Социалдемократи от Брашов, Румъния на гости в Балчик

Oct 30th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

На 25.10.2013г. же­ни­те со­ци­а­ли­с­т­ки от Бал­чик по­с­ре­щ­на­ха де­ле­га­ция от со­ци­ал­де­мо­к­ра­ти­че­с­ка­та пар­тия-же­ни от об­ласт Бра­шов. Три­д­не­в­на­та ра­бо­т­на сре­ща бе ини­ци­и­ра­на през 2012г. с цел об­мя­на на опит.Об­щи­те ни ин­те­ре­си и про­б­ле­ми, свър­за­ни със здра­ве­о­па­з­ва­не, об­ра­зо­ва­ние, ка­к­то и ро­ля­та на же­ни­те в по­ли­ти­ка­та, про­во­ки­ра­ха раз­ли­ч­ни ди­с­ку­сии.

Нашите гости останаха очаровани от красотата на Балчик и АК Двореца, заедно посетихме още китни места в областта и присъствахме на семинар,,Европейските избори и ролята на жените“в гр.Добрич.

За на­ше­то до­б­ро на­с­т­ро­е­ние се по­г­ри­жи но­во­съ­з­да­де­ни­ят квар­тет,,ТАММ“ при чи­та­ли­ще с. Гур­ко­во. Вси­ч­ко то­ва ни мо­ти­ви­ра да про­дъл­жим на­ше­то съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во и при­я­тел­с­т­во с об­щи и по­ле­з­ни об­ще­с­т­ве­ни про­е­к­ти.

Иванка Бързакова

Председател на ОЖС гр.Балчик

 

 

 

Коментарите са затворени.