Декларация от Сдружение на кметове и кметски наместници от Община Балчик до председателя на общинския съвет Балчик, управителя на област Добрич, медиите

Nov 9th, 2010 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 20.10.2010г. Сдру­же­ни­е­то на кме­то­ве­те и кме­т­с­ки­те на­ме­с­т­ни­ци от Об­щи­на Бал­чик се съ­б­ра, за да об­съ­ди ре­ше­ние на Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик №670/30.09.2010г.
С то­зи вот ме­с­т­ни­ят пар­ла­мент от­ка­за ре­ал­но в ха­з­на­та да вля­зат пла­ни­ра­ни­те бли­зо 1,200 млн. ле­ва. Те­зи па­ри по­с­та­вят под въ­п­рос из­пъл­не­ни­е­то на бю­дже­та в об­щи­на­та в ус­ло­ви­я­та на фи­нан­со­ва кри­за.
Все­ки един жи­тел на на­се­ле­но мя­с­то в об­щи­на­та тря­б­ва да е на­я­с­но, че с ре­ше­ние №670 на съ­ве­т­ни­ци­те той, се­мей­с­т­во­то му, не­го­ви­те бли­з­ки ще бъ­дат ли­ше­ни от сре­д­с­т­ва за ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра, кул­ту­ра, об­ра­зо­ва­ние, чи­с­то­та и озе­ле­ня­ва­не за над ми­ли­он ле­ва.
В на­ча­ло­то на ман­да­та ние да­до­х­ме ду­ма пред сво­и­те из­би­ра­те­ли, че ще ра­бо­тим за про­с­пе­ри­те­та на на­се­ле­ни­те ме­с­та – не­за­ви­си­мо от на­ши­те по­ли­ти­че­с­ки при­с­т­ра­с­тия. Се­га на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни на­с­то­я­ват да на­по­м­ним на чле­но­ве­те на Об­щин­с­кия съ­вет, че пре­ди да за­по­ч­нат ра­бо­та, те да­до­ха кле­т­ва, в ко­я­то ме­ж­ду дру­го­то се ка­з­ва: „…и във вси­ч­ки­те си дей­с­т­вия да се ръ­ко­во­дя от ин­те­ре­си­те на гра­ж­да­ни­те и ра­бо­тя за тя­х­но­то бла­го­ден­с­т­вие.” Ние, кме­то­ве­те на на­се­ле­ни ме­с­та от Об­щи­на Бал­чик, счи­та­ме, че ре­ше­ние №670 на Об­щин­с­кия съ­вет ра­бо­ти за не­чии кор­по­ра­ти­в­ни ин­те­ре­си, но не и за жи­те­ли­те на ре­ги­о­на.
С на­с­то­я­ща­та Де­к­ла­ра­ция и на­ши­те по­д­пи­си из­ра­зя­ва­ме ка­те­го­ри­ч­но­то си не­съ­г­ла­сие с взе­то­то ре­ше­ние и на­с­то­я­ва­ме ме­с­т­ни­ят пар­ла­мент да го пре­раз­г­ле­да, но не­ка то­зи път то да бъ­де в ин­те­рес на вси­ч­ки жи­те­ли на Об­щи­на Бал­чик!

Кмет с. Гурково – Тодор Георгиев
Кмет с. Дропла – Блага Атанасова
Кмет с. Кранево – Румен Николов
Кмет с. Сенокос – Михаил Милчев
Кмет с. Соколово – Минко Попов
Кмет с. Оброчище – Данаил Караджов
Кмет с. Стражица – Шукри Шукри
Кмет с. Ляхово – Асан Халидов
Кмет с. Безводица – Съби Крумов
Кмет с. Църква – Ради Радев
Кмет с. Рогачево – Кирил Мирчев
Кмет с. Пряспа – Сергей Панайотов
Кмет с. Царичино – Румен Георгиев
Кмет с. Тригорци – Елица Карлукова
Кмет с. Бобовец – Орхан Алиев
Км. нам-к с. Кремена – Мехмед Расим
Км. нам-к с. Храброво – Йордан Коев
Кмет с. Змеево – Николай Йорданов
Кмет с. Дъбрава – Стойка Донева
21.10.2010г. гр.Балчик

Припомням, че спорното решение има следния текст:

РЕ­ШЕ­НИЕ 670: I. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от За­ко­на за ме­с­т­но­то са­мо­у­п­ра­в­ле­ние и ме­с­т­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция (ЗМСМА) и чл. 39, ал. 3 от На­ре­д­ба­та за оп­ре­де­ля­не­то и ад­ми­ни­с­т­ри­ра­не­то на ме­с­т­ни­те та­к­си и це­ни на ус­лу­ги на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Бал­чик (НО­АМ­Т­ЦУ), Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик да­ва съ­г­ла­си­е­то си да се ос­во­бо­ди фир­ма „Тес­са Енер­джи” ООД, ЕИК 130563354 от за­п­ла­ща­не­то на та­к­си по чл. 40 и при­ло­же­на­та по не­го та­б­ли­ца от На­ре­д­ба­та от­но­с­но одо­б­ря­ва­не на ин­ве­с­ти­ци­он­ни про­е­к­ти за Про­ект „Стра­жи­ца” и Про­ект „Кре­ме­на-Три­гор­ци” и из­да­ва­не на раз­ре­ше­ния за стро­еж на два­та про­е­к­та, ка­то се оп­ре­де­ли ед­но­к­ра­т­на та­к­са от 5 000 лв. (чл. 39, ал. 3 от НО­АМ­Т­ЦУ) об­що за про­ект при одо­б­ря­ва­не на ин­ве­с­ти­ци­он­ни­те про­е­к­ти и из­да­ва­не­то на раз­ре­ше­ни­я­та за стро­еж.
ІІ. Въз­ла­га се кме­та на Об­щи­на Бал­чик и на Гла­в­ния ар­хи­тект на Об­щи­на Бал­чик из­пъл­не­ни­е­то на ре­ше­ни­е­то по то­ч­ка I.
Гла­су­ва­ли по­и­мен­но със “За” – 16, “Про­тив” – 0, “Въз­дър­жал се” – 3

Сава Тихолов,
На­чал­ник от­дел “Про­то­кол и връ­з­ки с об­ще­с­т­ве­но­ст­та”,
Община Балчик
тел.0579 71047,
0895554016,
факс 0579 74117

Коментарите са затворени.