Криминална част

Nov 13th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

   Условни наказания получиха трима балчиклии, извършили кражби на метални предмети от почивни бази

Ра­йо­нен съд  Бал­чик, при­з­на 27-го­ди­ш­ния М. Р. Кр., 23-го­ди­ш­на­та М. Ас. Д. и 22-го­ди­ш­на­та Г. К. Ас., три­ма­та от гр. Бал­чик, за ви­но­в­ни в то­ва, че през ме­сец май 2012 г . в гр. Бал­чик, след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор ме­ж­ду три­ма­та и че­т­вър­то ли­це, чрез раз­ру­ша­ва­не на пре­г­ра­ди, здра­во на­п­ра­ве­ни за за­щи­та на имот и из­по­л­з­ва­не на те­х­ни­че­с­ко сре­д­с­т­во  френ­с­ки ключ, са от­не­ли от хо­тел 2 броя го­т­вар­с­ки пе­ч­ки с че­ти­ри пло­та и фур­на, га­зо­ва пе­ч­ка, 2 броя фри­тюр­ни­ци, еле­к­т­ри­че­с­ка пе­ч­ка „Ел­ва”, ра­ди­о­г­ра­мо­фон, ка­фе­вар­ка, 3 броя ме­тал­ни шка­фо­ве и дру­ги ве­щи; от по­чи­в­на стан­ция на фир­ма са взе­ли 2 броя ре­ше­т­ки за про­зор­ци на бун­га­ла, 2 броя сме­си­тел­ни ба­те­рии, 2 броя душ ба­те­рии; от по­чи­в­на стан­ция на вто­ра фир­ма са от­не­ли спи­ра­те­лен кран за сту­де­на во­да, 7 броя душ ба­те­рии, 4 броя сме­си­тел­ни ба­те­рии за ми­в­ки, 80 ли­т­ров не­ра­бо­тещ бой­лер и дру­ги, ка­то об­ща­та стой­ност на от­не­то­то иму­ще­с­т­во въз­ли­за на 2 821,40 лв. За М. Кр. де­я­ни­я­та са из­вър­ше­ни в ус­ло­ви­я­та на по­в­тор­ност и про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние, а за две­те же­ни – в ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние.

Ра­йо­нен съд  Бал­чик, на­ло­жи на М. Кр. на­ка­за­ние 1 го­ди­на и 4 ме­се­ца ли­ша­ва­не от сво­бо­да, чи­е­то из­тър­пя­ва­не е от­ло­же­но с из­пи­та­те­лен срок от 3 го­ди­ни. Съ­дът гру­пи­ра то­ва на­ка­за­ние с по­с­та­но­ве­но­то на М. Кр. по при­съ­да на Ра­йо­нен съд  Ка­вар­на, 3 ме­се­ца ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да с из­пи­та­те­лен срок от 3 го­ди­ни и оп­ре­де­ли той да из­тър­пи по-те­ж­ко­то  1 го­ди­на и 4 ме­се­ца ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да с 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок.

М. Д. и Г. Ас. са осъ­де­ни на 8 ме­се­ца ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да с 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок.

По мол­ба на по­д­съ­ди­ми­те де­ло­то бе раз­г­ле­да­но ка­то съ­к­ра­те­но съ­де­б­но сле­д­с­т­вие и по то­зи ред съ­дът на­ло­жи на­ка­за­ни­е­то им, ка­то пър­во­на­чал­но­то оп­ре­де­ле­но­то от не­го на­ма­ли с 1/3.

При­съ­да­та по­д­ле­жи на об­жал­ва­не и про­тест пред Ок­ръ­жен съд До­б­рич.

Пре­с­цен­тъ­рът при­по­м­ня, че спо­ред об­ви­ни­тел­ния акт на не­у­с­та­но­ве­на да­та през ме­сец май 2012 г. три­ма­та по­д­съ­ди­ми се сре­щ­на­ли с че­т­вър­то­то ли­це и се уго­во­ри­ли на сле­д­ва­щия ден да из­вър­шат кра­ж­би от хо­тел­с­ки ком­п­ле­к­си, сто­па­ни­с­ва­ни от сви­де­тел по де­ло­то. През све­т­ла­та част на де­ня те се от­п­ра­ви­ли пеш към хо­тел и че­т­вър­тия уча­с­т­ник в де­я­ни­я­та раз­бил ре­ше­т­ка на вра­та. Та­ка про­ни­к­на­ли в ку­х­ня­та на ре­с­то­ран­та и из­вър­ши­ли кра­ж­ба на по­со­че­ни­те ве­щи. Те ук­ри­ли от­не­то­то в хра­с­ти до сме­ти­ще, а по-къ­с­но го от­ка­ра­ли в пункт за из­ку­пу­ва­не на от­па­дъ­ци от чер­ни и цве­т­ни ме­та­ли в гр. Бал­чик. По­лу­че­ни­те па­ри си раз­де­ли­ли. На­з­на­че­на­та съ­де­б­но-оце­ни­тел­на ек­с­пер­ти­за по­ка­з­ва, че от­не­ти­те от хо­те­ла ве­щи са на стой­ност 1773,25 лв.

През съ­щия ме­сец че­ти­ри­ма­та се уго­во­ри­ли да из­вър­шат кра­ж­ба от по­чи­в­на стан­ция, сто­па­ни­с­ва­на от съ­ща­та сви­де­тел­ка. Оти­ш­ли там през де­ня и за­по­ч­на­ли да взло­мя­ват с крак вра­ти­те на по­ме­ще­ни­я­та. От­не­ти­те ве­щи пре­да­ли в пункт за из­ку­пу­ва­не на чер­ни и цве­т­ни ме­та­ли и си по­де­ли­ли по­лу­че­ни­те па­ри. При­чи­не­на­та ще­та е оце­не­на от ве­що ли­це на 264 лв.

Три­ма­та по­д­съ­ди­ми и че­т­вър­то­то ли­це се уго­во­рил през съ­щия ме­сец да из­вър­шат кра­ж­ба на ме­тал­ни де­тай­ли от съ­щия ра­йон. Те оти­ш­ли във вто­ра по­чи­в­на стан­ция, сто­па­ни­с­ва­на от съ­щия сви­де­тел по де­ло­то. Чрез взло­мя­ва­не с крак про­ни­к­на­ли в че­ти­ри бун­га­ла и в склад, от­къ­де­то из­вър­ши­ли кра­ж­ба на по­со­че­но­то иму­ще­с­т­во. То е оце­не­но на 784,15 лв.

Че­т­вър­тия уча­с­т­ник в кра­ж­би­те не е при­в­ле­чен към на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност, тъй ка­то към мо­мен­та на осъ­ще­с­т­вя­вя­не­то им не е раз­би­рал свой­с­т­во­то и зна­че­ни­е­то на из­вър­ше­но­то и не е мо­гъл да ръ­ко­во­ди по­с­тъ­п­ки­те си.

Въззивен спор за имоти между “Русалка тур” и държавата

Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, от­ло­жи за 11.12.2013 г. из­с­лу­ш­ва­не­то на съ­де­б­но-те­х­ни­че­с­ка ек­с­пер­ти­за по въз­зи­в­но гра­ж­дан­с­ко де­ло сре­щу ре­ше­ние на Ра­йо­нен съд  Ка­вар­на. „Ру­сал­ка тур”ЕО­ОД и „Пар­рус” ЕО­ОД об­жал­ват пър­во­ин­с­тан­ци­он­ния акт, с кой­то е при­з­на­то за ус­та­но­ве­но пра­во­то на со­б­с­т­ве­ност на дър­жа­ва­та, пре­д­с­та­в­ля­ва­на от Ми­ни­с­тъ­ра на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те вър­ху 7 не­д­ви­жи­ми имо­та в зем­ли­ще­то на с. Све­ти Ни­ко­ла, об­щи­на Ка­вар­на с пре­д­на­з­на­че­ние  гор­с­ка те­ри­то­рия. С ос­пор­ва­но­то ре­ше­ни­е­то Ра­йо­нен съд  Ка­вар­на е осъ­дил „Пар­рус” ЕО­ОД да пре­да­де вла­де­ни­е­то им на дър­жа­ва­та. Имо­ти­те са с площ от 56 642 кв. м., 17 729 кв. м, 22 957 кв. м, 10 115 кв. м, 9 578 кв. м, 7 920 кв. м и 2 708 кв. м

Две­те дру­же­с­т­ва пре­тен­ди­рат, че ре­ше­ни­е­то на пър­во­ин­с­тан­ци­он­ния съд е не­до­пу­с­ти­мо и не­за­ко­но­съ­о­б­ра­з­но. То би­ло по­с­та­но­ве­но при не­ре­до­в­на ис­ко­ва мол­ба. Фир­ми­те твър­дят, че пър­во­ин­с­тан­ци­он­ни­ят съд се е про­из­не­съл из­вън пре­д­ме­та на спо­ра по от­но­ше­ние на имо­та с площ 56 642 кв. м., кой­то не бил вклю­чен в ис­ко­ва­та мол­ба. Ре­ше­ни­е­то би­ло не­п­ра­вил­но, тъй ка­то не би­ло осъ­ще­с­т­ве­но за­я­ве­но­то ос­но­ва­ние на при­до­би­ва­не на спор­ни­те имо­ти­те. Ра­йон­ни­ят съд не бил по­со­чил, въз ос­но­ва на кои  до­ка­за­тел­с­т­ва е при­ел, че те са част от Дър­жа­в­ния гор­с­ки фонд. „Ру­сал­ка тур” ЕО­ОД и „Пар­рус” ЕО­ОД смя­тат, че по ста­тут спор­ни­те имо­ти пре­д­с­та­в­ля­ват парк и дър­жа­ва­та не е при­до­би­ва­ла со­б­с­т­ве­но­ст­та вър­ху тях. Не би­ло от­че­те­но, че дър­жа­ва­та е за­гу­би­ла с при­ва­ти­зи­ра­не­то им пра­во­то си на со­б­с­т­ве­ност вър­ху тях. Не би­ло взе­то пре­д­вид, че те­ре­нът е за­с­т­ро­ен, а дър­жа­ва­та при­те­жа­ва са­мо со­б­с­т­ве­ност вър­ху зе­мя­та. Ад­во­ка­тът на две­те ком­па­нии по­со­ч­ва още, че го­ра­та, за ко­я­то се спо­ри, пре­д­с­та­в­ля­ва об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност.

Дър­жа­ва­та чрез Ми­ни­с­тъ­ра на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те ос­пор­ва жал­ба­та. Про­це­су­ал­ни­ят им пре­д­с­та­ви­тел об­ръ­ща вни­ма­ние, че е из­чер­па­на въз­мо­ж­но­ст­та за пре­д­с­та­вя­не на до­ка­за­тел­с­т­ва по де­ло­то.

При да­ва­не на ход на де­ло­то на 16.09.2013 г. Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, до­пу­с­на да бъ­де из­го­т­ве­на съ­де­б­но-те­х­ни­че­с­ка ек­с­пер­ти­за. Тя тря­б­ва да от­го­во­ри ка­къв вид те­ри­то­рия са спор­ни­те имо­ти по За­ко­на за ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та, спо­ред дей­с­т­ва­щи­те за тях кон­це­п­ции и схе­ми за про­с­т­ран­с­т­ве­но раз­ви­тие и Об­щия ус­т­рой­с­т­вен план. Ве­щи­те ли­ца ще ус­та­но­вя­ват още ка­к­во е фа­к­ти­че­с­ко­то из­по­л­з­ва­не на те­зи имо­ти.

По­ра­ди слу­же­б­на ан­га­жи­ра­ност на един от ек­с­пер­ти­те ек­с­пер­ти­за­та не е из­го­т­ве­на и пре­д­с­та­ве­на в съ­да.

Двама младежи противозаконно отнемат автомобил

Ра­йо­нен съд  Бал­чик, на­ло­жи ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но на­ка­за­ние об­ще­с­т­ве­но по­ри­ца­ние на два­ма мла­де­жи, уча­с­т­ва­ли ка­то не­пъл­но­ле­т­ни в про­ти­во­за­кон­но­то от­не­ма­не на ав­то­мо­бил. Д. Хр. А. на 19 го­ди­ни и Ст. Ив.Ст. на 16 го­ди­ни са при­з­на­ти за ви­но­в­ни в то­ва, че на 18 сре­щу 19 юни 2012 г. в с. Об­ро­чи­ще, об­щи­на Бал­чик, ка­то не­пъл­но­ле­т­ни, но след ка­то са раз­би­ра­ли свой­с­т­во­то и зна­че­ни­е­то на де­я­ни­е­то и са мо­г­ли да ръ­ко­во­дят по­с­тъ­п­ки­те си, след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор в не­ма­ло­ва­жен слу­чай по­ме­ж­ду си и с още две ли­ца на 19 го­ди­ни, чрез из­по­л­з­ва­не на те­х­ни­че­с­ко сре­д­с­т­во  ав­то­мо­би­лен ключ, про­ти­во­за­кон­но са от­не­ли чу­ж­до МПС  лек ав­то­мо­бил „Опел Ка­дет”, на стой­ност 680 лв. от вла­де­ни­е­то на 46-го­ди­шен мъж от съ­що­то се­ло, без не­го­во съ­г­ла­сие, с на­ме­ре­ние да го по­л­з­ват, ка­то на­с­тъ­пи­ла по­в­ре­да на пре­во­з­но­то сре­д­с­т­во в раз­мер на 648,01 лв. и съ­що­то е изо­с­та­ве­но без на­д­зор.

Пре­с­цен­тъ­рът при­по­м­ня, че на 19.07.2013 г. Ра­йо­нен съд  Бал­чик, одо­б­ри склю­че­но от дру­ги­те два­ма  по­д­съ­ди­ми В. Ст. В. и Р. П. Р. спо­ра­зу­ме­ние за ре­ша­ва­не на де­ло­то им в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во. Със спо­ра­зу­ме­ни­е­то те са при­з­на­ти за ви­но­в­ни в из­вър­ш­ва­не на съ­що­то де­я­ние. По не­го­ва­та си­ла на В. В. е на­ло­же­но на­ка­за­ние 6 ме­се­ца ли­ша­ва­не от сво­бо­да при пър­во­на­ча­лен строг за­т­вор­ни­че­с­ки ре­жим. Р. Р. по­лу­чи на­ка­за­ние 6 ме­се­ца ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да с 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок.

Спо­ред об­ви­ни­те­лен акт на 16.06.2012 г. Д. А. за­е­д­но с 15-го­ди­ш­ния то­га­ва Ст. Ст. и В. В. оти­ш­ли в до­ма на по­с­т­ра­да­лия в с. Об­ро­чи­ще да от­к­ра­д­нат же­ля­зо. Три­ма­та зна­е­ли, че со­б­с­т­ве­ни­кът не бил у до­ма си. В ма­зе­то на къ­ща­та те на­пъл­ни­ли в чу­ва­ли же­ле­з­ни пре­д­ме­ти  бу­би­ни, га­е­ч­ни клю­чо­ве и дру­ги, и ги из­не­с­ли на дво­ра. Ст. Ст. на­ме­рил в дър­вен сан­дък с ин­с­т­ру­мен­ти ав­то­мо­бил­ни клю­чо­ве с ем­б­ле­ма­та на „Опел”. Ус­та­но­ви­ли, че клю­чо­ве­те са от „Опел Ка­дет”, пар­ки­ран на ули­ца­та. Ос­та­ви­ли в дво­ра чу­ва­ли­те с ме­тал­ни пре­д­ме­ти, а взе­ли клю­чо­ве­те за „Опе­ла” и ги скри­ли в хра­с­ти, в бли­зост до дво­ра.

На 18.06.2012 г. три­ма­та и Р. Р.,  ре­ши­ли да взе­мат ав­то­мо­би­ла „Опел Ка­дет”, за да се раз­хо­дят. Око­ло 23 ч. вси­ч­ки тръ­г­на­ли към до­ма на 46-го­ди­ш­ния. Ст. Ст взел клю­чо­ве­те от хра­с­ти­те и ги дал на Д. А. Той се ка­чил на шо­фьор­с­ко­то мя­с­то, а дру­ги­те за­по­ч­на­ли да го бу­тат. След око­ло 200 ме­т­ра ав­то­мо­би­лът за­па­лил. На­со­чи­ли се към бен­зи­но­с­тан­ция, за да за­ре­дят, но спре­ли из­вън нея, за да не ги ви­дят те­х­ни по­з­на­ти. Д. А. и Р. Р. взе­ли пла­с­т­ма­со­ва ту­ба от 10 ли­т­ра от ба­га­ж­ни­ка на ко­ла­та и за­ре­ди­ли бен­зин за 22 ле­ва. На­ле­ли го в ре­зер­во­а­ра на „Опе­ла” и тъ­к­мо по­те­г­ля­ли, ко­га­то по­к­рай тях ми­нал по­ли­цей­с­ки ав­то­мо­бил. По­д­съ­ди­ми­те се уп­ла­ши­ли и по­те­г­ли­ли в по­со­ка с. Об­ро­чи­ще. По­ли­цей­с­ка­та ко­ла обър­на­ла и ги по­с­ле­д­ва­ла. До­ка­то по­те­г­ля­ли Р. Р., кой­то се­дял на пре­д­на­та дя­с­на се­дал­ка, ско­чил от ко­ла­та встра­ни в тре­ва­та. Д. А. ус­ко­рил „Опе­ла” с цел да из­бя­га от по­ли­ца­и­те, но не ус­пял, тъй ка­то в един мо­мент В. В. дръ­п­нал во­ла­на на­дя­с­но и ко­ла­та се блъ­с­на­ла в бор­дюр на вли­за­не в с. Об­ро­чи­ще. То­га­ва три­ма­та мла­де­жи из­с­ко­чи­ли от ав­то­мо­би­ла и се раз­бя­га­ли в раз­ли­ч­ни по­со­ки, ка­то го изо­с­та­ви­ли с по­в­ре­да по не­го и със за­па­лен дви­га­тел. Су­т­рин­та на 19.06.2012 г. че­ти­ри­ма­та из­вър­ши­те­ли би­ли ус­та­но­ве­ни от по­ли­ци­я­та.

Издирван от италианските власти 42-годишен мъж даде съгласие за доброволното му предаване

42-го­ди­ш­ни­ят Ди­ми­тър Г. Т. от с. Пре­се­лен­ци, об­ласт До­б­рич е обя­вен за ме­ж­ду­на­ро­д­но из­дир­ва­не с Ев­ро­пей­с­ка за­по­вед за арест, из­да­де­на на 21.09.2012 г. от съ­да във Ви­тер­бо, Ита­лия и за­дър­жан под стра­жа от Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, на 25.10.2013 г. Той е тър­сен с цел раз­с­ле­д­ва­не по об­ви­не­ние за пре­с­тъ­п­но сдру­жа­ва­не, има­що за цел про­да­ж­ба на не­за­кон­но при­до­би­ти ав­то­мо­би­ли, ка­к­то и фал­ши­фи­ци­ра­не на до­ку­мен­ти. Спо­ред по­со­че­на­та за­по­вед де­я­ни­я­та са из­вър­ше­ни през пе­ри­о­да 24.08.2011 г.  18.09.2012 г. във Ви­тер­бо, Ита­лия и на дру­ги ме­с­та, те са уми­ш­ле­ни, ка­то в пре­с­тъ­п­на­та гру­па са уча­с­т­ва­ли две и по­ве­че ли­ца, сго­во­ри­ли се пре­д­ва­ри­тел­но. Те­зи де­я­ния ос­вен по ита­ли­ан­с­кия, са на­ка­зу­е­ми и по бъл­гар­с­кия На­ка­за­те­лен ко­декс.

Двама балчиклии се изправят пред съда за кражба на 6 т царевица

20-го­ди­ш­ния П. В. К. и 31-го­ди­ш­ния Ст. А. Н. от гр. Бал­чик се при­з­на­ват за ви­но­в­ни, че за вре­ме­то от 22.09.2013 г. до 25.09.2013 г. от зе­ме­дел­с­ка ни­ва в зем­ли­ще­то на с. Со­ко­ло­во, об­щи­на Бал­чик, до по­ле­за­щи­тен по­яс, след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор по­ме­ж­ду си, чрез из­по­л­з­ва­не на лек ав­то­мо­бил „Си­т­ро­ен Ксан­тия” и не­ре­ги­с­т­ри­ра­но ре­мар­ке, са от­не­ли про­ти­во­за­кон­но чу­ж­ди дви­жи­ми ве­щи  6 000 кг ца­ре­ви­ца на ко­ча­ни, ос­та­ве­на без по­с­то­я­нен на­д­зор, от вла­де­ни­е­то на со­б­с­т­ве­ни­ка на ЕО­ОД. За П. К. пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то е из­вър­ше­но в ус­ло­ви­я­та на по­в­тор­ност и на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние. За Ст. Н. то се явя­ва сто­ре­но в ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние.

П. К. при­е­ма за из­вър­ше­но­то пре­с­тъ­п­ле­ние да му бъ­де на­ло­же­но на­ка­за­ние ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да с 1 го­ди­на из­пи­та­те­лен срок.

Ст. Н. при­е­ма да бъ­де на­ка­зан с про­ба­ция с две про­ба­ци­он­ни мер­ки. Ако съ­дът одо­б­ри спо­ра­зу­ме­ни­е­то той ще тър­пи „за­дъл­жи­тел­на ре­ги­с­т­ра­ция по на­с­то­ящ ад­рес за срок от 6 ме­се­ца и за­дъл­жи­тел­ни пе­ри­о­ди­ч­ни сре­щи с про­ба­ци­о­нен слу­жи­тел за съ­щия пе­ри­од от вре­ме.

Ако Ра­йо­нен съд  Бал­чик, одо­б­ри спо­ра­зу­ме­ни­е­то, то ще има по­с­ле­ди­ци­те на вля­з­ла в си­ла при­съ­да.

Банкова измама

Три месеца условно лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок получи 43-годишната Галинка П. Ж. от с. Карапелит, община Добричка. Предоставила е парични заеми на 7 физически лица с главница 1736,75 лв. и лихва върху тях 2350 лв.

Окръжен съд – Добрич,  отнема в полза на държавата сумата, придобита чрез престъплението в размер на 2350 лв.

Обраха “Мерцедес” на варненец, край “Иканталъка”

На 2 ноември в РУП Каварна е получено съобщение за извършена кражба от местността „Иканталъка”.

В промеждутъка от 20:00 часа на 1 ноември до 7:30 часа на 2 ноември, чрез взломяване на стъкло, неизвестен крадец е проникнал в лек автомобил „Мерцедес” с варненска регистрация, паркиран в местността „Иканталъка”, край Каварна.

Извършена е кражба на кожена чанта с намиращите се в нея, лични документи, дебитни карти и сума пари.

По случая е образувано досъдебно производство в РУП Каварна.

dobrichutre.bg

Пиян се преобърна с “Рено”-то си близо до Батово

Катастрофата е станала на 03.11.2013 г., около 20.45 часа по пътя Албена – Добрич. Установено е, че лек автомобил „Рено”, управляван от 43-годишен добричлия с инициали от М.И., поради движение с несъобразена скорост се е преобърнал на около един километър преди село Батово. Проверката за алкохол с техническо средство е отчела наличието на 1.58 промила в издишания от водача въздух.                                                           

dobrichutre.bg

Пробация ще търпи 42-годишен, откраднал 12 зайци

На­ка­за­ние про­ба­ция по­лу­чи 42-го­ди­ш­ния Ст. Р. Ст. от с. Ца­ри­чи­но, след ка­то Ра­йо­нен съд  Бал­чик, одо­б­ри склю­че­но­то ме­ж­ду не­го и Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра  Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние за ре­ша­ва­не на на­ка­за­тел­но­то му де­ло в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во. С оп­ре­де­ле­ни­те му про­ба­ци­он­ни мер­ки, той е за­дъл­жен за по­ла­га по­д­пис по на­с­то­ящ ад­рес за срок от 6 ме­се­ца и да се явя­ва на за­дъл­жи­тел­ни пе­ри­о­ди­ч­ни сре­щи с про­ба­ци­о­нен слу­жи­тел в съ­щия пе­ри­од от вре­ме.

Със спо­ра­зу­ме­ни­е­то Ст. Ст. е при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че на 22.12.2012 г. в с. Ца­ри­чи­но, об­щи­на Бал­чик Ст. Ст. е от­нел чу­ж­ди дви­жи­ми ве­щи  12 броя за­й­ци от сме­се­на по­ро­да „ве­ли­кан  чин­чи­ла” на стой­ност 258 лв. от вла­де­ни­е­то на гра­ж­да­нин на гр. Бал­чик, без не­го­во съ­г­ла­сие и с на­ме­ре­ни­е­то про­ти­во­за­кон­но да ги при­с­вои.

Де­ло­то сре­щу не­го бе об­ра­зу­ва­но по об­ви­ни­те­лен акт, вне­сен от Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра  Бал­чик. Пре­с­цен­тъ­рът при­по­м­ня по­со­че­но­то в не­го, че на 22.12.2012 г. 42-го­ди­ш­ни­ят из­пил 200  300 ми­ли­ли­т­ра ра­кия в ма­га­зи­на на се­ло­то и око­ло 15,30  16 ч. тръ­г­нал в по­со­ка на до­ма си. Ми­на­вай­ки по­к­рай имо­та на по­с­т­ра­да­лия бал­чи­к­лия, той ре­шил да ви­ди ка­к­во има в сто­пан­с­ки­те по­с­т­рой­ки.

Ст. Ст. пре­с­ко­чил ме­тал­на вра­та, во­де­ща към дво­ра на имо­та. През не­за­к­лю­че­на вра­та про­ни­к­нал в сто­пан­с­ка по­с­т­рой­ка. Въ­т­ре ви­дял кле­т­ки, в ко­и­то би­ли от­г­ле­ж­да­ни за­й­ци. В по­ме­ще­ни­е­то на­ме­рил чу­вал от за­хар. Мъ­жът за­по­ч­нал да от­ва­ря кле­т­ки­те на за­й­ци­те и да ги по­с­та­вя въ­т­ре в чу­ва­ла. След ка­то взел вси­ч­ки за­й­ци от сто­пан­с­ка­та по­с­т­рой­ка, по­д­съ­ди­ми­ят из­ля­зъл на­вън и там ви­дял още две кле­т­ки, в ко­и­то има­ло два за­е­ка. 42-го­ди­ш­ни­ят по­с­та­вил еди­ния при ос­та­на­ли­те в чу­ва­ла.

Той взел об­що 12 броя за­й­ци от имо­та и ги за­не­съл в до­ма си. Там ги ос­та­вил в по­ме­ще­ние, ко­е­то по­л­з­вал ка­то ку­х­ня.

На сле­д­ва­щия ден той по­ви­кал сви­де­тел по де­ло­то и го по­мо­лил да за­ко­ли че­ти­ри от за­й­ци­те и да ги сго­т­ви по по­вод ко­ле­д­ни­те пра­з­ни­ци. За­е­д­но с не­го и с друг сви­де­тел, три­ма­та из­кон­су­ми­ра­ли че­ти­ри из­пе­че­ни на фур­на за­е­ка.

Останалите 8 зайци били пуснати свободно в кухнята на подсъдимия и избягали. Ст. Ст. успял да хване един от тях.

Ве­що­то ли­це, из­го­т­ви­ло съ­де­б­но-оце­ни­тел­на ек­с­пер­ти­за, е ус­та­но­ви­ло, че стой­но­ст­та на 12 броя за­й­ци въз­ли­за на 258 лв. по па­зар­ни це­ни към мо­мен­та на осъ­ще­с­т­вя­ва­не на де­я­ни­е­то.

Ст. Ст. при­з­на­ва ви­на­та си и да­ва съ­г­ла­сие то му да не се раз­г­ле­ж­да по об­щия ред.

Одо­б­ре­но­то от Ра­йо­нен съд   Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние има по­с­ле­ди­ци­те на вля­з­ла в си­ла при­съ­да.

 

 

Стра­ни­ца­та по­д­го­т­ви Кре­ме­на Ка­п­ра­ло­ва 

пре­са­та­ше на ОС До­б­рич

 

 

 

 

Коментарите са затворени.