На празник в село с. Дропла, община Балчик

Nov 6th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

3

Де­нят на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли е све­тъл пра­з­ник за бъл­гар­с­кия на­род, кой­то по­ра­ж­да чу­в­с­т­ва на гор­дост, до­б­лест и ро­до­лю­бие. Ис­то­ри­че­с­ко­то ни ми­на­ло е из­пъл­не­но с мно­го име­на и съ­би­тия, чи­я­то сла­ва ни­ко­га не ще из­б­ле­д­нее. За­то­ва при­з­на­тел­но­то по­том­с­т­во днес та­чи и се пре­к­ла­ня пред све­т­ла­та па­мет на на­ши­те бу­ди­те­ли.  „На­род, що мо­же в тъм­ни, без­на­де­ж­д­ни дни ге­рои, мъ­че­ни­ци и све­т­ци да да­ва, без­с­мър­тен е и с вя­ра в све­т­ли дни, той пак ще про­си­яе!”

И са­мо­дей­ци­те от НЧ „В.Ан­ге­лов 1940” с.Дро­п­ла, че­с­т­ват 80-го­ди­ш­ния му юби­лей на бу­ди­тел­с­кия ден 1 но­ем­в­ри, за­що­то са но­си­те­ли на въз­ро­ж­ден­с­ки дух, оби­чат ро­д­но­то си се­ло и ми­ле­ят за не­го. Чи­та­ли­ще­то е един при­с­тан за ду­хо­в­но из­ра­с­т­ва­не, то е све­ти­ня и в не­го се вли­за с пре­к­ло­не­ние и обич. Сгра­да­та е вну­ши­тел­на и пре­д­с­та­ви­тел­на, до­б­ре по­д­дър­жа­на от гри­жо­в­ни сто­па­ни. По­с­т­ро­е­но е с тру­да на хо­ра­та през 1931-33 г. ка­то все­ки мъж е оси­гу­рил по ед­на ка­ру­ца ту­х­ли от ту­х­лар­ни­ца­та на бай Рай­но и по ед­на ка­ру­ца ка­мъ­ни от Бал­чик. Раз­по­ла­га с го­ля­ма сце­на, има про­с­то­рен са­лон с 300 ме­с­та , ам­фи­те­а­т­рал­но раз­по­ло­же­ни, ор­ке­с­т­рал­на за­ла, гри­мьор­ни, ет­но­г­ра­ф­с­ки му­зей за ис­то­ри­я­та на с.Дро­п­ла.

Мно­го го­с­ти бя­ха по­ка­ни­ли до­ма­ки­ни­те. По­с­ре­щ­на­ха ни с бла­га ус­ми­в­ка, с до­б­ру­джан­с­ка по­га­ча и „Че­с­тит пра­з­ник, до­б­ре до­ш­ли!” По­че­то­ха пра­з­ни­ка на се­ло­то от об­ла­с­т­ния град –  Ата­нас Пе­ев – пре­д­се­да­тел на кра­е­ве­д­с­ко­то дру­же­с­т­во в гр.До­б­рич, го­с­ти от Ман­га­лия, Ру­мъ­ния /с Ико­но­ми­че­с­кия те­х­ни­кум и Спор­т­но­то учи­ли­ще има дъл­го­го­ди­ш­ни връ­з­ки, спо­де­ли кме­тът на с.Дро­п­ла Бла­га Ки­ри­ло­ва/, от чи­та­ли­ще „Й.Йо­в­ков” гр.До­б­рич, от об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция гр.Бал­чик, от НЧ „В.Ле­в­с­ки” гр.Бал­чик, от ОбС на пен­си­о­не­ри­те, от се­ла­та Гур­ко­во, Стра­жи­ца, Зме­е­во.

Бо­га­та­та про­г­ра­ма бе­ше от­к­ри­та със сло­во на чи­та­ли­щ­ния се­к­ре­тар Йор­дан­ка Си­ме­о­но­ва и кме­тът на се­ло­то Бла­га Ки­ри­ло­ва. Во­кал­на­та гру­па към чи­та­ли­ще­то из­пъл­ни хим­на на Бъл­га­рия и хим­на на До­б­ру­джа. Пу­б­ли­ка­та ста­на на кра­ка, пе­ей­ки с тях. Въз­г­ла­си­те „Бра­во” не сти­х­ва­ха. На­ши­те на­ро­д­ни пе­ви­ци от хор „До­б­ру­джан­ки” към НЧ „В.Ле­в­с­ки” ,с ди­ри­гент Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва, из­не­со­ха пре­к­ра­сен кон­церт. Ра­дост и въз­хи­ще­ние в пу­б­ли­ка­та пре­ди­з­ви­ка­ха и ав­тен­ти­ч­на­та би­то­ва гру­па от с.Гур­ко­во и но­во­съ­з­да­де­ни­ят квар­тет „ТАММ” /Та­ня То­до­ро­ва, Ал­бе­на Вой­че­ва, Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва и Ми­ха­ил Ду­ш­ков/. Ча­ро­в­но бе из­пъл­не­ни­е­то на две­те уче­ни­ч­ки от Му­зи­кал­но­то учи­ли­ще в гр.До­б­рич, пре­к­ра­с­на­та Не­ве­на Ди­ми­т­ро­ва /”Гла­сът на Бъл­га­рия”/ бе­ше не­по­в­то­ри­ма. Тан­цо­ви­те съ­с­та­ви от чи­та­ли­ще „В.Ле­в­с­ки” – мал­ки и го­ле­ми, ТФ „Данс” с ръ­ко­во­ди­тел Ев­ге­ния Ки­ри­ло­ва – кра­си­ви и та­лан­т­ли­ви, за­в­ла­дя­ха сър­ца­та на вси­ч­ки. Са­ло­нът дъл­го бе­ше ог­ла­сян от бур­ни ап­ло­ди­с­мен­ти и не­с­ти­х­ва­щи ова­ции.

Не са мал­ко ус­пе­хи­те, ко­и­то са­мо­дей­ци­те от с.Дро­п­ла са за­во­ю­ва­ли – сре­бъ­рен ме­дал от гр.Бур­гас 2012 г.; брон­зов ме­дал от гр.Сви­щов 2011 г.; ІІІ мя­с­то от „Ли­с­то­пад на спо­ме­ни­те” – Вар­на;  ІІ мя­с­то от „По­да­ри ми мо­ре” – Кам­чия 2013 г. и мно­го още на­г­ра­ди в го­ди­ни­те на­зад.

Не­ка вси­ч­ки чи­та­ли­щ­ни дей­ци са жи­ви, здра­ви, все та­ка ус­ми­х­на­ти, твор­че­с­ки вдъ­х­но­ве­ни, с не­с­ло­мим бор­че­с­ки дух и до­б­ро на­с­т­ро­е­ние. На мно­гая ле­та!

То­дор­ка

ХА­РИ­ЗА­НО­ВА

 

Коментарите са затворени.