П Р О Т О К О Л № 32 от заседание на ОбС проведено на 31.10.2013 г.

Nov 6th, 2013 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за промяна състава на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищни-спестовни влогове.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 431: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ, общински съвет заличава Десислава Евдева Костадинова от състава на утвърдената с Решение № 48/26.01.2012 г. местна комисия и определя мястото и в комисията да бъде заето от Женя Манолова Македонова – гл. юрисконсулт в отдел ПИТО.

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да представи за утвърждаване приетото решение в Националния компенсационен жилищен фонд град София.

ГЛАСУВАНЕ

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Предложение  за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост през 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 432: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите  общинска собственост по реда на ЗОС през 2013 г., приета с решение № 280 от 31.01.2013 г., като допълва:

Раздел ІІІ  Б  “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със следните  имоти:

-Поземлен имот № 02508.55.225 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 1 146 м2;

-Поземлен имот № 02508.55.222 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 1 123 м2;

-Поземлен имот № 02508.22.221 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 1 155 м2;

-Поземлен имот № 02508.55.226 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 261 м2;

-Поземлен имот № 02508.4.45 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. “Овчаровски плаж  юг”, с площ от 638 м2;

-Земеделска земя  нива ІІІ категория, ПИ № 03174.50.241 по кадастралната карта на с. Безводица, с площ от 1 370 м2;

-Земеделска земя  нива ІV категория, ПИ № 62788.38.6 по кадастралната карта на с. Рогачево,с площ от 326 м2.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Мариян Тодоров Цветков по отношение на ПИ № 02508.51.197 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 433: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-306-3/25.09.2013 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Мариян Тодоров Цветков от гр. Балчик, ул. “Д-р Златко Петков” № 43А, по отношение на ПИ № 02508.51.197 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ХІV, кв.10 по ПУП на в.з. “Бели скали”/, целия с площ от 804 м2, като Мариян Цветков изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 154 м2 /сто петдесет и четири квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4332/26.09.2013 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 6 160.00 лв. /шест хиляди сто и шестдесет лева/, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Гюлтен Кемал Исмаил по отношение на ПИ № 67951.501.462 по кадастралната карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 434: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Г-941-1/11.09.2013 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Гюлтен Кемал Исмаил от гр. Добрич, ул. “Кокиче” №10, по отношение на ПИ № 67951.501.462 по кадастралната карта на с.  Соколово, целия с площ от 2254 м2, като Гюлтен Исмаил изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 334 м2 /триста тридесет и четири квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4327/17.09.2013 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 2 004.00 лв. /две хиляди и четири лева/, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 67951.501.318 по кадастралната карта на с. Соколово, на собственика на законно построена сграда.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 435: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94Д-877-1/18.09.2013 г., общински съвет Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 5 898.00 лв. (пет хиляди  осемстотин деветдесет и осем лева), без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 67951.501.318 по кадастралната карта на с. Соколово, с площ от 983 м2 (деветстотин осемдесет и три квадратни метра), актуван с АОС № 4326/12.09.2013 г.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.4.45 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Овчаровски плаж – юг”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 436: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3698/28.07.2009 г., представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.4.45 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. “Овчаровски плаж  юг” с площ от 638 м2  /шестстотин тридесет и осем квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 15 950.00 лв. /петнадесет хиляди деветстотин и петдесет лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седма точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещение, представляващо лекарски кабинет № 210 /психиатричен/, находящ се в „МЦ І” ЕООД  Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 437:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС  Балчик, общински съвет Балчик дава съгласието си помещение, представляващо лекарски кабинет № 210 /психиатричен/ с площ от 15 м2, находящ се в „МЦ І” ЕООД – публична общинска собственост, гр. Балчик, ул. „Д  р Златко Петков” № 1 да бъде отдадено под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс  в размер на 57,60 лв. /петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/, без ДДС. Наемната цена на кабинета е определена по чл. 102 от Закона за лечебните заведения.

3. Кандидатът за участие следва да притежава завършено висше образование по медицина. Кабинетът да бъде отдаден под наем на специалист със съответната специалност. Същият следва да спазва предмета на дейност, а именно индивидуална специализирана психиатрична медицинска помощ и да не променя предназначението на наетия кабинет.

4. Упълномощава Управителя на “МЦ І” ЕООД, гр. Балчик да подпише Договор за наем на оборудването в горепосоченият кабинет, след подписване на Договор за наем на помещението.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещение, представляващо лекарски кабинет № 112 /стоматологичен/, находящ се в „МЦ І” ЕООД  Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 438: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС  Балчик, общински съвет Балчик дава съгласието си помещение, представляващо лекарски кабинет № 112 /стоматологичен/ с площ от 18 м2, находящ се в „МЦ І” ЕООД – публична общинска собственост, гр. Балчик, ул. „Д  р Златко Петков” № 1 да бъде отдадено под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 69,12 лв./шестдесет и девет лева и дванадесет стотинки/, без ДДС. Наемната цена на кабинета е определена по чл. 102 от Закона за лечебните заведения.

3. Кандидатите за участие следва да притежават завършено висше образование. Кабинетът да бъде отдаден под наем на специалист със съответната специалност. Същият следва да спазва предмета на дейност, а именно индивидуална специализирана стоматологична помощ и да не променя предназначението на наетия кабинет.

4. Упълномощава Управителя на “МЦ І” ЕООД, гр. Балчик да подпише Договор за наем на оборудването в горепосоченият кабинет, след подписване на Договор за наем на помещението.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По девета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на лекарски кабинет № 1 и № 2, манипулационна № 1 и № 3, чакалня и санитарен възел, находящи се в „Здравна служба” с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 439: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС  Балчик, дава съгласието си :

1.1. Лекарски кабинет № 1 с площ от 9.04 м2, манипулационна  № 1 с площ  9.04 м2, 1/3 от чакалня с площ от 3, 48 м2 /обща площ 10.44 м2/ и 1/3 от санитарен възел с площ 1.92 м2 /обща площ 5.77 м2/, всичко с площ 23.48 м2,  находящи се в „Здравна служба” с. Дропла – публична общинска собственост, актувана с АОС 361/2000 г.

1.2. Лекарски кабинет № 2 с площ от 17.28 м2, манипулационна  № 3 с площ  12.77 м2, 1/3 от чакалня с площ от 3, 48 м2 /обща площ 10.44 м2/ и 1/3 от санитарен възел с площ 1.92 м2 /обща площ 5.77 м2/, всичко с площ 35.45 м2,  находящи се в „Здравна служба” с. Дропла – публична общинска собственост, актувана с АОС 361/2000 г.,

да бъдат отдадени под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на:

по т. 1.1.  90,16 лв. /деветдесет лева и шестнадесет стотинки/, без ДДС. Наемната цена е определена по чл. 102 от Закона за лечебните заведения.

по т. 1.2.  136,13 лв. /сто тридесет и шест лева и тринадесет стотинки/, без ДДС. Наемната цена е определена по чл. 102 от Закона за лечебните заведения.

3. Кандидатът за участие следва да притежава завършено висше образование по медицина. Същите следва да спазват предмета на дейност, а именно първична извънболнична медицинска помощ и да не променя предназначението на наетия кабинет.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По десета точка от дневния ред: Предложение за корекция на Решение 430 по Протокол № 31 от 26.09.2013 година на общински съвет  Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 440: На основание чл. 21,ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 10 от ЗМСМА и чл.17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение 846/27.7.2011г., допълнено с Решение 51/26.01.2012г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК изменя свое Решение № 430 поПротокол № 31 от 26.9.2013г., както следва:

На­в­ся­къ­де в Ре­ше­ние № 430 по Про­то­кол № 31 от 26.9.2013 г. вме­с­то су­ма­та 1 813 000лв. /един ми­ли­он осем­с­то­тин и три­на­де­сет хи­ля­ди ле­ва/ да се че­те су­ма­та: 2 198 560лв. /два ми­ли­о­на сто де­ве­т­де­сет и осем хи­ля­ди пе­т­с­то­тин и ше­с­т­де­сет ле­ва/.В останалата си част решението остава непроменено.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за приемане на решение на ОбС  Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство” финансово подкрепен от ОП „Административен капацитет” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051/РО002/10/1.3-04, сключен между община Балчик и Министерството на финансите.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 441: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и ал.1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1  от Закона за общинския дълг,  във връзка с Решение  4 от 15.12.2011 г., Общински съвет Балчик,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се финансира проект  “ Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в Община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство”, изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/10/1.3-04 със средства на общинския бюджет в размер на 9 585,47 (девет хиляди петстотин осемдесет и пет лева и 47 ст.) лв., представляващи неодобрените разходи за:

1.  По бюджетно перо от група А-допустими разходи по правилата на ЕСФ,               точка 5. „Разходи за външни услуги”  3 200,68 лв. ,от които:

–     б.п.5.2.”Разходи за обучения/семинари”- 132,00 лв.

–              б.п.5.3.”Разходи за проучвания, изследвания и анализи”- 2 938,20 лв.

–              б.п.3.2.”Командировки в чужбина”- 130,48 лв.

2.            По бюджетно перо от група Б-допустими разходи по правилата на ЕФРР, точка 13. „Разходи за организация и управление”  6 384,79 лв.

3.  Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни

и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне поддръжката и експлоатацията на зарядна станция за електропревозни средства, част от проект BGR/SGP/OP5CORE/CC/11/15 „Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини” по Програма за Малки проекти на Глобалния екологичен фонд на Фирма „ЗК”  АД.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 442: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 58, ал. 3 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с необходимостта от поддръжка и експлоатация на зарядна станция за електропревозни средства част от Проект ВGR/SGР/OР5СORЕ/СС/11/15 „Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини” по Програма за Малки проекти на Глобалния екологичен фонд, Общински съвет Балчик

реши:   

1. Дава съгласие Община Балчик да предостави поддръжката и експлоатацията на зарядна станция за електропревозни средства част от Проект ВGR/SGР/OР5СORЕ/СС/11/15 „Пилотен модел на изграждане и финансиране на  слънчево улично осветление в Черноморските общини” по Програма за Малки проекти па Глобалния екологичен фонд на Фирма „ЗК” АД, срещу безвъзмездно отдаване правото на ползване на зарядната станция и прилежащата й територия от 60 кв.м. за срок от 5 (пет) години на “ЗК” АД. Разходите за поддръжка на зарядната станция са за сметка на фирма „ЗК” АД.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне помещение   частна общинска собственост на Фирма „СОНИК СТАРТ” ООД за предоставяне на социална услуга „Център за обществена подкрепа”

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 443: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4. от ЗОС, чл. 58, ал. 3 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и подписан Договор № 409/27.06.2013 г. между Община Балчик и Фирма „СОНИК СТАРТ” ООД за управление на социални услуги, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Балчик да предостави помещение – частна общинска
собственост, АОС №2681/22.11.2006 г., находящо се на ул. Петър Берон кв. 152, ет. 1,
Поземлен имот № 02508.84.280.3 за безвъзмездно ползване от Фирма „СОНИК СТАРТ” ООД за предоставяне на социална услуга „Център за обществена подкрепа” за срок от 10 години, съгласно срока за предоставяне на социалната услуга.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четиринадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Урал Бекиров  член на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 444: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет  Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Станимир Веселинов Петров от с. Оброчище, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Петър Байчев Байчев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

3. Стоянка Петрова Марчева от с. Кранево, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

4. Пламен Николов Желев от гр. Балчик, , за социално подпомагане, в размер на 30.00 (тридесет) лева.

5. Севинч Аднан Асенова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

6. Димитричка Райкова Парикова от с. Кремена, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

7. Нудие Сюлейманова Дадова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

8. Радка Петрова Събева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

9. Станислава Христова Жечева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 450.00 (четиристотин и петдесет) лева.

10. Валентин Атанасов Маринов от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

11. Ердинч Демиров Демиров от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

12. Наджие Сали Мустафова от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

13. Николай Кръстев Канавров от гр. Балчик, за оперативна интервенция, в размер на 300.00 (триста) лева.

14. Георги Тодоров Цимингаров от с. Оброчище, за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

15. Румен Стойков Михайлов от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

16. Боби Иванов Илиев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

17. Ганка Димова Панчева от с. Змеево, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

18. Исмаил Али Исмаил от гр. Балчик, за покриване на разходи за погребението на съпругата му Урания Асенова Исмайлова, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от Мариана Асенова Инджева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.55.226 по кадастралната карта на гр. Балчик.

                               Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 445: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4337/09.10.2013 г., представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.55.226 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 261 м2 /двеста шестдесет и един квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 6 525.00 лв. /шест  хиляди петстотин двадесет и пет лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.55.225 по кадастралната карта на гр. Балчик.

                               Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 446: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4336/09.10.2013 г., представляващ неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.55.225 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 1146 м2  /хиляда сто четиридесет и шест квадратни метра/.   2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 34 380.00 лв. /тридесет и четири хиляди триста и осемдесет лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.55.222 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 447: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4335/09.10.2013 г., представляващ неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.55.222 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 1 123 м2  /хиляда сто двадесет и три квадратни метра/.   2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 33 690.00 лв. /тридесет и три хиляди шестстотин и деветдесет лева/, като начална цена за провеждане на търга; 3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет   Балчик. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.55.221 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 448: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4334/09.10.2013 г., представляващ неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.55.221 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 1155 м2  /хиляда сто петдесет и пет квадратни метра/.   2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 34 650.00 лв. /тридесет и четири хиляди шестстотин и петдесет лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за закриване на ЦДГ „Звънче” село Църква, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 449: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23; чл. 10, ал. 8 и ал. 9 от Закона за народната просвета; чл. 15, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, във връзка с чл. 2, ал 1 и § 1, ал. 2, т. 1 от Допълнителна разпоредба на Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН, Общински съвет  Балчик РЕШИ: 1. Закрива Целодневна детска градина „Звънче” село Църква, считано от 01 януари 2014 година. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2. Децата от ЦДГ „Звънче” с. Църква да се пренасочат към ЦДГ „Първи юни” село Оброчище. 3. Да се осигури безплатен транспорт за децата от село Църква до ЦДГ „Първи юни” село Оброчище и обратно. 4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” По двадесета точка от дневния ред: Предложение за изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 450: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 150, ал. 4 от ЗУТ и чл. 79 от АПК, общински съвет приема следното изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик:

1. В чл. 40 от НОАМТЦУТОБ се правят следните изменения и допълнения: 1.1. В т. 21 Вид услуга  Издаване на разрешение за строеж, За обекти VІ-та категория, разд. А, определеният размер на таксата се изменя, като се намалява  от 1.00 лв./м2, съответно на 0.50 лв./м2. 1.2. В т. 24, текстът “Пълен размер на таксите по отделни части на проекта”, се допълва със следния: “Съгл. чл. 150, ал. 4 с 30% увеличение на таксите за одобряване на проекта и издаване РС”.

Направените изменения и допълнения в НОАМТЦУТОБ да се публикуват в местния печат, като влизат в сила от датата на публикуването им.ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за изменение и допълнение на Решение 251 по Протокол № 18 от заседание на ОбС  Балчик, проведено на 30.10.2012 година

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 451: Общински съвет град Балчик, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, във връзка с писмо с вх. №63-894-2/11.06.2013 г.  от “НЕК” ЕАД, Предприятие “Трафоелектроинвест”, изменя и допълва свое Решение 251 по Протокол № 18/30.10.2012 год., като  изразява предварително съгласие за определяне /преминаване/ на трасето на електропровод ВЛ 110 kV п/ст”Варна север”-п/ст “Каварна” в частта на засегнатите имоти частна и публична общинска собственост в землищата на с. Кранево и село Рогачево, община Балчик както следва:

Коментарите са затворени.