Община Балчик набира кандидати за лични асистенти и потребители на социалната услуга

Nov 13th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини

До­пъл­ни­те­лен при­ем на до­ку­мен­ти за кан­ди­дат-по­т­ре­би­те­ли и ли­ч­ни аси­с­тен­ти стар­ти­ра в Об­щи­на Бал­чик. Про­це­ду­ра­та е Етап 3.3, част от про­ект „По­д­к­ре­па за до­с­то­ен жи­вот” по Схе­ма за пре­до­с­та­вя­не на без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ: BG 051PO00-5.2.09 „Ал­тер­на­ти­ви” по ОПЕ­РА­ТИ­В­НА ПРО­Г­РА­МА “РАЗ­ВИ­ТИЕ НА ЧО­ВЕ­Ш­КИ­ТЕ РЕ­СУР­СИ”.

За пре­до­с­та­вя­не на со­ци­ал­на­та ус­лу­га в об­щ­но­ст­та „Ли­чен аси­с­тент” еки­път на про­е­к­та уве­до­мя­ва жи­те­ли­те на об­щи­на Бал­чик, че по дей­но­ст­та “Ли­чен аси­с­тент” мо­гат да се вклю­ч­ват ли­ца с трай­ни ув­ре­ж­да­ния, ко­и­то не мо­гат да се са­мо­о­б­с­лу­ж­ват ка­к­то сле­д­ва:

-ли­ца с 90 на сто и над 90 на сто трай­но на­ма­ле­на ра­бо­то­с­по­со­б­ност или вид и сте­пен на ув­ре­ж­да­не, с оп­ре­де­ле­на чу­ж­да по­мощ;

-ли­ца с 90 на сто и над 90 на сто  трай­но на­ма­ле­на ра­бо­то­с­по­со­б­ност или вид и сте­пен на ув­ре­ж­да­не, без чу­ж­да по­мощ, ка­к­то и

-ли­ца с по-ни­сък про­цент на трай­но ув­ре­ж­да­не – с ус­та­но­ве­на не­въз­мо­ж­ност за са­мо­с­то­я­тел­но об­с­лу­ж­ва­не към мо­мен­та на оцен­ка на по­т­ре­б­но­с­ти­те;

-де­ца на въз­раст до 16 го­ди­ни с 50 на сто и над 50 на сто вид и сте­пен на ув­ре­ж­да­не или де­ца на въз­раст от 16 до 18 го­ди­ни с 50 на сто и над 50 на сто сте­пен на трай­но на­ма­ле­на ра­бо­то­с­по­со­б­ност, с оп­ре­де­ле­на чу­ж­да по­мощ или с ус­та­но­ве­на не­въз­мо­ж­ност за са­мо­с­то­я­тел­но об­с­лу­ж­ва­не към мо­мен­та на оцен­ка на по­т­ре­б­но­с­ти­те.

Ли­ца­та, ко­и­то же­ла­ят да бъ­дат вклю­че­ни в со­ци­ал­на­та ус­лу­га по­да­ват за­я­в­ле­ние и изи­с­к­ва­щи­те се до­ку­мен­ти – ли­ч­но, чрез за­кон­ния си пре­д­с­та­ви­тел или из­ри­ч­но упъл­но­мо­ще­но ли­це (З А Я В Л Е Н И Е за по­л­з­ва­не на со­ци­ал­на­та  ус­лу­га „Ли­чен  аси­с­тент” и при­ло­же­ния), по на­с­то­ящ ад­рес в об­щи­на­та – пар­т­ньор по про­е­к­та. Кан­ди­да­ти­те имат пра­во да впи­шат в за­я­в­ле­ни­е­то си и пре­д­по­чи­та­ния от тях ли­чен аси­с­тент.

За ли­ч­ни аси­с­тен­ти по про­е­к­та МО­ГАТ ДА КАН­ДИ­ДА­Т­С­Т­ВАТ ЛИ­ЦА В ТРУ­ДО­С­ПО­СО­Б­НА ВЪЗ­РАСТ, от­го­ва­ря­щи на ед­но от сле­д­ни­те изи­с­к­ва­ния:

-безработни лица;

-тру­до­во за­е­ти ли­ца: на­е­ти или са­мо­на­е­ти, ко­и­то мо­гат да из­вър­ш­ват до­пъл­ни­те­лен по­ча­сов труд;

-не­а­к­ти­в­ни ли­ца (сту­ден­ти или при­до­би­ли пра­во на про­фе­си­о­нал­на пен­сия за ран­но пен­си­о­ни­ра­не – в тру­до­с­по­со­б­на въз­раст), ко­и­то  мо­гат да из­вър­ш­ват до­пъл­ни­те­лен по­ча­сов труд.

Же­ла­е­щи­те да бъ­дат ли­ч­ни аси­с­тен­ти или по­т­ре­би­те­ли на со­ци­ал­на­та ус­лу­га, мо­гат да по­да­ват до­ку­мен­ти в сгра­да­та на Об­щи­на Бал­чик от 11 до 15 но­ем­в­ри от 08:00 ча­са до 16:30 ча­са все­ки ра­бо­тен ден.

Коментарите са затворени.