Власт, протести, манипулации!

Oct 30th, 2013 | От | Category: ВАЖНА

IMG_2147-480x360

Студентите от СУ “Кл. Охридски” окупираха университета и вдигнаха лозунг “Оставка” на правителството.

Кол­ко­то и да ми е не­при­я­т­но, все пак тря­б­ва да при­з­ная ед­ни из­к­лю­чи­тел­ни ка­че­с­т­ва на  на­с­ле­д­ни­ци­те на ко­му­ни­с­ти­че­с­ка­та но­мен­к­ла­ту­ра, де­са­ри­те и по­том­ци­те на об­с­лу­ж­ва­щия ги пер­со­нал.Те са не­на­д­ми­на­ти ма­ни­пу­ла­то­ри, изо­б­ре­та­тел­ни кра­д­ци на вси­ч­ко, ко­е­то мо­же да им до­не­се власт,об­ла­ги и при­ви­ле­гии и тол­ко­ва го­ля­мо без­с­ра­мие, че нор­мал­ни­те хо­ра за­не­мя­ват.

Аб­со­лю­т­ни не­ка­дър­ни­ци да по­с­ти­г­нат ня­ка­къв сто­пан­с­ки ра­с­теж  в дър­жа­ва­та, те са шам­пи­о­ни в зло­у­по­т­ре­би­те с власт за ли­ч­но обо­га­тя­ва­не. Ка­те­го­рии ка­то мо­рал, чест и до­с­тойн­с­т­во в по­ли­ти­ка­та за тях не оз­на­ча­ват ни­що. Власт на вся­ка це­на и с це­на­та на вси­ч­ко е обе­ди­ня­ва­ща­та фи­ло­со­фия на уп­ра­в­ля­ва­ща­та в мо­мен­та ко­а­ли­ция. Ня­ма по­д­лост, на ко­я­то да не е го­то­ва, за да се за­дър­жи кол­ко­то мо­же по-дъл­го във вла­ст­та.

След ка­то им ми­на пър­во­на­чал­ни­ят страх от ули­ч­ни­те про­те­с­ти, пре­ди­з­ви­ка­ни от на­г­ло­ст­та им да сло­жат ту­ло­ви­ще­то Пе­е­в­с­ки за шеф на ДАНС, те съ­в­сем се са­мо­за­б­ра­ви­ха. Убе­де­ни, че власт се взе­ма с кръв и с кръв се да­ва /не тя­х­на­та, раз­би­ра се, а на раз­ни „глу­па­ви иде­а­ли­с­ти“/, те  за­по­ч­на­ха де­бе­ла­ш­ки да ос­ми­ват мир­ни­те ше­с­т­вия на хо­ра­та. На изи­с­ка­ния ху­мор, вер­ни­ят слу­ги­наж от ме­дии и мно­го­б­рой­ни­ят пер­со­нал от по­ли­ти­че­с­ки ха­ме­ле­о­ни от­го­во­ри­ха с ка­но­на­да от про­с­то­тии, лъ­жи и об­ви­не­ния. До­ри пу­б­ли­ку­ва­ха сним­ка на мо­ми­че без бе­льо, ко­е­то уж би­ло от про­те­с­ти­ра­щи­те, ни­що,че бе­ше от­к­ра­д­на­та от ня­ка­к­во чу­ж­до спи­са­ние. В из­в­ра­те­ни­те им пре­д­с­та­ви ли­п­са­та на га­щи е по-го­ля­мо пре­с­тъ­п­ле­ние от гра­бе­жа и пре­в­ръ­ща­не­то на дър­жа­ва­та в ге­то за ма­ло­ум­ни­ци. Че­ти­ри­ме­се­ч­ни­те про­те­с­ти на хо­ра­та ги оби­г­ра­ха да се при­д­ви­ж­ват или с го­ля­ма ох­ра­на, или ка­то плъ­хо­ве­те в ка­на­ли­за­ци­и­те, из­по­л­з­вай­ки за­д­ни­те из­хо­ди. И се чу­в­с­т­ват мно­го хи­т­ри!

То­ч­но се на­па­с­на­ха със „со­ро­со­и­ди­те“/ка­к­ва ли пре­д­с­та­ва бу­ди то­ва по­ня­тие, ко­е­то из­ми­с­ли­ха и раз­про­с­т­ра­ни­ха/ и ето че сту­ден­ти­те, вме­с­то да се раз­хо­ж­дат по ули­ци­те, взе­ха да оку­пи­рат уни­вер­си­те­ти­те. Пър­во СУ , след не­го и дру­ги­те! Се­га ве­че вла­ст­та не е уп­ла­ше­на. Тя про­с­то е по­бе­с­ня­ла! Са­мо ня­кол­ко дни  след въз­ни­к­ва­не­то на сту­ден­т­с­ки­те про­те­с­ти, тя сто­ва­ри ця­ла­та си ом­ра­за и аг­ре­сия вър­ху гла­ви­те на мла­де­жи­те, ко­и­то ис­кат да жи­ве­ят в при­ли­ч­на дър­жа­ва, в ко­я­то мо­ра­лът оз­на­ча­ва не­що. Ко­му­ни­з­мът, кой­то ни­ко­га не си тръ­г­на от гла­ви­те на зна­чи­тел­на част от те­х­ни­те пре­по­да­ва­те­ли и оби­к­но­ве­но ог­ла­вя­ва ака­де­ми­ч­на­та об­щ­ност, се ока­за, че не е ус­пял да про­мие мо­зъ­ци­те на вси­ч­ки. И се­га един след друг из­ли­зат да се въз­му­ща­ват, как 200 – 300 ду­ши пре­че­ли на хи­ля­ди­те да учат. Хо­ра,  не­с­тъ­п­ва­ли в уни­вер­си­тет, са най-за­па­ле­ни­те за­щи­т­ни­ци на ви­с­ше­то об­ра­зо­ва­ние. Ка­то има­ме пре­д­вид, че вся­ка го­ди­на ву­зо­ве­те обя­вя­ват ня­кол­ко хи­ля­ди ме­с­та по­ве­че, от­кол­ко­то са вси­ч­ки за­вър­ш­ва­щи аби­ту­ри­ен­ти, не е кой знае ка­к­во да за­вър­шиш ВУЗ в Бъл­га­рия. Вме­с­то ву­зо­ве­те да се ре­ду­ци­рат и да се пен­си­о­ни­ра ця­ла­та ре­т­ро­г­ра­д­на пре­по­да­ва­тел­с­ка сбир­щи­на, ко­я­то вме­с­то да се за­ни­ма­ва с на­у­ка, се на­вър­та край пар­тий­ни­те яс­ли – се­д­на­ли „дру­га­ри­те“ от Ака­де­ми­ч­ния съ­вет да съ­дят сту­ден­ти­те. Мо­же­ли да про­те­с­ти­рат и до­ри ис­ка­ни­я­та им би­ли спра­ве­д­ли­ви, ама не в сгра­да­та на уни­вер­си­те­та! Мо­же би тря­б­ва да про­те­с­ти­рат в чал­го­те­ки­те? Кол­ко до­вол­ни са вла­с­ти­те, ко­га­то ця­ла­та сту­ден­т­с­ка енер­гия се из­ли­ва в за­ве­де­ни­я­та на сту­ден­т­с­кия град, къ­де­то сред пи­ян­с­т­ва, по­бо­и­ща, про­с­ти­ту­ция и на­р­ко­ти­ци из­ра­с­т­ва сла­в­но­то бъ­де­ще на Бъл­га­рия! А то­ва „не­з­на­чи­тел­но“ мал­цин­с­т­во, ка­к­то пре­з­ри­тел­но оп­ре­де­ли про­те­с­ти­ра­щи­те ви­д­ни­ят по­ли­то­лог ли бе­ше, со­ци­о­лог ли – не по­м­ня – Ко­льо Ня­кой си, пре­чи на уче­но­лю­би­ви­те по­чи­та­те­ли на свин­щи­ни­те в дър­жа­ва­та да чу­ят ве­ли­ки­те пре­мъ­д­ро­с­ти в му­х­ля­са­ли­те ле­к­ции на хо­ра, ко­и­то от де­се­ти­ле­тия са за­м­ръ­з­на­ли в ко­му­ни­с­ти­че­с­ка­та си иде­о­ло­гия. За съ­жа­ле­ние в то­зи дъ­лъг пе­ри­од от вре­ме, са ус­пе­ли да про­ми­ят мо­зъ­ци­те на зна­чи­тел­на част от на­се­ле­ни­е­то и да си от­х­ра­нят пре­то­ри­ан­с­ка гвар­дия от на­ем­ни­ци, ко­и­то сма­з­ват все­ки сми­с­лен про­тест, ка­то го обе­з­ку­ра­жа­ват.

Сре­щу оку­па­то­ри­те на дър­жа­ва­та, за­г­не­з­ди­ли се в пар­ла­мен­та, пра­ви­тел­с­т­во­то и  на­в­ся­къ­де, къ­де­то мо­же да се кра­де от дър­жа­в­ния бю­джет,са се на­ди­г­на­ли гра­ж­да­ни, ко­и­то за­щи­та­ват ин­те­ре­си­те и на те­зи, ко­и­то вла­ст­та из­по­л­з­ва ка­то щит, за да си за­па­зи при­ви­ле­ги­и­те. Не­ле­пи­ца­та „кон­т­ра­п­ро­те­с­ти­ра­щи“ – изо­б­ре­те­ние на бъл­гар­с­ка­та пар­тий­на „ге­ни­ал­ност“, ут­ре ще се сто­ва­ри с ця­ла­та си со­ци­ал­на не­съ­с­то­я­тел­ност вър­ху гла­ви­те на ма­ни­пу­ли­ра­ни­те на­и­в­ни­ци, за­щи­та­ва­щи от не­ве­же­с­т­во ин­те­ре­си­те на ма­фи­о­ти­зи­ра­на­та уп­ра­в­ля­ва­ща вър­ху­ш­ка.

Хо­ра­та, ко­и­то се­га про­те­с­ти­рат, ви­на­ги ще на­ме­рят на­чин да се ре­а­ли­зи­рат, ако не тук, то дру­га­де, за­що­то то­ва е най-ак­ти­в­на­та и ми­с­ле­ща част от на­се­ле­ни­е­то. Не ги плюй­те, а ги по­д­к­ре­пе­те. Тя­х­на­та един­с­т­ве­на ви­на е, че ис­кат да жи­ве­ят в ед­на нор­мал­на, де­мо­к­ра­ти­ч­на дър­жа­ва – ка­то те­зи, в ко­и­то за­ми­на­ха 2 ми­ли­о­на бъл­га­ри с ед­но­по­со­чен би­лет.

Юлита ХРИСТОВА

1

 

Коментарите са затворени.