Помним още гостуването на клуба в с. Ресен, В. Търновско

Oct 30th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Пенсионери от с. Ресен и Балчик – заедно пред камерата.

През 2010 г., след ус­пе­ш­но­то пре­д­с­та­вя­не на Гру­па­та за ав­тен­ти­чен фол­к­лор от на­шия пен­си­о­нер­с­ки клуб „Мла­дост”на Бал­кан­фолк, се сре­щ­на­х­ме с пен­си­о­нер­с­кия клуб „На­де­ж­да” в с.Ре­сен, общ.В.Тър­но­во. За­па­зи­х­ме мно­го ху­ба­ви спо­ме­ни от то­ва при­я­тел­с­ко го­с­ту­ва­не.

Три го­ди­ни по-къ­с­но – пе­в­че­с­ка­та гру­па на с.Ре­сен взе уча­с­тие в На­ци­о­нал­ния пре­г­лед на са­мо­дей­ни­те съ­с­та­ви на хо­ра­та от Тре­та­та въз­раст, кой­то се про­ве­ж­да в на­шия град Бал­чик и бе по­с­ре­щ­на­та и из­п­ра­те­на до­б­ре от пу­б­ли­ка­та. Ве­чер­та пра­з­ну­ва­х­ме в кра­си­ва­та ля­т­на гра­ди­на на ре­с­то­рант „Ве­ро­ни”. За­е­д­но пре­ка­ра­х­ме не­за­б­ра­ви­ми ча­со­ве – с му­зи­ка, пе­с­ни и тан­ци. На сле­д­ва­щия ден го­с­ти­те от с.Ре­сен бя­ха по­с­ре­щ­на­ти с хляб и сол в на­шия клуб”Мла­дост” /до Шко­ла­та/. Въ­п­ре­ки еже­д­не­в­ни­те ре­пе­ти­ции за пре­д­с­то­я­що­то уча­с­тие в пре­г­ле­да, же­ни­те от клу­ба бя­ха го по­чи­с­ти­ли и по­д­ре­ди­ли ка­то за го­с­ти. Ца­ре­ше пра­з­ни­ч­но на­с­т­ро­е­ние. Ма­си­те бя­ха от­ру­па­ни със за­ку­с­ки, ка­фе­та, бе­зал­ко­хол­ни и сла­д­ки, ко­и­то бя­ха при­го­т­ве­ни спе­ци­ал­но, за да се от­с­ра­мим пред го­с­ти­те.

Пре­д­се­да­те­лят на клуб „Мла­дост” Ге­ор­ги Ан­до­нов по­з­д­ра­ви клуб „на­де­ж­да” от с.Ре­сен с „До­б­ре до­ш­ли”, за­по­з­на ги с дей­но­ст­та на клу­ба и по­же­ла при­я­т­на и по­л­зо­т­вор­на сре­ща на вси­ч­ки.

По­з­д­ра­ви и по­же­ла­ния към при­съ­с­т­ва­щи­те от­п­ра­ви и Ан­гел Съ­бев – пре­д­се­да­тел на ОбС на пен­си­о­не­ри­те в гр.Бал­чик.

По­ве­че от 2 ча­са се ве­се­ли­х­ме с на­ши­те го­с­ти. Об­ме­ни­х­ме опит по дей­но­ст­та на клу­бо­ве­те. Впе­ча­т­ли ни и за­ин­т­ри­гу­ва уча­с­ти­е­то на клу­ба от с.Ре­сен в про­е­к­та „Ев­ро­па е вси­ч­ко-вси­ч­ко сме ние”, съ­в­ме­с­т­на­та им дей­ност с де­ца­та от де­т­с­ка­та гра­ди­на, учи­ли­ще­то и чи­та­ли­ще­то. Раз­ме­ни­х­ме си сим­во­ли­ч­ни по­да­ръ­ци и пе­с­ни, ко­и­то с же­ла­ние ще ра­зу­чим и вклю­чим в ре­пер­то­а­ра си.

За пре­к­ра­с­но­то из­пъл­не­ние на пе­с­ни­те, гру­па­та от с.Ре­сен бе из­не­на­да­на от до­ма­ки­ни­те с мно­го кра­си­ва ко­ш­ни­ца от ле­т­ни гра­дин­с­ки цве­тя.

Мо­же би най-въл­ну­ва­ща и емо­ци­о­нал­на та­зи сре­ща бе за се­мей­с­т­во Ян­ка и Ни­ко­ла Ми­но­в­с­ки. То­ва бе сре­ща със съ­се­ля­ни, при­я­те­ли и ро­д­ни­ни, ко­е­то ги вър­на чрез спо­ме­ни­те в де­т­с­т­во­то и мла­до­ст­та им. Всъ­щ­ност те са в ос­но­ва­та на иде­я­та за то­ва при­я­тел­с­т­во с пен­си­о­нер­с­кия клуб „На­де­ж­да” от с.Ре­сен и те­зи не­за­б­ра­ви­ми сре­щи, за ко­е­то им бла­го­да­рим.

Клу­бът на с.Ре­сен през 2015 г. ще че­с­т­ва 40 го­ди­ни от съ­з­да­ва­не­то си, за ко­е­то по­лу­чи­х­ме по­ка­на, мал­ко пре­ди да се раз­де­лим с на­ши­те го­с­ти.

Жи­ви и здра­ви, до но­ви сре­щи, при­я­те­ли!

Анастасия ДИМОВА

 

Коментарите са затворени.