Руска баня в Албена

Nov 13th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

През зим­ния се­зон ва­кан­ци­он­но се­ли­ще „Ал­бе­на” от­п­ра­вя из­ку­си­тел­но пре­д­ло­же­ние за уют, ре­лакс и до­б­ро на­с­т­ро­е­ние. В „Ал­бе­на”, в ую­т­на да­ча сред  чи­с­тия гор­с­ки въз­дух на ре­зер­ва­та „Бал­та­та”, е раз­по­ло­же­на ру­с­ка ба­ня, про­е­к­ти­ра­на по тра­ди­ци­он­на те­х­но­ло­гия без ни­то един пи­рон. Из­г­ра­ж­да­не­то й е по­ве­ре­но на ру­с­ки май­с­то­ри. Къ­ща­та е раз­де­ле­на на две са­мо­с­то­я­тел­ни ча­с­ти, вся­ка ед­на със со­б­с­т­ве­на па­рил­ка, ба­ня, са­ни­та­рен въ­зел, ан­т­ре и стая за от­дих, ка­то по­го­ля­ма­та раз­по­ла­га и с ку­х­нен­с­ки бокс. До пе­ч­ка­та има дър­ве­но ве­д­ро с во­да, обо­га­те­на с бо­ро­ви клон­ки и ете­ри­ч­но ма­с­ло, за уве­ли­ча­ва­не вла­ж­но­ст­та на по­ме­ще­ни­е­то по же­ла­ние на го­с­ти­те. Оби­к­но­ве­но ру­с­ка­та ба­ня е спо­де­ле­но удо­вол­с­т­вие сред лю­би­ми при­я­те­ли, но вся­ка от две­те пар­ни ба­ни да­ва въз­мо­ж­ност за ин­ди­ви­ду­ал­но по­л­з­ва­не или тра­ди­ци­он­но­то из­по­л­з­ва­не от гру­па до 6 и 8 ду­ши.След па­ре­не­то, го­с­ти­те пре­ми­на­ват в душ-ка­би­ни­те, къ­де­то с по­мо­щ­та на во­д­на­та струя си пра­вят во­ден ма­саж, кой­то се явя­ва за­дъл­жи­тел­на, оз­д­ра­ви­тел­на, це­ле­б­на про­це­ду­ра.По вре­ме на по­чи­в­ки­те ме­ж­ду по­се­ще­ни­я­та в па­рил­ка­та, се пре­д­ла­га чай с мед. А в края се пре­до­с­та­вя въз­мо­ж­ност да се по­ха­п­не тра­ди­ци­он­на ру­с­ка хра­на и раз­би­ра се, да се по­с­лу­шат по­пу­ляр­ни ру­с­ки пе­с­ни.

Ру­с­ка­та ба­ня е ри­ту­ал за пре­чи­с­т­ва­не да­леч от гра­д­с­ко­то еже­д­не­вие, въз­мо­ж­ност за при­я­т­ни раз­го­во­ри с при­я­те­ли, от­мо­ра сред то­п­ли­на­та на огъ­ня. Тя е по­пу­ляр­на в Ру­сия от ХI в. на­сам. Вси­ч­ки я пра­к­ти­ку­ват, без зна­че­ние ка­къв е се­зо­нът. „Ба­ня­та па­ри, но ле­ку­ва”  ка­з­ва ед­на ру­с­ка по­го­вор­ка.С ка­к­во ру­с­ка­та ба­ня е по­ле­з­на: за­г­ря­ва­не­то на пар­на­та ру­с­ка ба­ня се по­с­ти­га един­с­т­ве­но и са­мо чрез дър­ва, по­ра­ди то­ва тем­пе­ра­ту­ра­та не е та­ка ви­со­ка, ка­к­то при са­у­ни­те, а мо­же да до­с­ти­г­не до 60-70. Вла­ж­но­ст­та в по­ме­ще­ни­е­то е ви­со­ка, а с по­мо­щ­та на ме­т­ли­ч­ки­те от бре­за и дъб се по­с­ти­га сти­му­ли­ра­не на кръ­во­о­б­ра­ще­ни­е­то, оз­д­ра­вя­ващ ефект на ди­ха­тел­ни­те пъ­ти­ща, от­пу­с­ка­не на му­с­ку­ла­ту­ра­та, про­фи­ла­к­ти­ка на опор­но-дви­га­тел­ния апа­рат, пре­чи­с­т­ва­не на ко­жа­та, сва­ля­не на на­пре­же­ни­е­то, из­ба­вя­не от стре­са и умо­ра­та.Ру­с­на­ци­те ка­з­ват: „В ба­ня­та ме­т­ли­ч­ка­та е на­чал­ник.”Ето и спе­ци­фи­ка­та на ви­до­ве­те ме­т­ли­ч­ки:За от­пу­с­ка­щи и ре­ла­к­си­ра­щи про­це­ду­ри се из­по­л­з­ват ме­т­ли­ч­ки от бре­за и дъб.Бре­за­та има свой­с­т­во­то да от­пу­с­ка на­пре­г­на­та­та му­с­ку­ла­ту­ра, да уни­що­жа­ва пър­хо­та, ук­ре­п­ва ко­са­та и по­д­дър­жа ко­жа­та в до­б­ро ела­с­ти­ч­но съ­с­то­я­ние.

Дъ­бът дей­с­т­ва про­ти­во­въ­з­па­ли­тел­но, пре­по­ръ­ч­ва се при хи­пер­то­нии и за ре­гу­ли­ра­не на по­то­о­т­де­ля­не­то.

 

Коментарите са затворени.