Покана за сесия на ОбС на 31 октомври 2013 г.

Oct 30th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЛИТИКА

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за промяна състава на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищни-спестовни влогове. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

2. Предложение  за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост през 2013 година. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

3. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Мариян Тодоров Цветков по отношение на ПИ № 02508.51.197 по кадастралната карта на град Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

4. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Гюлтен Кемал Исмаил по отношение на ПИ № 67951.501.462 по кадастралната карта на с. Соколово. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

5. Предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 67951.501.318 по кадастралната карта на с. Соколово, на собственика на законно построена сграда. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

6. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.4.45 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Овчаровски плаж – юг”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

7. Предложение за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещение, представляващо лекарски кабинет № 210 /психиатричен/, находящ се в „МЦ І” ЕООД   Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

8. Предложение за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещение, представляващо лекарски кабинет № 112 /стоматологичен/, находящ се в „МЦ І” ЕООД  Балчик.

9. Предложение за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на лекарски кабинет № 1 и № 2, манипулационна № 1 и № 3, чакалня и санитарен възел, находящи се в „Здравна служба” с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

10. Предложение за корекция на Решение 430 по Протокол № 31 от 26.09.2013 година на общински съвет  Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

11. Предложение за приемане на решение на ОбС  Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство” финансово подкрепен от ОП „Административен капацитет” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051/РО002/10/1.3-04, сключен между община Балчик и Министерството на финансите. Вносител: Н. Ангелов

12. Предложение за предоставяне поддръжката и експлоатацията на зарядна станция за електропревозни средства, част от проект BGR/SGP/OP5CORE/CC/11/15 „Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини” по Програма за Малки проекти на Глобалния екологичен фонд на Фирма „ЗК”  АД.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

13. Предложение за предоставяне помещение   частна общинска собственост на Фирма „СОНИК СТАРТ” ООД за предоставяне на социална услуга „Център за обществена подкрепа” Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

14. Разглеждане предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Урал Бекиров  член на ПКЗССД

15. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.55.226 по кадастралната карта на гр. Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

16. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.55.225 по кадастралната карта на гр. Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

17. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.55.222 по кадастралната карта на гр. Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

18. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.55.221 по кадастралната карта на гр. Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

19. Предложение за закриване на ЦДГ „Звънче” село Църква, община Балчик. Вносител: Н. Ангелов – кмет на общината

20. Предложение за изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

21. Предложение за изменение и допълнение на Решение 251 по Протокол № 18 от заседание на ОбС  Балчик, проведено на 30.10.2012 година Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

22. Предложение за отпускане на финансова помощ за издаването книга за село Кранево „Ехо от вековете”.

Вносител: Красимир Кунев  председател на ПКОКМД

23. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за “Електрозахранване и водоснабдяване на жилищна сграда в ПИ 02508.10.602 по кадастралната карта на гр. Балчик”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

24. Разглеждане предложение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Електрозахранване за ПИ 53120.16.265 по кадастралната карта на с. Оброчище, Община Балчик” и одобряване на задание към ПУП-ПП.  Вносител: Н. Ангелов

25. Разглеждане предложение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Подземен електропровод   кабелна линия 20kV от съществуващ СР стълб в ПИ 66250.12.22 в землището на с.Сенокос, общ.Балчик, до табло тип МТТ в ПИ 58270.24.26 в землището  на с.Преспа, Община Балчик” и одобряване на задание към ПУП-ПП. Вносител: Н. Ангелов

26. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.83.18 по кадастралната карта на гр. Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

27. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 62788.38.6 по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

28. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 03174.50.241 по кадастралната карта на с. Безводица, община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

29. Предложение за отмяна на Решение 415 по Протокол № 31 от 26.09.2013 г. на ОбС Балчик и ново обсъждане предложението за продажба на общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда, апартамент № 2, вх. А, бл. 24, ж.к. „Балик”, на наемателят на общинското жилище, настанен по административен ред.

Вносител: Виктор Лучиянов  председател на ОбС Балчик

30. Разни

Виктор Лучиянов, Председател на ОбС-Балчик

Коментарите са затворени.