Балчик участва на VIII Национален преглед на художествената самодейност на хората от Третата възраст и читалищата в България

Oct 30th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

3

Общински пенсионерски хор, с диригент Тодор Тодоров, открива втория фестивален ден и вдига на крака софийската публика.

Ка­то ед­но пре­к­ра­с­но про­дъл­же­ние на XVI  Бал­чи­ш­ки пре­г­лед на ху­до­же­с­т­ве­но­то пе­в­че­с­ко твор­че­с­т­во на пен­си­о­нер­с­ки­те и чи­та­ли­щ­ни съ­с­та­ви, про­ве­ден на 3 ав­густ, бя­ха изя­ви­те на VIII пре­г­лед на ко­ле­к­ти­ви­те, по­ка­не­ни от НС на „СП-2004” в Со­фия на 25,26 и 27 ок­том­в­ри 2013 г.

„НЧ „Из­г­рев” в Со­фия до­й­де тя­с­но за ця­ла пе­е­ща пен­си­о­нер­с­ка Бъл­га­рия – спо­де­ли Ан­гел Съ­бев, пре­д­се­да­тел на ОбС на пен­си­о­не­ри­те в Об­щи­на Бал­чик. На­ши­те бал­чи­ш­ки съ­с­та­ви уча­с­т­ва­ха във вто­рия ден и бя­ха но­ми­ни­ра­ни от ав­то­ри­те­т­но жу­ри, с пре­д­се­да­тел ст.н.с. Ми­ха­ил П.Бу­ку­ре­щ­ли­ев, но­си­тел на ор­ден „Ки­рил и Ме­то­дий” – I сте­пен, бъл­гар­с­ки ком­по­зи­тор, ди­ри­гент и фол­к­ло­рист, му­зи­ка­лен тво­рец от го­ля­ма ве­ли­чи­на, кул­ту­ро­лог и ра­де­тел на бъл­гар­с­ко­то на­ро­д­но твор­че­с­т­во и чле­но­ве: тра­кий­с­ка­та на­ро­д­на пе­ви­ца Ка­лин­ка Сгу­ро­ва, съ­що но­си­тел на ор­ден „Ки­рил и Ме­то­дий” I сте­пен и Бо­ни Мил­че­ва-кла­си­че­с­ка пе­ви­ца, во­де­ща из­ве­с­т­но­то пре­да­ва­не по те­ле­ви­зия СКАТ „Ако за­жа­лиш”- за ста­ри гра­д­с­ки пе­с­ни. Ка­то го­лям му­зи­ка­лен тво­рец , кул­ту­ро­лог и ра­де­тел на бъл­гар­с­ко­то на­ро­д­но твор­че­с­т­во М.Бу­ку­ре­щ­ли­ев ве­д­на­га от­ли­чи из­пъл­не­ни­я­та на Об­щин­с­кия пен­си­о­нер­с­ки хор на Бал­чик и ги по­х­ва­ли, че бла­го­да­ре­ние на та­ки­ва хо­ро­ве про­съ­ще­с­т­ву­ва ху­ба­ва­та бъл­гар­с­ка пе­сен. И дей­с­т­ви­тел­но: пе­сен­та, с ко­я­то на­ши­те пен­си­о­не­ри от­к­ри­ват вто­рия фе­с­ти­ва­лен ден, ”Бъл­га­ри­йо, моя, с из­г­ре­ви яс­ни” (муз: Филип Аврамов, текст: Игнат Игнатов). вди­га на кра­ка пу­б­ли­ка­та, ко­я­то я при­е­ма ка­то химн. По свой не­по­в­то­рим на­чин Об­щин­с­ки­ят пен­си­о­нер­с­ки хор на Бал­чик, с ди­ри­гент То­дор То­до­ров, из­пя и пе­сен­та „Пъ­т­ни­ко сви­ден”.  От­ли­че­ни, с бур­ни ап­ло­ди­с­мен­ти, бя­ха со­ли­с­ти­те на хо­ра: Ка­лу­д­ка Ка­за­ко­ва, Ани Ме­то­ди­е­ва, Ве­с­ка Бли­з­на­ко­ва и Си­ме­он Ни­ко­лов. В заключение бе кулминацията с “Хор на евреите” от оп. “Набуко” от Дж. Верди

Мно­го сър­ца­то бе при­е­та и но­во­съ­з­да­де­на­та пе­в­че­с­ка гру­па „Мор­с­ки си­ре­ни”от клуб ”Въз­ра­ж­да­не” Бал­чик, с ръ­ко­во­ди­тел Не­ве­ли­на Ни­ко­ло­ва.

Пе­с­ни, стъ­п­ки от не­ра­в­но­дел­ни­те бъл­гар­с­ки та­к­то­ве, на­с­т­ро­е­ние, фол­к­ло­рен ин­с­т­ру­мен­та­лен съ­п­ро­вод, не­по­в­то­ри­ми но­сии от вси­ч­ки кра­и­ща на Бъл­га­рия, го­ля­мо же­ла­ние на­ро­д­но­то твор­че­с­т­во, пен­си­о­нер­с­ки­те и чи­та­ли­щ­ни изя­ви да се мно­жат – са ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки­те на та­з­го­ди­ш­ния пре­г­лед в Со­фия, кой­то се ра­в­ня­ва с бал­чи­ш­кия пре­г­лед – ка­за Цве­тан Мин­ков, пре­д­се­да­тел на Съ­ю­за на пен­си­о­не­ри­те „СП-2004”Со­фия, бал­чи­ш­ки зет, го­с­ту­вал в Бал­чик на 3 ав­густ, на XVI пре­г­лед на ху­до­же­с­т­ве­на­та са­мо­дей­ност в Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия.

Ма­рин Дра­г­нев, пре­д­се­да­тел на Съ­ю­за на пен­си­о­не­ри­те в До­б­рич,бал­чи­к­лия през ля­то­то, при­с­т­ра­с­т­но по­д­чер­та, че бал­чи­ш­ки­ят пре­г­лед е XVI по­ред, а со­фий­с­ки­ят има още мно­го да се учи, за­що­то се ор­га­ни­зи­ра за VIII път.

Бал­чи­к­лии са во­де­щи в то­ва от­но­ше­ние.

4

Ритуално честване на храмовия празник – 26 октомври – Димитровден в с. Гурково с протойерей Стратия Александров, отговорника за църквата Д. Кирчева и граждани.

Фото: М. ДУШКОВ

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.