха от „Ма­ре Но­с­т­рум”.

Към мо­мен­та на те­ри­то­ри­я­та на До­б­ри­ч­ка об­ласт са­мо един хо­тел  пе­т­з­ве­з­д­ни­ят „Фла­мин­го гранд” в Ал­бе­на, кой­то при­те­жа­ва еко­сер­ти­фи­кат. По­д­го­т­вя се за сер­ти­фи­ци­ра­не и един хо­тел в Бал­чик, съ­о­б­щи ръ­ко­во­ди­те­лят на про­е­к­та Та­ня Ги­че­ва. С из­по­л­з­ва­не­то на два­та зна­ка  еко­мар­ки­ро­в­ка и EMAS, са мно­го за­по­з­на­ти в За­па­д­на и Цен­т­рал­на Ев­ро­па и са аб­со­лю­т­но не­по­з­на­ти у нас, ка­за Бо­жан­ка До­б­ре­ва от сдру­же­ние „Ев­ри­ка”. Тя по­д­чер­та, че по­лу­ча­ва­не­то на един от два­та сер­ти­фи­ка­та оз­на­ча­ва кор­по­ра­ти­в­на со­ци­ал­на от­го­вор­ност към уп­ра­в­ле­ни­е­то на окол­на­та сре­да, на­ма­ля­ва­не­то на из­по­л­з­ва­не­то на ре­сур­си­те и от­па­дъ­ци­те. В рам­ки­те на про­е­к­та са раз­ра­бо­те­ни и два на­ръ­ч­ни­ка  за сер­ти­фи­ци­ра­не с еко­мар­ки­ро­в­ка и За­к­лю­чи­тел­на­та пре­с­кон­фе­рен­ция по про­ект “По­ви­ше­на ин­фор­ми­ра­ност на ту­ри­с­ти­че­с­кия клъ­с­тер за уп­ра­в­ле­ние и опа­з­ва­не на окол­на­та сре­да”, ре­а­ли­зи­ран по Про­г­ра­ма­та за тран­с­г­ра­ни­ч­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во Ру­мъ­ния-Бъл­га­рия, бе да­де­на от пре­д­с­та­ви­те­ли на три­те пар­т­ньор­с­ки ор­га­ни­за­ции, ре­а­ли­зи­ра­ли про­е­к­та – ТПП До­б­рич, сдру­же­ние „Ев­ри­ка”, До­б­рич и НПО”Ма­ре Но­с­т­рум”, Кон­с­тан­ца, Ру­мъ­ния. Ус­той­чи­во из­по­л­з­ва­не на при­ро­д­ни­те ре­сур­си чрез ра­зум­на ек­с­п­ло­а­та­ция и ефе­к­ти­в­но из­по­л­з­ва­не на окол­на­та сре­да в ре­ги­о­на До­б­рич-Кон­с­тан­ца, то­ва бе ос­но­в­на­та цел на про­е­к­та,за­я­ви Та­ня Ги­че­ва от ТПП, во­дещ пар­т­ньор. За 18-те ме­се­ца от 21 ап­рил 2012г. до 20 ок­том­в­ри 2013 г. бе на­п­ра­вен ана­лиз и оцен­ка на за­мър­се­ност на окол­на­та сре­да и бе съ­з­да­де­на стра­те­гия за ус­той­чи­во раз­ви­тие в тран­с­г­ра­ни­ч­ния ре­ги­он, ка­к­то и план за не­й­но­то при­ла­га­не на пра­к­ти­ка. Ру­мън­с­ки­те пар­т­ньо­ри от „Ма­ре Но­с­т­рум” се ан­га­жи­ра­ха със съ­з­да­ва­не­то на „Зе­лен уеб по­р­тал”за по­пу­ля­ри­зи­ра­не на въз­мо­ж­но­с­ти­те за еко­ту­ри­зъм, зе­ле­ни пра­к­ти­ки и ини­ци­а­ти­ви на ту­ри­с­ти­че­с­кия клъ­с­тер от ре­ги­о­на, ка­к­то и въз­мо­ж­но­с­ти за сер­ти­фи­ци­ра­не с ЕМАС, си­с­те­ма­та за одит и уп­ра­в­ле­ние на окол­на­та сре­да и Ев­ро­пей­с­ка­та еко­мар­ки­ро­в­ка. Съ­що та­ка бе из­г­ра­де­на и тран­с­г­ра­ни­ч­на еком­ре­жа на ту­ри­с­ти­че­с­кия клъ­с­тер, къ­де­то ве­че са се ре­ги­с­т­ри­ра­ли 35 пар­т­ньо­ра от бъл­гар­с­ка стра­на и око­ло 130 от ру­мън­с­ка стра­на. По­р­та­лът е раз­ра­бо­тен на три ези­ка- ру­мън­с­ки, бъл­гар­с­ки и ан­г­лий­с­ки и най-ди­на­ми­ч­на­та му зо­на е фо­ру­мът, къ­де­то ек­с­пер­ти ще мо­гат да кон­сул­ти­рат хо­ра­та, ко­и­то се ин­те­ре­су­ват от про­б­ле­ма­ти­ка­та. Ва­жен ре­зул­тат от ра­бо­та­та по про­е­к­та е и из­ра­бо­т­ва­не­то на 40 ми­ну­тен филм, в кой­то са син­те­зи­ра­ни иде­и­те на про­е­к­та, и кой­то ще бъ­де по­ка­зан по на­ци­о­нал­на­та ру­мън­с­ка те­ле­ви­зия и по ре­ги­о­нал­на­та те­ле­ви­зия в Ка­вар­на. Ос­но­в­на­та за­да­ча на сдру­же­ние Ев­ри­ка бе да раз­ра­бо­ти уче­б­на про­г­ра­ма с об­х­ват 40 уче­б­ни ча­са и да из­да­де две уче­б­ни по­ма­га­ла, ед­но­то от ко­и­то е по ус­той­чи­во раз­ви­тие, а дру­го­то е на­ръ­ч­ник за обу­че­ние на ек­с­пер­ти по Ев­ро­пей­с­ка еко­мар­ки­ро­в­ка и ЕМАС. Бо­жан­ка До­б­ре­ва от сдру­же­ние”Ев­ри­ка” обя­ви за ре­ше­ни­е­то на сдру­же­ни­е­то да се сер­ти­фи­ци­ра по ЕМАС и ако ре­зул­та­тът е по­ло­жи­те­лен, ще ста­не тре­та­та в стра­на­та фир­ма с по­до­бен сер­ти­фи­кат. Про­е­к­тът при­к­лю­ч­ва, но дей­но­с­ти­те по не­го  не, око­ло то­ва се обе­ди­ни­ха пар­т­ньо­ри­те. Об­ща­та стой­ност на про­е­к­та е 450 000 ев­ро, ка­то бла­го­да­ре­ние на ико­но­мии в ре­зул­тат на тръ­ж­ни про­це­ду­ри ус­во­я­ва­не­то е на 86 %, а спе­с­те­на­та су­ма ще бъ­де из­по­л­з­ва­на за по­д­по­ма­га­не на дру­ги по-ус­пе­ш­ни про­е­к­ти, къ­де­то фи­нан­си­ра­не­то не до­с­ти­га EMAS и за по­с­ти­га­не на ус­той­чи­во раз­ви­тие.

„Бъл­га­рия след Ита­лия и Гър­ция е на тре­то мя­с­то по кул­тур­но-ис­то­ри­че­с­ко на­с­ле­д­с­т­во. Ита­лия пра­ви от ис­то­рия 56 млн. ев­ро го­ди­ш­но, а Бъл­га­рия  2 млрд. лв. об­що от ту­ри­зъм“, за­я­ви Кра­сен Ру­сев, пре­д­се­да­тел на сдру­же­ние „Ев­ри­ка”. „Ита­лия, САЩ, Фран­ция са шам­пи­о­ни по ту­ри­зъм. До 20-ина го­ди­на и Ки­тай ще пре­д­с­та­ви своя ет­но­ту­ри­зъм и ще ни пре­в­зе­ме“, убе­ден е спе­ци­а­ли­с­тът. Тър­го­в­с­ко-про­ми­ш­ле­на­та па­ла­та – До­б­рич, и „Ев­ри­ка” са во­де­щи пар­т­ньо­ри по про­ект „По­ви­ше­на ин­фор­ми­ра­ност на ту­ри­с­ти­че­с­кия клъ­с­тер за уп­ра­в­ле­ние и опа­з­ва­не на окол­на­та сре­да”, кой­то на­в­ли­за в по­с­ле­д­ния си етап. Той се осъ­ще­с­т­вя­ва по Про­г­ра­ма­та за тран­с­г­ра­ни­ч­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во ме­ж­ду Бъл­га­рия и Ру­мъ­ния за 18 ме­се­ца и е на стой­ност 455 653,82 ев­ро. От ру­мън­с­ка стра­на пар­т­ньор е сдру­же­ние „Ма­ре Но­с­т­рум” – Кон­с­тан­ца. Це­ли­те на про­е­к­та са из­пъл­не­ни до го­ля­ма сте­пен – да се на­сър­чи ус­той­чи­во­то ек­с­п­ло­а­ти­ра­не на при­ро­д­ни­те ре­сур­си в тран­с­г­ра­ни­ч­ния ре­ги­он До­б­рич  Кон­с­тан­ца, обу­че­ние на ту­ри­с­ти­че­с­кия клъ­с­тер и на по­т­ре­би­те­ли­те на ус­лу­ги в ре­ги­он До­б­рич и Кон­с­тан­ца за опа­з­ва­не­то на окол­на­та сре­да, ко­я­то ка­то мар­ш­ру­ти или обе­к­ти да но­си при­хо­ди, от­бе­ля­за­ха при­съ­с­т­ва­щи­те от ру­мън­с­ка и бъл­гар­с­ка стра­на на за­к­лю­чи­тел­на­та кон­фе­рен­ция в ре­с­то­рант „Се­ле­на” Бал­чик на 31 ок­том­в­ри 2013 г.

Маруся КОСТОВА

 

 

Коментарите са затворени.