Отбелязахме Деня на народните будители

Nov 6th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, Общински новини

2

На 31 ок­том­в­ри 2013 г. не­кол­ци­на чле­но­ве на Ли­те­ра­тур­ния клуб „Й.Кръ­ч­ма­ров” към ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик, го­с­ту­ва­х­ме на ОУ „Ан­тим І”. Иде­я­та до­й­де от Све­т­ла­на Ива­но­ва, учи­тел­ка по му­зи­ка в учи­ли­ще­то и член на ли­те­ра­тур­ния клуб. По­с­ре­щ­на­ха ни шум­но мно­же­с­т­во от де­ца и те­х­ни­те учи­те­ли. Сло­во за пра­з­ни­ка про­из­не­се зам.-ди­ре­к­то­рът на ОУ „Ан­тим І” Мая Ива­но­ва, а след нея про­чу­в­с­т­ве­ни ду­ми про­че­те и ръ­ко­во­ди­те­лят на ли­те­ра­тур­ния клуб Ни­ко­лай Мир­чев. От име­то на клу­ба по­да­ри­х­ме кни­ги за би­б­ли­о­те­ка­та на учи­ли­ще­то и ги по­д­не­со­х­ме на ди­ре­к­то­ра Ру­мя­на Пе­т­ро­ва.

По­с­ле­д­ва кра­т­ка ли­те­ра­тур­на про­г­ра­ма от де­ца­та. Изя­ви­ха се и мал­ки­те ма­жо­ре­т­ки. След то­ва чле­но­ве­те на ли­те­ра­тур­ния клуб се сре­щ­на­ха в един от ка­би­не­ти­те с гру­па уче­ни­ци, ко­и­то имат на­со­че­ност към ли­те­ра­ту­ра­та. Про­ве­де се за­ду­ше­вен раз­го­вор за пра­з­ни­ка на кни­га­та и ду­ха, за не­об­хо­ди­мо­ст­та все­ки да се изя­ви в то­ва, ко­е­то мо­же, в то­ва, ко­е­то го въл­ну­ва и го пра­ви чо­век. Чу­х­ме чу­де­с­ни сти­хо­ве от Иво­ми­ра Ива­но­ва, VІІІ клас, две мом­че­та ни де­мон­с­т­ри­ра­ха рап, дру­ги раз­ка­за­ха ка­к­во ги въл­ну­ва и ка­к­во тво­рят. Обе­ща­х­ме си сле­д­ва­щи сре­щи.

Спом­ням си ед­но ин­тер­вю с проф.Ан­д­рей Пан­тев със за­г­ла­вие „Вър­ху хляб и кни­га не се стъ­п­ва” – във връ­з­ка с Де­ня на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли. Той ка­з­ва: „Ко­га­то по­к­ру­се­ни­те со­фи­ян­ци раз­би­рат за раз­по­къ­с­ва­не­то на Бъл­га­рия след Пър­ва­та све­то­в­на вой­на, те не тръ­г­ват към къ­щи­те на про­с­ла­ве­ни ге­не­ра­ли и шко­лу­ва­ни ора­то­ри. А ти­хо­мъл­ком се на­ре­ж­дат под бал­кон­че­то на Дя­до Ва­зов, кой­то е по-спа­си­те­лен за тях от ар­ми­я­та, ми­ни­с­т­ри­те и бан­ке­ри­те. А има ли та­ко­ва бал­кон­че  днес ?”

Стефка СТЕФАНОВА

 

Коментарите са затворени.