Община Балчик – на туристическо изложение

Nov 13th, 2013 | От | Category: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

1

Об­щи­на Бал­чик се пре­д­с­та­ви на ту­ри­с­ти­че­с­ко­то из­ло­же­ние   WORLD TRAVEL MARKET, ко­е­то се про­ве­де в Лон­дон, Ве­ли­ко­б­ри­та­ния от 4 до 7 но­ем­в­ри 2013 го­ди­на. Уча­с­ти­е­то е част от про­е­к­та „Пъ­с­т­ро­то ли­це на До­б­ру­джа“, кой­то се ре­а­ли­зи­ра от Об­щи­на До­б­рич с пар­т­ньо­ри об­щи­ни­те: Бал­чик, До­б­ри­ч­ка и Ка­вар­на, с фи­нан­со­ва­та по­д­к­ре­па на Опе­ра­ти­в­на Про­г­ра­ма „Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие” 2007  2013. Об­щи­на­та се пре­д­с­та­ви на на­ци­о­нал­ния щанд на Бъл­га­рия за­е­д­но с 27 ту­ри­с­ти­че­с­ки фир­ми и об­щин­с­ки ад­ми­ни­с­т­ра­ции под сло­га на BULGARIA   A DISCOVERY TO SHARE. WTM  Лон­дон е един от най-зна­чи­ми­те фо­ру­ми в све­то­вен ма­щаб, кой­то съ­би­ра ми­ли­о­ни по­се­ти­те­ли и про­фе­си­о­на­ли­с­ти от цял свят.

На из­ло­же­ни­е­то об­щи­ни­те пре­зен­ти­ра­ха раз­ра­бо­те­ни­те в рам­ки­те на про­е­к­та 15 мар­ш­ру­та, ко­и­то пре­д­с­та­вят ту­ри­с­ти­че­с­ки­ят ре­сурс на но­ва­та де­с­ти­на­ция „Пъ­с­т­ро­то ли­це на До­б­ру­джа“, не са­мо с до­б­ру­джан­с­ко­то Чер­но­мо­рие, но и с въ­т­ре­ш­но­ст­та на До­б­ру­джа, ко­я­то е люл­ка на ев­ро­пей­с­ки­те ци­ви­ли­за­ции и крие мно­го тай­ни. За из­ло­же­ни­е­то бе по­д­го­т­ве­на GPS кар­та на ту­ри­с­ти­че­с­кия ра­йон с оз­ву­ча­ва­не на три ези­ка,  ту­ри­с­ти­че­с­ки ал­ма­нах, ви­де­о­фил­ми за ту­ри­с­ти­че­с­ки мар­ш­ру­ти, ин­фор­ма­ци­он­ни ма­те­ри­а­ли и дру­ги.

Коментарите са затворени.