Поклон будители народни!

Nov 6th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

1

То­ва бе те­ма­та на ли­те­ра­тур­но­то че­те­не, ко­е­то съ­б­ра за­е­д­но де­ца­та от клуб „При­я­те­ли на би­б­ли­о­те­ка­та” и чле­но­ве на Лит.клуб „Й.Кръ­ч­ма­ров” гр.Бал­чик: Ни­ко­лай Мир­чев, Сте­ф­ка Кер­че­ва, Иван Ста­тев, Ен­чо Ди­ми­т­ров, До­б­ри Ге­ор­ги­ев,То­дор­ка Ха­ри­за­но­ва.

Ко­га­то се го­во­ри за на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли, съ­х­ра­ни­ли вя­ра­та, ези­ка, съ­бу­ж­дай­ки на­ци­о­нал­но­то са­мо­чу­в­с­т­вие и сво­бо­до­лю­би­вия дух, не мо­же чо­век да ос­та­не без­раз­ли­чен и да не тре­п­не ис­к­ра­та лю­бо­ро­д­на в сър­це­то. Из­во­ри­те на на­ци­о­нал­на гор­дост са чи­с­ти и ве­ч­но бли­ка­щи.

Вся­ко де­те се бе­ше по­д­го­т­ви­ло мно­го до­б­ре, за да раз­ка­же фа­к­ти от био­г­ра­фи­я­та и про­с­ве­т­на­та дей­ност на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли, с по­мо­щ­та на би­б­ли­о­те­кар­ка­та от де­т­с­ка­та за­ем­на Ма­ри­я­на Ра­де­ва. Тя от­к­ри с тър­же­с­т­ве­но сло­во пра­з­ни­ч­на­та сре­ща на де­ца и въз­ра­с­т­ни и да­де ду­ма­та на де­ца­та. Те за­по­ч­на­ха с де­ло­то на сла­вян­с­ки­те пър­во­у­чи­те­ли Ки­рил и Ме­то­дий, Кл.Ох­ри­д­с­ки.  За бу­ди­те­ли­те от епо­ха­та на Въз­ра­ж­да­не­то  го­во­ри Иван­ка То­мо­ва, гла­вен би­б­ли­о­те­кар, а  де­ца­та про­дъл­жи­ха ка­то раз­ка­за­ха за П.Хи­лен­дар­с­ки и не­го­ва­та „Ис­то­рия сла­вя­но­бъл­гар­с­кая” , С.Вра­чан­с­ки, д-р П.Бе­рон и „Ри­б­ния бу­к­вар”, Д.Чин­ту­лов и не­го­ви­те пе­с­ни, П.Р.Сла­вей­ков, Л.Ка­ра­ве­лов, Хр.Бо­тев.

Ръ­ко­во­ди­те­лят на лит.клуб „Й.Кръ­ч­ма­ров” Н.Мир­чев за­по­з­на вси­ч­ки от­ко­га и за­що се пра­з­ну­ва 1 но­ем­в­ри. Че той ста­ва пра­з­ник на бъл­гар­с­ка­та на­у­ка и жур­на­ли­с­ти­ка. По­с­ле от­п­ра­ви пре­д­ло­же­ние към де­ца­та да се за­по­з­на­ят и да на­у­чат по­ве­че за де­ло­то на бал­чи­ш­ки­те гра­ж­да­ни – на­ро­д­ни бу­ди­те­ли, ко­и­то са 61. Те за­с­лу­жа­ват да бъ­дат та­че­ни и на сле­д­ва­ща­та сре­ща да се го­во­ри за тях.

По­е­те­са­та Сте­ф­ка Кер­че­ва про­че­те сти­хо­т­во­ре­ни­е­то „ми­ну­та за по­к­лон” от пе­т­ран­ка Бо­ж­ко­ва, по­с­ве­те­но на де­ло­то на В.Ле­в­с­ки, чий­то ду­ми”сла­д­ки и опа­с­ни” до­с­ти­гат до вся­ко бъл­гар­с­ко сър­це.

По­е­тът Иван Ста­тев ре­ци­ти­ра две свои сти­хо­т­во­ре­ния „Па­и­сий” и „Кри­ла”.

То­дор­ка Ха­ри­за­но­ва от­п­ра­ви въ­п­рос към де­ца­та, зна­ят ли кой е на­пи­сал хим­на на град Бал­чик и по­со­чи ав­тор­ка­та Сте­ф­ка Кер­че­ва. Де­ца­та се въ­о­ду­ше­ви­ха и ка­за­ха, че им ха­ре­с­ва и че ве­че са го пе­ли в учи­ли­ще. Дру­ги­ят въ­п­рос бе да­ли зна­ят къ­де е пло­ча­та на опъл­чен­ци­те от град Бал­чик и че на по­до­б­ни ме­с­та тря­б­ва да има ви­на­ги цве­те. Днес съ­що има бу­ди­те­ли и то­ва са съ­в­ре­мен­ни­те учи­те­ли, твор­ци­те на на­у­ка­та, ли­те­ра­ту­ра­та и из­ку­с­т­во­то.

Ли­те­ра­тур­но­то че­те­не пре­ра­с­на в ед­на сре­ща – раз­го­вор по про­б­ле­ми­те на де­т­с­ко­то твор­че­с­т­во, из­бо­ра на кни­га и от­но­ше­ни­е­то към че­те­не­то. Де­ца­та спо­де­ли­ха свои пре­д­по­чи­та­ния, из­ка­за­ха мне­ние от­но­с­но уче­б­ния ма­те­ри­ал от­но­с­но уче­б­ния ма­те­ри­ал по бълг.език и ли­те­ра­ту­ра и ис­то­рия.

Ос­та­на­ли­те чле­но­ве на Лит.клуб се вклю­чи­ха в раз­го­во­ра с мне­ния за цен­но­с­ти­те в жи­во­та и за ра­в­ни­ще­то на об­ра­зо­ва­тел­на­та си­с­те­ма.

На­б­лю­да­вах де­ца­та, с жи­ви бу­д­ни очи, жа­д­ни за зна­ния и ин­фор­ма­ция и съ­жа­лих, че съм се ро­ди­ла в дру­го вре­ме. Но ни­кой не из­би­ра ко­га, къ­де и как да се ро­ди.

Ос­вен с при­по­в­ди­г­на­то на­с­т­ро­е­ние, вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи си тръ­г­на­ха от би­б­ли­о­те­ка­та с ед­но раз­би­ра­не, че за да се от­к­рие де­т­с­ко­то сър­це е не­об­хо­ди­мо раз­би­ра­не и пра­ви­лен по­д­ход.

Стела ДАКОВА

Коментарите са затворени.