Изложби с картини от фонда в Художествената галерия

Nov 6th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

През зим­ни­те ме­се­ци, бал­чи­к­лии и го­с­ти на гра­да, мо­гат да ви­дят в за­ли­те на Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия ин­те­ре­с­ни ек­с­по­зи­ции. В из­ло­ж­би­те са пре­д­с­та­ве­ни твор­би, ко­и­то са част от фон­да на га­ле­ри­я­та и ско­ро не са би­ли по­ка­з­ва­ни.

Във фо­а­йе­то по­се­ти­те­ли­те мо­гат да ви­дят Бал­чик – в кар­ти­ни, ри­су­ва­ни през 60-те го­ди­ни на ми­на­лия век от ху­до­ж­ни­ци ка­то Пе­т­ко Аба­джи­ев, Ни­ко­ла Та­нев, То­дор Ба­лев и Мар­ко Мо­нев. Пле­нил сър­ца­та им за­ви­на­ги, Бе­ли­ят град е ста­нал тя­х­но вдъ­х­но­ве­ние и те ни го пре­д­с­та­вят, ка­къ­в­то го оби­ча­ме  – ве­ли­че­с­т­вен и кра­сив, мно­го­ве­ко­вен, сгу­шил в сво­и­те ба­и­ри къ­щи­те и из­пъ­чил гор­до осан­ка с бе­ли­те си ска­ли­с­ти хъл­мо­ве. Ни­ко­ла Да­с­ка­лов – ху­до­ж­ни­кът, чи­е­то де­ло е оформ­ле­ни­е­то на въ­т­ре­ш­ния ин­те­ри­ор на га­ле­ри­я­та е по­с­ве­тил цял ци­къл от кар­ти­ни на гра­да, на­ре­чен „Ста­ри­ят Бал­чик”. Раз­по­ло­же­ни в ед­но­то кри­ло на фо­а­йе­то, твор­би­те му впе­ча­т­ля­ват с про­с­тор и све­т­ли­на, из­лъ­ч­ват не­вин­ност с про­с­то­та­та на ли­ни­и­те си, с ме­ки­те си ню­ан­си и не­ж­ни то­но­ве. По­ка­з­ват ни Бал­чик ую­тен, зе­мен и при­ве­т­лив.

В ед­на от за­ли­те е пре­д­с­та­вен Бал­чик и през по­г­ле­да на ме­с­т­ни­те ав­то­ри, по­ве­че­то – на­ши съ­в­ре­мен­ни­ци. Те са Ва­лен­тин Шал­тев, мла­ди­те ав­то­ри Пе­тя Де­не­ва, Ге­на­ди Га­в­ра­и­лов и Зла­тил Йо­тов,  по­кой­ни­те Асен Пе­т­ков и Ген­чо Ха­ри­за­нов, Ни­ко­лай Са­вов със сво­я­та дър­ве­на пла­с­ти­ка „Бла­го­ве­ще­ние” и ут­вър­де­ни­те Ге­ор­ги Гор­чев и Иван Чер­нев.

По­д­ре­де­ни твор­би от фонд гра­фи­ка, съ­що са част от на­с­то­я­щи­те ек­с­по­зи­ции –  пей­за­жи, по­р­т­ре­ти и фи­гу­рал­ни ком­по­зи­ции из­пъл­не­ни в раз­ли­ч­ни гра­фи­ч­ни те­х­ни­ки. Сред ав­то­ри­те са Иван Чер­нев от Бал­чик, Хри­с­то Гра­де­ч­ли­ев, чи­е­то име но­си ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия в не­го­вия ро­ден  град – Ка­вар­на, го­ле­ми­ят бъл­гар­с­ки ху­до­ж­ник Пе­тър Чу­к­лев, ка­к­то и не­го­ви­ят пре­по­да­ва­тел, кой­то е един от най-ин­те­ре­с­ни­те и зна­чи­ми ху­до­ж­ни­ци на ми­на­лия век – Ве­се­лин Стай­ков.

В по­с­ле­д­на­та ек­с­по­зи­ция се ак­цен­ти­ра вър­ху бъл­гар­с­ко­то съ­в­ре­мен­но из­ку­с­т­во от 80 – те го­ди­ни на XX век. В нея се от­ли­ча­ват  име­на­та на Све­т­лин Ру­сев, Ген­ко Ген­ков, Иван Б. Ива­нов, Ед­монд Де­мер­джи­ян, Ге­ор­ги Бо­жи­лов, Ан­д­рей Да­ни­ел. Кар­ти­ни­те са с раз­ли­ч­на те­ма­ти­ка и от­ра­зя­ват ин­ди­ви­ду­ал­ни твор­че­с­ки тър­се­ния.

ХГ – Балчик

 

Коментарите са затворени.