ОИЦ Добрич представя новите оперативни програми в Община Балчик

Nov 6th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

 

На 11.11.2013г.от 10:30 часа в сградата на Община Балчик ОИЦ  Добрич ще представи възможностите за финансиране през новия програмен период. Целта на инициативата е запознаване на потенциални и бъдещи бенефициенти с новите оперативни програми, приоритетните оси и допустимите дейности за финансиране.

Експертите от ОИЦ  Добрич ще представят пред аудиторията Оперативна програма (ОП), Развитие на човешките ресурси 2014  2020г.”. Програмата цели да финансира дейности, насочени към по  висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и модернизация на публичните политики в социалния сектор. Допустими кандидати за получаване на финансиране по програмата са Министерството на труда и социалната политика; Агенцията по заетостта; Центъра за развитие на човешките ресурси и регионалните инициативи; образователни и обучителни организации; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, работодатели, общини и райони на общини, браншови организации, неправителствени организации и др.

На образованието се залага, като на една от приоритетните области на финансиране през новия програмен период чрез новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014  2020г.” Програмата ще подкрепя инвестиции, водещи до повишаване на качеството на научните изследвания и образованието. Потенциални бенефициенти по програмата са работодатели, синдикати, НПО, образователни институции, центрове за кариерно развитие и други.

В рамките на мероприятието ще бъде представена и Оперативна програма „Региони в растеж 2014  2020г.” Община Балчик е допустима, като бенефициент за кандидатстване по две от приоритетните оси на програмата – приоритетна ос 4 „Регионална и социална инфраструктура” и приоритетна ос 5 „Регионален туризъм”.

ОИЦ  Добрич е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Центърът е създаден от община гр. Добрич в партньорство с Областна администрация   област Добрич, Бизнес-център  гр. Добрич, общините Балчик, Каварна и Добричка в изпълнение на проект «Създаване и функциониране на Областен информационен център – Добрич», финансиран по Оперативна програма «Техническа помощ», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

 

Коментарите са затворени.