Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост – с. Ляхово

Oct 30th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, изм. и доп. с Решение 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; Решения № № 413, 414  и 420  от 26.09.2013 г. на Общински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед №1192/28.10.2013 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи :

1. Поземлен имот с идентификатор №44882.22.98 по кадастралната карта на с. Ляхово, общ. Балчик (част от УПИ І-63, кв. 2 по ПУП на с. Ляхово),  с  площ от 1 306 м2, при начална цена 10 448.00 лв. (десет хиляди четиристотин четиридесет и осем лева), без ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор №44882.22.97 по кадастралната карта на с. Ляхово, общ. Балчик (част от УПИ І-63, кв. 2 по ПУП на с. Ляхово), с площ от 861 м2, при начална цена 6 716.00 лв. (шест хиляди седемстотин и шестнадесет лева), без ДДС

3. Поземлен имот с идентификатор №44882.501.22, по кадастралната карта на с. Ляхово, общ. Балчик (УПИ ІІІ-22, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово) с площ от 1 385 м2, при начална цена 10 803.00 лв. (десет хиляди осемстотин и три лева/, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 20.11.2013 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА – Балчик в сградата на пл. “21 септември” № 6.

Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 04.11.2013 г. до 18.11.2013 г. на касата на ОбА – Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 19.11.2013  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 19.11.2013 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Петкова    

 

 

 

Коментарите са затворени.