Претоварна за ТБО край Балчик

Oct 29th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

P1850323

На 22 ок­том­в­ри 2013 г. в бли­зост до раз­к­ло­на на пъ­тя гр. Бал­чик – с.Стра­жи­ца, вля­во, до се­га­ш­но­то стро­и­тел­но сме­ти­ще на в.з.”Мом­чил”, се на­п­ра­ви пър­ва­та ко­п­ка на стро­и­тел­с­т­во­то на пре­то­вар­на стан­ция за твър­ди би­то­ви от­па­дъ­ци в на­шия ре­ги­он, ко­е­то е про­ект, кон­сул­ти­ран с МОСВ и фон­да­ция  „Зе­ле­но бъ­де­ще”№ DIR5112122-13-81, а имен­но: „Из­г­ра­ж­да­не на ре­ги­о­нал­на си­с­те­ма за уп­ра­в­ле­ние на от­па­дъ­ци в ре­ги­он До­б­рич”. Из­пъл­ни­тел е ДЗЗД”Бал­чик – БСГ” с пре­д­с­та­ви­те­ли и ръ­ко­во­ди­те­ли Хри­с­то Хри­с­тов и Кра­си­мир Ко­лев.

При­съ­с­т­ва­ха кме­тът на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов, кме­тът на Г.То­ше­во Ди­ми­тър Ми­хай­лов, кме­тът на Ша­б­ла проф.Р.Бър­да­ре­ва, зам.обл.у-л Да­ни­ел Йор­да­нов,  М.Ан­ге­ло­ва – се­к­ре­тар на Об­щи­на Бал­чик и др. Са­ва Ти­хо­лов – PR на об­щи­на­та, от­к­ри с кра­т­ко опи­са­ние на про­е­к­та тър­же­с­т­ве­но­то на­ча­ло на пър­ва­та ко­п­ка. Кме­тът Н.Ан­ге­лов ра­до­с­т­но се об­на­де­ж­ди, че от то­зи про­ект Об­щи­на­та ще има го­ля­ма по­л­за и ще пе­че­ли па­ри, че не е да­ле­ч­но бъ­де­ще­то, ко­га­то ще се по­с­т­рои и за­вод за пре­ра­бо­т­ка на от­па­дъ­ци­те: „Горд съм, че за го­ди­на и по­ло­ви­на ус­пя­х­ме да се спра­вим с по­д­го­то­в­ка­та, има­ме из­б­ран из­пъл­ни­тел и се на­дя­ва­ме, че сле­д­ва­що­то ля­то тук ще се съ­би­рат от­па­дъ­ци­те на три­те об­щи­ни- Бал­чик, Ка­вар­на и Ша­б­ла.” Н.Ан­ге­лов из­ра­зи съ­що уве­ре­ност, че МОСВ ще одо­б­ри про­ект за ре­кул­ти­ви­ра­не на ста­ро­то де­по за от­па­дъ­ци и ка­ма­ра­та от бо­к­лу­ци там ще из­че­з­не. Че с те­зи про­е­к­ти ще се на­ма­лят раз­хо­ди­те за смет, ко­и­то пла­щат жи­те­ли­те на на­ши­те три об­щи­ни. Те­зи про­е­к­ти са „пра­вил­ни­ят път” – ка­за в за­к­лю­че­ние кме­тът на Бал­чик.  По­з­д­ра­в­ле­ние от име­то на обл. уп­ра­ви­тел Не­д­ко Мар­чев по­д­не­се не­го­ви­ят за­ме­с­т­ник Д.Йор­да­нов ка­то от­бе­ля­за кол­ко мо­дер­но ев­ро­пей­с­ко съ­о­ръ­же­ние се за­по­ч­ва в Бал­чик, ка­то бе­не­фи­ци­ент на про­е­к­та е об­щи­на До­б­рич, а пар­т­ньо­ри са Об­щи­ни­те До­б­ри­ч­ка, Бал­чик, Ка­вар­на, Ша­б­ла, Г.То­ше­во, Кру­ша­ри, Тер­вел и Ни­ко­ла Ко­з­ле­во /Шу­мен­с­ко/.

Стой­но­ст­та на про­е­к­та, из­го­т­вен от Ди­ре­к­ци­я­та по ту­ри­зъм, ев­ро­фон­до­ве, ме­ж­ду­на­ро­д­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во и еко­ло­гия на ОбА Бал­чик, с ди­ре­к­тор Ди­ми­т­рин Ди­ми­т­ров, е 38 877 375.67 лв. В не­го уча­с­т­ват 8 об­щи­ни от До­б­ри­ч­ка об­ласт и 1 от Шу­мен­с­ка об­ласт. 85 %, в раз­мер на 31 393 480.85 лв.  е от ЕФРР, 5 % в раз­мер на 5 540 026.04 лв. е от на­ци­о­нал­но съ­фи­нан­си­ра­не от Дър­жа­в­ния бю­джет на РБ.1 943 868.78 лв. е уча­с­ти­е­то на об­щи­ни­те пар­т­ньо­ри по про­е­к­та. Го­ди­ш­но ще бъ­дат из­на­ся­ни по 12 то­на от­па­дъ­ци или 41 хил.т. куб.м.

На­ча­ло на про­е­к­та е по­с­та­ве­но на 14 де­кем­в­ри 2012 г.  от  опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма “Окол­на сре­да”, а кра­ят се оп­ре­де­ля за 30 ап­рил 2015 г.

С бу­тил­ка шам­пан­с­ко, скро­мен ко­к­тейл и здра­ва ло­па­та, за­би­та в ка­мен­ли­ва­та по­ч­ва, се от­бе­ля­за до­б­ро­на­ме­ре­но на­ча­ло­то на про­е­к­та. Ха­ир­лия да е, ка­к­то ка­з­ват ста­ри­те хо­ра, ко­га­то по­же­ла­ват ус­пех на не­що дъл­го­о­ча­к­ва­но.

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.