Концерт в Каменната зала на “Двореца” изпълниха хор “Черноморски звуци” – Балчик и хор “Родна песен” – Бургас

Nov 13th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

P1850546

Поклон пред балчишката публика на двата хора, които се качиха заедно на сцената, а пред тях на колене – диригентът Валентина Георгиева и диригентът Левон Манукян. Концертът се състоя на 9 ноември 2013 г. (събота) и вечерта се превърна в истински музикален празник.                                                                                                  

 Фото: М. КОСТОВА

В оба­я­те­лен пра­з­ник се пре­вър­на ве­чер­та на 9 но­ем­в­ри 2013 г. /съ­бо­та/, ко­га­то в Ка­мен­на­та за­ла на „Дво­ре­ца” из­не­со­ха съ­в­ме­с­тен кон­церт хо­ро­ве­те на град Бур­гас и град Бал­чик.

Сме­сен­хор “Ро­д­на пе­сен” при Об­щи­на Бур­гас е на­с­ле­д­ник на бо­га­ти хо­ро­ви тра­ди­ции, чи­и­то ко­ре­ни са в на­ча­ло­то на ми­на­лия век. Апо­с­тол­с­ка­та му дей­ност през го­ди­ни­те се пре­в­ръ­ща в не­за­ме­ни­ма шко­ла за въз­пи­та­ва­не и при­об­ща­ва­не на пу­б­ли­ка­та към све­то­в­ни­те ху­до­же­с­т­ве­ни цен­но­с­ти.

Но­ва стра­ни­ца в ис­то­ри­я­та на хо­ро­во­то из­ку­с­т­во в Бур­гас бе­ле­жи го­ди­на­та 1962, ко­га­то пе­в­че­с­ки­те си­ли на гра­да са обе­ди­не­ни в един­на фор­ма­ция, по­с­та­вя­ща на­ча­ло­то на Пре­д­с­та­ви­те­лен хор „Ро­д­на пе­сен“ към Об­щи­на Бур­гас. То­ва на­ча­ло е свър­за­но с име­то на Сто­ян Кра­лев  ди­ри­гент, пе­да­гог и об­ще­с­т­ве­ник, кой­то с уме­ние, тър­пе­ние и вдъ­х­но­ве­ние по­ве­ж­да съ­с­та­ва към ви­со­ки из­пъл­ни­тел­с­ки вър­хо­ве. Две го­ди­ни по-къ­с­но, хор „Ро­д­на пе­сен“ ве­че за­в­ла­дя­ва пре­с­ти­ж­ни­те сце­ни в сто­ли­ци­те и го­ле­ми­те гра­до­ве на По­л­ша, Ру­сия, Ун­га­рия, Шве­ция, Гер­ма­ния, Швей­ца­рия.

От на­ча­ло­то на 90-те го­ди­ни на 20 век, хор „Ро­д­на­ пе­сен“ се ръ­ко­во­ди по­с­ле­до­ва­тел­но от ди­ри­ген­ти­те: Пен­ка Ми­хай­ло­ва, Ни­ко­лай Мер­джа­нов, Ро­за­ли­на Ко­це­ва, То­дор­ка Би­не­ва, а от 2011 г.  от Ле­вон Ма­ну­кян. Все­ки ди­ри­гент вна­ся свой твор­че­с­ки по­черк, но­ви ак­цен­ти в ре­пер­то­а­ра и зву­ч­но­ст­та на хо­ра. Ед­на от ус­той­чи­ви­те ли­нии, с ко­и­то хо­рът раз­ши­ря­ва ре­пер­то­а­ра си, е цър­ко­в­но-сла­вян­с­ка­та му­зи­ка, ко­я­то с ус­пех пре­д­с­та­вя на кон­цер­т­ни тур­не­та и фе­с­ти­ва­ли в По­л­ша, Гер­ма­ния, Фран­ция, Швей­ца­рия. За­по­м­ня­що е из­пъл­не­ни­е­то на „Ре­к­ви­ем” от Мо­царт в рим­с­ка­та ба­зи­ли­ка­та „Джо­ва­ни ин Ла­те­ра­но“, къ­де­то со­ли­с­т­ка на хо­ра е го­ля­ма­та опер­на при­ма Ка­тя Ри­ча­ре­ли. Сле­д­ват бле­с­тя­щи уча­с­тия на го­ле­ми  хо­ро­ви фо­ру­ми за ду­хо­в­на му­зи­ка в Ита­лия, Гер­ма­ния, Гър­ция, Сър­бия, Ма­ке­до­ния, Хър­ва­тия.

В по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни ре­пер­то­а­рът на хор „Ро­д­на­пе­сен“ се обо­га­тя­ва с но­ви жан­ро­ве от по­пу­ляр­на­та му­зи­ка  спо­де­ли пре­д­се­да­те­лят на хо­ра  Пе­ньо Гър­бов. Под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на Ле­вон Ма­ну­кян, съ­с­та­вът уча­с­т­ва в раз­ли­ч­ни твор­че­с­ки ек­с­пе­ри­мен­ти, обе­ди­ня­ва­щи хо­ро­во­то пе­е­не със сим­фо­ни­ч­на­та и еле­к­т­рон­на­та му­зи­ка, кла­си­че­с­ки­те­т­ра­ди­ции  с рок- и ме­тъл­з­ву­че­не­то.

Ле­вон Ма­ну­кян за­вър­ш­ва На­ци­о­нал­но му­зи­кал­но учи­ли­ще “Проф.Пан­чо Вла­ди­ге­ров”  Бур­гас, със спе­ци­ал­ност „пи­а­но”и На­ци­о­нал­на му­зи­кал­на ака­де­мия в Со­фия ка­то опер­но-сим­фо­ни­чен ди­ри­гент.От 12-го­ди­ш­на въз­раст ди­ри­жи­ра мла­де­ж­ки ор­ке­с­т­ри и хо­ро­ве, а от 2001г.  мла­де­ж­ка фил­хар­мо­ния „Бур­гас”,

В твор­че­с­ка­та му био­г­ра­фия има над 500 кон­цер­та у нас и в чу­ж­би­на и за­пи­си за Бъл­гар­с­ко на­ци­о­нал­но ра­дио, Бъл­гар­с­ка на­ци­о­нал­на те­ле­ви­зия, На­ци­о­нал­на те­ле­ви­зия „СКАТ”, ита­ли­ан­с­ка­та „Рай Уно”; ди­ри­жи­рал е све­то­в­но­и­з­ве­с­т­ни из­пъл­ни­те­ли ка­то Ка­тя Ри­ча­ре­ли, Еми­ С­тю­арт, Та­ря­ Ту­ру­нен, Май­к­ Те­ра­на и др. Ед­ни от по­с­ле­д­ни­те му про­е­к­ти са пър­ви­ят в све­та ме­тъл-ба­лет “Deja Vu”, “Рок-ба­рок”, на­ци­о­нал­ни­те тур­не­та с мю­зи­къ­ли­те “Му­лен­руж”, “Бри­лян­тин” и “Мем­фис”, съ­в­ме­с­т­но с Аме­ри­кан­с­кия уни­вер­си­тет в Бъл­га­рия и др. През 2010 г. Ле­вон Ма­ну­кян съ­з­да­ва своя ча­с­т­на фор­ма­ция “Levon Manukyan Collegium Musicum”, с ко­я­то ре­а­ли­зи­ра де­се­т­ки кон­цер­ти в Бъл­га­рия и чу­ж­би­на.

Сме­сен хор “Чер­но­мор­с­ки зву­ци” е съ­з­да­ден през 1914г.и през сле­д­ва­ща­та го­ди­на ще от­бе­ле­жи тър­же­с­т­ве­но сво­я­та 100-го­ди­ш­ни­на. Той ак­ти­в­но при­съ­с­т­ва в кул­тур­ния жи­вот на Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия и с оп­ра­в­да­но са­мо­чу­в­с­т­вие за­я­вя­ва, че пи­ше кул­тур­на­та ис­то­рия  на Бе­лия град Бал­чик.

В твор­че­с­ка­та био­г­ра­фия на хо­ра са впи­са­ни мно­же­с­т­во уча­с­тия, ди­п­ло­ми и на­г­ра­ди от ме­ж­ду­на­ро­д­ни  хо­ро­ви кон­кур­си и фе­с­ти­ва­ли в ця­ла Ев­ро­па.Има из­да­де­ни 3 ком­па­к­т­ди­с­ка, до­ку­мен­та­лен филм „Пъ­те­ше­с­т­ви­е­то” и ис­то­ри­че­с­ка кни­га. За ак­ти­вен при­нос в бъл­гар­с­ка­та му­зи­кал­на кул­ту­ра хо­рът е но­си­тел на три­те най-го­ле­ми от­ли­чия:„Зла­т­на ли­ра” от Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те му­зи­кал­ни и тан­цо­ви дей­ци; „Зла­тен пла­кет” от Бъл­гар­с­ки хо­ров съ­юз и Зла­т­на ста­ту­е­т­ка от Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те ком­по­зи­то­ри.

Сме­сен хор “Чер­но­мор­с­ки зву­ци” е свят на съ­зи­да­ние и твор­че­с­т­во, на об­щу­ва­не и сли­ва­не,  в кой­то,  пре­то­пя­вай­ки се­бе си, ста­ваш част от ед­но ця­ло. Обе­ди­не­ни от лю­бо­в­та към му­зи­ка­та и опи­я­ня­ва­що­то чу­в­с­т­во за об­щ­ност и съ­ми­ш­ле­ни­че­с­т­во, из­пъл­ни­те­ли­те от сме­сен хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” ре­дят  ус­пех след на бъл­гар­с­ка и ме­ж­ду­на­ро­д­на сце­на. С ед­на­къв ин­те­рес се по­та­пят в му­зи­ка­та на ста­ри­те май­с­то­ри, пре­о­с­ми­с­лят кла­си­ци­те или тър­сят вну­ше­ни­я­та на съ­в­ре­мен­ни­те твор­ци, но най-пъл­но и с мно­го жар се сли­ват с бъл­гар­с­ки­те пе­с­ни.Те се из­ли­ват от ду­ша­та им на един дъх и съ­п­ре­жи­вя­ва­не­то на ав­то­ро­ва­та идея с ма­ги­че­с­ко­то въз­дей­с­т­вие вър­ху пу­б­ли­ка­та е един­но по­с­ла­ние към съ­в­ре­мен­на­та чу­в­с­т­ви­тел­ност.

Хор “Чер­но­мор­с­ки­з­ву­ци” пра­ви пре­ми­ер­ни из­пъл­не­ния на мно­го бъл­гар­с­ки и чу­ж­ди про­из­ве­де­ния и из­пъл­не­ни­я­та му се от­ли­ча­ват с ат­ра­к­ти­в­ност и съ­в­ре­мен­на ви­зия.

От  2010 г. хо­рът е ор­га­ни­за­тор на еже­го­ден ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал, бла­го­да­ре­ние на кой­то по­ве­че от 2000 пе­в­ци от Ев­ро­па и Азия са по­се­ти­ли Бал­чик и са ста­на­ли част от не­по­в­то­ри­ма­та ат­мо­с­фе­ра на фе­с­ти­ва­ла, но­сещ име­то на хо­ра „Чер­но­мор­с­ки зву­ци”.

Ва­лен­ти­на  Ге­ор­ги­е­ва е ди­ри­гент и ръ­ко­во­ди­тел на хо­ра от 1998 г. Въз­пи­та­ник е на АМ­ТИ-Пло­в­див, с пре­по­да­ва­тел по ди­ри­жи­ра­не доц.Ни­ко­ла Ли­пов. Спе­ци­а­ли­зи­ра­ла е хо­ро­во ди­ри­жи­ра­не в ДМА “П.Вла­ди­ге­ров”-Со­фия при проф.Ли­лия Гю­ле­ва.,до­к­то­рант в НБУ, ак­ти­вен уча­с­т­ник в ме­ж­ду­на­ро­д­ни хо­ро­во­ди­ри­ген­т­с­ки кур­со­ве, жу­ри в ме­ж­ду­на­ро­д­ни фо­ру­ми, ар­ти­с­ти­чен ди­ре­к­тор на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния хо­ров фе­с­ти­вал „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” и член на Из­пъл­ни­тел­но­то бю­ро на Бъл­гар­с­ки­хо­ро­в­съ­юз. В твор­че­с­ка­та ]• био­г­ра­фия има сто­ти­ци кон­цер­ти у нас и в чу­ж­би­на. Ка­то ди­ри­гент на сме­сен хор „Чер­но­мор­с­ки­з­ву­ци” е уча­с­т­ва­ла в де­се­т­ки кон­кур­си и фе­с­ти­ва­ли в Ис­па­ния, Гър­ция, Ма­ке­до­ния, Гер­ма­ния, Ита­лия, Сър­бия, Хър­ва­т­с­ка, Тур­ция, Че­хия, Ру­мъ­ния, но­си­тел на на­г­ра­ди от на­ци­о­нал­ни и ме­ж­ду­на­ро­д­ни фо­ру­ми.

Ве­че 15 го­ди­ни с мно­го­же­ла­ние, тър­пе­ние, та­лант и упо­ри­тост тя се стре­ми, опи­рай­ки се на тра­ди­ци­я­та, да при­да­де съ­в­ре­ме­нен об­лик на хо­ра в съ­о­т­ве­т­с­т­вие със све­то­в­ни­те тен­ден­ции в хо­ро­во­то из­ку­с­т­во.

Аз, ка­то един оби­к­но­вен слу­ша­тел и це­ни­тел от „вто­ри бал­кон”, се въз­хи­тих ис­к­ре­но на из­пъл­не­ни­я­та на цър­ко­в­но-сла­вян­с­ка му­зи­ка от два­та хо­ра, на Пе­тя Ар­мен­че­ва, ко­я­то се­га про­хо­ж­да в хо­ро­во­то из­ку­с­т­во, от Йо­а­на Ти­хо­ло­ва на ки­та­ра­та, от Ева Грит   Штейн­б­рехт   Ве­бер, от тим­па­ни­с­та Карл Ве­бер, от инж.Ра­до­с­лав Ра­дев и ди­ри­ген­т­ка­та Ва­ля Ге­ор­ги­е­ва, ко­я­то пое и со­ло­то на ед­на от пе­с­ни­те.

Бур­га­з­лии се пре­д­с­та­ви­ха бле­с­тя­що, под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на един мно­го млад и мно­го та­лан­т­лив с изя­ви­те си ди­ри­гент – Ле­вон Ма­ну­кян, с пре­ми­ер­но­то си пе­е­не Ге­ор­ги Бо­з­ве­ли­ев, со­ли­с­тът Вла­ди­мир Ата­на­сов, пи­а­ни­с­тът Ге­ор­ги Мил­ти­я­дов, пла­мен­на­та Пе­ни Ста­в­ре­ва.

Му­зи­ка­та, ко­я­то два­та хо­ра раз­да­ват по све­та, е Бо­жия дар­ба и ние сме бла­го­дар­ни, че се до­ко­с­на­х­ме до нея за по­ре­ден път чрез по­ре­д­но­то ме­ро­п­ри­я­тие на хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” – съ­в­ме­с­т­ния кон­церт с хор „Ро­д­на пе­сен” от град Бур­гас, с ди­ри­гент Ле­вон Ма­ну­кян.

Сме­сен хор “Чер­но­мор­с­ки­ з­ву­ци”

Програма на концерта

на 9 ноември 2013 г.

1.Look at the world    John Ruther

2.До­с­той­но ест  Пе­тър Ди­нев

3.Ave Maria  Javier Busto

4.Adiemus Karl Jenkins

5.Баба лук посела  Стефан Драгостинов

6.Галунка   Стефан Драгостинов

ПРЕМИЕРНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

7.Дигу, дигу, ди    Стефан Драгостинов

8.Stand by me  Ben E. King

ПРЕМИЕРНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

9.Sing a song  D. Jackson

Георги ЙОВЧЕВ

 

Коментарите са затворени.