Д-р Пламен Димитров, дългогодишен анестезиолог от МБАЛ Балчик, избран за “Лекар на годината”

Oct 30th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

P1850350

Д-р Пламен Димитров, анестезиолог в МБАЛ “Балчик”, удостоен с национален сребърен почетен знак и диплом “Лекар на годината”

В ме­дий­но­то про­с­т­ран­с­т­во ми­на­ла­та се­д­ми­ца от­но­во се за­го­во­ри за 19 ок­том­в­ри- Пра­з­ник на бъл­гар­с­кия ле­кар. На 19 ок­том­в­ри, за­що­то то­ва е Де­нят на Преп. Иван Рил­с­ки Чу­до­т­во­рец. А бъл­гар­с­ки­ят ле­кар, в ус­ло­вия ка­то дне­ш­ни­те,  вър­ши чу­де­са ка­то све­ти­я­та.

Ето за­що на 19 ок­том­в­ри 2013 г. на спе­ци­ал­на це­ре­мо­ния в 5-зве­з­д­ния хо­тел SOL /ме­ж­ду Не­се­бър и Ра­в­да/ , за 20-и по­ре­ден път бя­ха връ­че­ни на­ци­о­нал­ни­те от­ли­чия – зла­тен и сре­бъ­рен знак и ди­п­лом – на ле­ка­ри от ця­ла­та стра­на, из­б­ра­ни с пре­д­ло­же­ние на ра­йон­ни­те ле­кар­с­ки ко­ле­гии /РЛК/, ко­и­то са стру­к­ту­ра на Бъл­гар­с­кия ле­кар­с­ки съ­юз /РЛС/. Та­къв знак от Бал­чи­ш­ка­та бол­ни­ца е по­лу­чи­ла пре­ди 6 го­ди­ни д-р Ди­а­на Мал­че­ва, пе­ди­а­тър , за­ве­ж­дащ  Де­т­с­ко от­де­ле­ние в МБАЛ Бал­чик, ле­кар и ли­ч­ност от го­ля­ма ви­со­та. На­де­ж­да и бла­го­дар­ност на вся­ко се­мей­с­т­во, ко­е­то има де­те. Тя е из­би­ра­на още и за „Ли­це на град Бал­чик” и „Об­ще­с­т­ве­ник на го­ди­на­та за 2012”.

Та­зи го­ди­на Уп­ра­ви­тел­ни­ят съ­вет на РЛК гр.До­б­рич, с пре­д­се­да­тел д-р Га­ля Ва­си­ле­ва, об­що­п­ра­к­ти­ку­ващ ле­кар /GP/, е на­п­ра­вил пре­д­ло­же­ние за удо­с­то­я­ва­не със сре­бъ­рен по­че­тен знак „Ле­кар на го­ди­на­та” и ди­п­лом на д-р Пла­мен Ди­ми­т­ров, дъл­го­го­ди­шен ане­с­те­зи­о­лог в МБАЛ Бал­чик, от­ли­ча­ващ се с про­фе­си­о­нал­но­то си и до­б­ро­на­ме­ре­но от­но­ше­ние към па­ци­ен­ти и ко­ле­ги-ле­ка­ри и ме­ди­цин­с­ки пер­со­нал. От­зи­в­чив при ре­ша­ва­не на раз­ли­ч­ни ме­ди­цин­с­ки ка­зу­си. Мно­го тру­до­лю­бив и с ам­би­ции за по­с­то­ян­но усъ­вър­шен­с­т­ва­не и спе­ци­а­ли­за­ция. Ба­ща на две та­лан­т­ли­ви де­ца – мом­че и мо­ми­че, уче­ни­ци в ОУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий” гр.Бал­чик. Съ­п­ру­га­та му съ­що е ле­кар.

Д-р Пл.Ди­ми­т­ров е и ак­ти­вен в гра­ж­дан­с­ко от­но­ше­ние. Той ми­лее за бал­чи­ш­ка­та бол­ни­ца. Въл­ну­ва се от из­пъл­не­ни­е­то на ев­ро­пей­с­ки­те про­е­к­ти за ре­мон­та и. Осо­бе­но за те­чо­ве­те от та­ва­ни­те и на­ле­жа­ща­та ну­ж­да от при­о­ри­те­т­на смя­на на по­к­ри­ва. Одо­б­ря­ва но­во­въ­ве­де­ни­я­та в опе­ра­ци­он­ния блок, ко­е­то най-пря­ко ка­сае не­го­ва­та ра­бо­та. В об­ще­с­т­ве­на­та си ра­бо­та из­по­л­з­ва опи­та си ка­то бивш об­щин­с­ки съ­ве­т­ник.

„Ако се ре­ши про­б­ле­мът с на­ци­о­нал­ния бю­джет, по­д­пи­ше се рам­ков до­го­вор от БЛС и НЗОК /На­ци­о­нал­на­та здра­в­но-оси­гу­ри­тел­на ка­са/- ще бъ­дат ре­ше­ни мно­го про­б­ле­ми в здра­в­ни­те за­ве­де­ния, в ча­с­т­ност и в на­ша­та бол­ни­ца – ка­за д-р Пла­мен Ди­ми­т­ров пред ко­ле­ги­те от на­ша­та ре­да­к­ция. Ми­на­ла­та го­ди­на не бе­ше по­д­пи­сан та­къв до­го­вор, а то­ва е част от ре­фор­ма­та в здра­ве­о­па­з­ва­не­то, за­по­ч­на­ла през 1999 г. Ми­ни­с­тъ­рът на здра­ве­о­па­з­ва­не­то д-р Та­ня Ан­д­ре­е­ва тря­б­ва да пре­по­д­пи­ше то­зи до­го­вор – про­дъл­жи да раз­съ­ж­да­ва д-р Пла­мен Ди­ми­т­ров, кой­то до­го­вор да вле­зе в си­ла най-къ­с­но от 1 март. Да се на­п­ра­вят про­ме­ни в чл.40 в здра­в­но­то оси­гу­ря­ва­не. Те­зи, ко­и­то се оси­гу­ря­ват от Ре­пу­б­ли­кан­с­кия бю­джет, да бъ­дат на ба­за не по-ни­с­ка от ми­ни­мал­ния оси­гу­ри­те­лен до­ход, а еже­ме­се­ч­ни­те тран­с­фе­ри от дър­жа­ва­та да ста­ват по спе­ци­ал­ни спи­съ­ци е пре­д­ло­же­ни­е­то, ко­е­то по­д­дър­жат вси­ч­ки ко­ле­ги.”

От раз­го­во­ра с д-р Пла­мен Ди­ми­т­ров на­п­ра­вих сле­д­ни­те из­во­ди, по­з­на­ти на все­ки бъл­га­рин, кой­то се ин­те­ре­су­ва от здра­в­ни­те про­б­ле­ми:

За­бо­ле­ва­е­мо­ст­та в Бъл­га­рия е все по-го­ля­ма. Смър­т­но­ст­та ра­с­те все по­ве­че. Де­мо­г­ра­ф­с­ки­ят срив е сти­г­нал сле­д­во­ен­ни­те ра­в­ни­ща и дър­жа­ва­та е длъ­ж­на да се на­ме­си. НЗОК ще по­е­ме раз­хо­ди­те по за­дъл­жи­тел­ни­те ва­к­си­ни. Фон­да­ци­я­та за ле­че­ние на де­ца, ог­ла­ве­на ско­ро от д-р Ива Стан­ко­ва, пе­ди­а­тър, ще ре­ша­ва с нов об­ще­с­т­вен съ­вет кои де­ца ще се ле­ку­ват с дър­жа­в­ни па­ри. Как мо­же да се ба­вят по­ве­че от 100 дни до­ку­мен­ти­те на де­ца, ну­ж­да­е­щи се от спе­ш­но ле­че­ние у нас и в чу­ж­би­на? Обе­ща­но е на бол­ни­ци­те да по­лу­чат по­ве­че фи­нан­со­ви сре­д­с­т­ва от ми­на­ла­та го­ди­на, пре­д­ви­де­ни са 140 млн. лв.по­ве­че, за да се пре­о­до­лее бол­ни­ч­ния де­фи­цит и пак е съм­ни­тел­но да­ли бол­ни­ци­те ще по­лу­чат не­об­хо­ди­мо­то и да­ли ня­ма да раз­чи­тат един­с­т­ве­но на об­щи­ни­те ка­то на­ша­та МБАЛ, ко­я­то по ста­тут е об­щин­с­ка. От те­зи па­ри са из­ва­де­ни не­об­хо­ди­ми­те за ле­кар­с­т­ва, ко­и­то са раз­пи­са­ни в от­де­лен лист по же­ла­ние на БЛС. За­то­ва мно­го бол­ни­ци са пред фа­лит, он­ко­бол­ни­те са об­ре­че­ни. Спе­ш­на­та по­мощ не е об­ми­с­ле­на ка­то ху­ман­на и спе­ш­на. Це­на­та на ле­кар­с­т­ва­та са ви­со­ки и тря­б­ва да се на­ма­лят с дър­жа­в­на на­ме­са.  МЗ тря­б­ва да ра­бо­ти съ­в­ме­с­т­но с МОН. Да се пре­о­с­ми­с­лят ста­ри­те на­ре­д­би за съ­с­та­вя­не на уче­б­ни­те про­г­ра­ми, къ­де­то уче­ни­че­с­ка­та на­то­ва­ре­ност е не­съ­о­б­ра­зе­на с де­т­с­ко­то здра­ве и не е здра­во­с­ло­в­на.

Про­б­ле­ми­те са мно­го, но мо­гат да бъ­дат ре­ше­ни на­в­ре­ме, за­що­то то­ва е най-ва­ж­но в здра­ве­о­па­з­ва­не­то – пре­ван­ти­в­ност и на­в­ре­мен­ност.

От До­б­ри­ч­ки ре­ги­он, на 19 ок­том­в­ри, с на­г­ра­да , по слу­чай Св.Иван  Рил­с­ки, е удо­с­то­ен още д-р Ди­ми­тър Ха­джи­ев, съ­що ане­с­те­зи­о­лог, GP в гр.Ка­вар­на .

По съ­щия по­вод с дру­ги пре­с­ти­ж­ни на­г­ра­ди са удо­с­то­е­ни ле­ка­ри­те от До­б­рич:д-р Ел­ка Ко­за­ре­ва, не­ф­ро­лог, „Ле­кар на До­б­ри­ч­ка об­ласт”. С ре­ги­о­нал­ни на­г­ра­ди по слу­чай Пра­з­ни­ка на бъл­гар­с­кия ле­кар са на­г­ра­де­ни д-р Ма­ри­я­на Бо­не­ва, д-р Лю­д­ми­ла Ра­ди­ло­ва, д-р Ис­к­рен Ди­ми­т­ров, д-р Ро­си­ца Сто­я­но­ва, д-р Ди­ми­тър Ра­ди­ч­ков, д-р Ще­рю Ива­нов.

Че­с­тит пра­з­ник на вси­ч­ки на­г­ра­де­ни и на те­зи, ко­и­то ще из­во­ю­ват с тру­да си най-до­с­той­на­та на­г­ра­да-бла­го­дар­но­ст­та на па­ци­ен­ти­те и те­х­ни­те бли­з­ки, из­ра­зя­ва­ща се в про­с­ти­ч­ка­та ду­ма: „Бла­го­да­ря!”

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.