Балчишката “Росна китка” в Бяла Слатина

Oct 30th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

Военен клуб

Фолклорна група към Клуба на военноинвалидите и военнозапасните с ръководител Стойка Георгиева, председател на клуба.

Фото: М. КОСТОВА

В ран­на­та су­т­рин на 12 се­п­тем­в­ри 2013 г. но­во­с­фор­ми­ра­на­та гру­па за на­ро­д­но пе­е­не „Ро­с­на ки­т­ка”към Дру­же­с­т­во­то на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те и Съ­ю­за на офи­це­ри­те и сер­жан­ти­те от за­па­са и ре­зер­ва гр.Бал­чик, ка­к­то и чле­но­ве от две­те ор­га­ни­за­ции, тръ­г­на­ха за Бя­ла Сла­ти­на, къ­де­то ги ча­ка­ха ко­ле­ги и при­я­те­ли. „Цел­та на ек­с­кур­зи­я­та бе да при­съ­с­т­ва­ме на от­к­ри­ва­не­то на па­ме­т­на­та пло­ча на за­ги­на­ли­те по вре­ме на на­бор­на и ка­д­ро­ва слу­ж­ба в мир­но вре­ме – ка­за Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва, пре­д­се­да­тел на Дру­же­с­т­во­то на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те от гр.Бал­чик.Па­ме­т­на­та пло­ча бе от­к­ри­та от пре­д­се­да­те­ля на СВВП гр.Со­фия, кме­та на гр.Бя­ла Сла­ти­на и пре­д­с­та­ви­тел на Во­ен­но ок­ръ­жие Вра­ца, в при­съ­с­т­ви­е­то на мно­го го­с­ти и жи­те­ли на гра­да.”

Под па­т­ро­на­жа на кме­та на гр.Бя­ла Сла­ти­на, по слу­чай пра­з­ни­ка на гра­да, се про­ве­ж­да съ­щия ден Пе­ти­ят фе­с­ти­вал на пен­си­о­нер­с­ки­те клу­бо­ве, в кой­то взе­ма уча­с­тие и гру­па­та за на­ро­д­но пе­е­не „Ро­с­на ки­т­ка” от гр.Бал­чик. Уча­с­т­ват пър­ви след от­к­ри­ва­не­то на фе­с­ти­ва­ла от до­ма­ки­ни­те и пре­ди­з­ви­к­ват бур­ни ова­ции, ко­га­то из­на­сят на сце­на­та сноп жи­тен клас и за­пя­ват пе­сен­та „До­б­ру­джа ра­в­на и зла­т­на”. Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва и ка­то ръ­ко­во­ди­тел на гру­па­та се пре­д­с­та­вя с пе­сен. И не коя да е, а пе­сен­та „Ша ида, ма­мо, ша ида в Бя­ла Сла­ти­на на сбор”, с ко­е­то пле­ни сър­ца­та на ме­с­т­ни­те хо­ра, ко­и­то въз­на­г­ра­ди­ха бал­чи­к­лии с дъл­ги ръ­ко­п­ля­с­ка­ния. С две гра­мо­ти и по­ка­на от кме­та на гр.Бя­ла Сла­ти­на да уча­с­т­ват и в сле­д­ва­щи­те фе­с­ти­ва­ли на гра­да, гру­па „Ро­с­на ки­т­ка” се за­вър­на в Бал­чик и за­по­ч­на ве­д­на­га ре­пе­ти­ции на но­ви пе­с­ни в ре­пер­то­а­ра си.

/Б.Т./

Коментарите са затворени.