Клуб “Здравец” на състезание в Г.Оряховица

Nov 9th, 2010 | От | Category: СПОРТ

На 8 ок­том­в­ри 2010 г. го­ля­ма­та спор­т­на за­ла „Ни­ко­ла Пе­т­ров” в гр.Г.Оря­хо­ви­ца съ­б­ра по­ве­че от 800 ве­те­ра­ни – спор­ти­с­ти. Про­ве­де се по­ре­д­ни­ят пре­г­лед на гим­на­с­ти­че­с­ки­те гру­пи от Асо­ци­а­ци­я­та „Спорт за вси­ч­ки”, при­ем­ник на Фе­де­ра­ция за ве­те­ра­ни – спор­ти­с­ти. Уча­с­т­ва­щи­те 24 спор­т­ни гру­пи от ця­ла­та стра­на – Со­фия, Пле­вен, Ру­се, Раз­г­рад, Вра­ца, Ка­зан­лък, Сан­дан­с­ки, Вар­на, Бал­чик и др. Пре­вър­на­ха с из­пъл­не­ни­я­та си съ­би­ти­е­то в кра­сив спор­тен пра­з­ник. Пре­г­ле­дът бе от­к­рит от пре­д­се­да­тел­ка­та на Асо­ци­а­ция „Спорт за вси­ч­ки” от Со­фия Не­ли Ко­ва­че­ва, а с ху­ба­ви по­з­д­ра­ви­тел­ни ду­ми се обър­на към уча­с­т­ни­ци­те кме­тът на гра­да, кой­то ос­та­на на пра­з­ни­ка ви­ди­мо до­во­лен.
По­с­ле­д­ва­ли­те из­пъл­не­ния на спор­т­ни­те гру­пи по­ка­з­ва­ха мно­го ста­ра­ние и труд, из­да­ва­ха спор­тен дух и же­ла­ние от гим­на­с­ти­ка­та за здра­ве да се по­лу­чат кра­си­ви съ­че­та­ния.

Ра­д­ва­ха око­то раз­но­о­б­ра­з­ни ко­с­тю­ми и спор­т­ни по­со­бия – то­я­ж­ки, то­п­ки, лен­ти, во­а­ли, ба­ло­ни, об­ръ­чи. Сред вси­ч­ко­то раз­но­о­б­ра­зие и стре­меж чрез ко­с­тю­ми, му­зи­ка и до­пъл­ни­тел­ни ат­ри­бу­ти да се по­с­ти­г­не ори­ги­нал­ност, се от­ли­чи на­ша­та бал­чи­ш­ка гру­па със съ­че­та­ни­е­то „Чай­ка и мор­с­ки въл­ни”. На­ши­те 37 гим­на­с­ти­ч­ки в си­ньо-бе­ли­те си спор­т­ни об­ле­к­ла, с мо­ря­ш­ки те­ни­с­ки и мо­ря­ш­ки кър­пи на гла­ва /из­к­лю­чи­тел­но ори­ги­нал­ни/ при­в­ля­ко­ха вни­ма­ние, по­д­ре­ж­дай­ки се ка­то ог­ром­на чай­ка с чер­ве­на чо­в­ка /ус­пе­ш­но пре­д­с­та­ве­на от 80-го­ди­ш­на­та ле­ля Ни­ко­ли­на/, по­ка­за­ха гим­на­с­ти­че­с­ки уп­ра­ж­не­ния, по­д­хо­дя­щи за въз­ра­с­т­ни­те хо­ра и най-ве­че гим­на­с­ти­ка сре­щу ос­те­о­по­ро­за.При на­г­ра­ж­да­ва­не­то с гра­мо­та и ги­ри­ч­ки бал­чи­к­лий­ки­те  бя­ха по­х­ва­ле­ни за ма­со­вост на уча­с­ти­е­то, за мно­же­с­т­во­то и за­дъл­жи­тел­ни гим­на­с­ти­че­с­ки уп­ра­ж­не­ния, за по­д­хо­дя­що­то му­зи­кал­но оформ­ле­ние. Жу­ри­то из­ка­за не­о­до­б­ре­ние на гру­пи­те от дру­ги­те гра­до­ве, в чи­и­то съ­че­та­ния са­мо­цел­но е тър­сен ефе­к­тът на кра­си­ви фи­гу­ри със спор­т­ни по­со­бия и пре­об­ла­да­ва­щи тан­цо­ви еле­мен­ти вме­с­то гим­на­с­ти­ка.
Впро­чем сво­и­те съ­че­та­ния на­ши­те съ­с­те­за­тел­ки из­пъл­ня­ват с му­зи­ка­лен съ­п­ро­вод на пе­сен­та „Бал­чи­ш­ки мо­ми­че­та”, съ­з­да­де­на спе­ци­ал­но за тях по текст на по­е­те­са­та от Ру­се Ве­с­ка Чер­не­ва и му­зи­ка на бал­чи­ш­кия тво­рец Ва­лен­тин Шал­тев. Член на ръ­ко­во­д­с­т­во­то на Асо­ци­а­ци­я­та от Сви­щов, ос­та­нал оча­ро­ван от ху­ба­ва­та пе­сен, по­мо­ли г-жа Д.Ма­ле­ва да му из­п­ра­ти ка­се­та с пе­сен­та, из­к­лю­чи­тел­но по­д­хо­дя­ща и ста­на­ла химн на на­шия клуб.
Гим­на­с­ти­ч­ки­те от клуб „Здра­вец” пре­вър­на­ха уча­с­ти­е­то си в пре­г­ле­да в кра­т­ка, но ин­те­ре­с­на ек­с­кур­зия до Г.Оря­хо­ви­ца и Ля­с­ко­вец. По­се­ти­ха Пе­т­ро­па­в­ло­в­с­кия ма­на­с­тир, вклю­чи­ха се в офи­ци­ал­на­та ве­че­ря в ре­с­то­рант „1май” и един­с­т­ве­но те по­д­не­со­ха ог­ро­мен бу­кет и по­да­ръ­ци за до­ма­ки­ни­те, по­ра­д­ва­ха се на кра­си­ва­та гле­д­ка от те­ра­са­та на хо­тел­с­кия ком­п­лекс „Ле­со­пар­ка”, къ­де­то но­щу­ва­ха. За то­ва ху­ба­во пре­жи­вя­ва­не бла­го­дар­ност към ръ­ко­во­д­с­т­во­то на гра­да, ко­е­то вся­ко­га про­я­вя­ва раз­би­ра­не и оси­гу­ря­ва фи­нан­со­во уча­с­ти­е­то на клу­ба в по­до­б­ни про­я­ви. За­с­лу­же­на по­х­ва­ла и за ръ­ко­во­д­с­т­во­то на клуб „Здра­вец” с ме­то­ди­че­с­ки ръ­ко­во­ди­тел Д.Ма­ле­ва, пре­д­се­да­тел Ив.Да­мя­но­ва и ка­си­ер Е.Ка­за­ко­ва за упо­ри­то­ст­та, с ко­я­то от­с­то­я­ват пред съ­о­т­ве­т­ни­те ор­га­ни въз­мо­ж­но­ст­та за уча­с­тие в пре­г­ле­ди­те и пър­вен­с­т­ва­та. А Бал­чик е един­с­т­ве­ни­ят ма­лък град, кой­то има по­до­бен съ­с­тав за гим­на­с­ти­ка от „Спорт за вси­ч­ки”, факт, с кой­то не мо­же да не сме гор­ди.

Мария АНДРЕЕВА

Коментарите са затворени.