Добрич отбеляза Деня на народните будители 1 ноември

Nov 6th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

В Ог­ле­дал­на за­ла „Не­ли Бо­ж­ко­ва” се про­ве­де об­що­г­ра­д­с­ко тър­же­с­т­во, на ко­е­то бя­ха обя­ве­ни и връ­че­ни Го­ди­ш­ни­те на­г­ра­ди на Об­щи­на град До­б­рич в об­ла­ст­та на ду­хо­в­на­та кул­ту­ра.

За кул­тур­но-про­с­ве­т­на дей­ност ин­ди­ви­ду­ал­на­та на­г­ра­да е при­съ­де­на на Сто­ян Сто­я­нов, ко­ле­к­ти­в­на­та  на еки­па на „Ви­ла ди По­ле­та”, за те­а­т­рал­на дей­ност са на­г­ра­де­ни Гра­ци­е­ла Бъ­ч­ва­ро­ва и Те­а­т­рал­но-про­ду­цен­т­с­ки цен­тър „Йор­дан Йо­в­ков”. На­г­ра­ди за му­зи­кал­но из­ку­с­т­во по­лу­ча­ват Ца­ни­мир Бай­чев и съ­с­тав „Ан­ти­ца” с ху­до­же­с­т­вен ръ­ко­во­ди­тел Ма­рия Па­с­ка­ле­ва. Ин­ди­ви­ду­ал­на на­г­ра­да за тан­цо­во из­ку­с­т­во не се при­съ­ж­да, оле­к­ти­в­на­та е за Пре­д­с­та­ви­те­лен фол­к­ло­рен тан­цов съ­с­тав „До­б­ро­ти­ца”. Дру­же­с­т­во­то на до­б­ри­ч­ки­те ху­до­ж­ни­ци по­лу­ча­ва на­г­ра­да­та за изо­б­ра­зи­тел­но из­ку­с­т­во, Ма­ри­на.

Кон­с­тан­ти­но­ва  за ли­те­ра­тур­но твор­че­с­т­во, ре­д­ко­ле­ги­я­та на ве­с­т­ник „Но­ва до­б­ру­джан­с­ка три­бу­на”  за жур­на­ли­с­ти­ка, Ма­рия По­по­ва  за об­ра­зо­ва­ние и на­у­ка, Ве­се­ли­на Мал­че­ва – за спо­мо­ще­с­т­во­ва­тел­с­т­во, ко­ле­к­ти­в­на­та в то­зи раз­дел е при­съ­де­на на Ди­ми­т­ри­на и Ди­ми­тър Ка­т­ран­джи­е­ви. На­г­ра­да­та за млад тво­рец е за Ве­ли­с­ла­ва Ки­ри­ло­ва. Та­зи го­ди­на Го­ля­ма­та на­г­ра­да за из­к­лю­чи­те­лен при­нос в ду­хо­в­на­та кул­ту­ра не се при­съ­ж­да. По по­вод юби­леи на­г­ра­ди са при­съ­де­ни на Бъл­гар­с­ки ка­ме­рен ор­ке­с­тър  45 го­ди­ни, Дру­же­с­т­во на ху­до­ж­ни­ци­те „Ате­лие 13“  20 го­ди­ни, Ду­хов ор­ке­с­тър  50 го­ди­ни, Ре­ги­о­на­лен ис­то­ри­че­с­ки му­зей  60 го­ди­ни, Съ­юз на уче­ни­те в Бъл­га­рия, клон До­б­рич  30 го­ди­ни, Те­х­ни­че­с­ки уни­вер­си­тет  Вар­на, До­б­ру­джан­с­ки те­х­но­ло­ги­чен ко­леж  До­б­рич  25 го­ди­ни, и Ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия  50 го­ди­ни.

Пра­з­ни­ч­ни­ят ден за­по­ч­на с тър­же­с­т­вен во­до­с­вет в пра­во­с­ла­в­ния храм „Све­та Тро­и­ца” и с по­д­на­ся­не на цве­тя на пло­ча­та на пър­во­то вза­им­но учи­ли­ще в До­б­рич.

Ангел РАДИЛОВ

 

Коментарите са затворени.