Кметът на Балчик разговоря с министъра на земеделието и храните

Oct 29th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Grekov

Кме­тът на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов про­ве­де ра­бо­т­на сре­ща с ми­ни­с­тъ­ра на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те Ди­ми­тър Гре­ков. По вре­ме на раз­го­во­ра бе об­съ­де­но съ­с­то­я­ни­е­то на ри­бар­с­ко­то при­с­та­ни­ще в Бал­чик и въз­мо­ж­но­ст­та за из­г­ра­ж­да­не на нов парк за от­дих в ра­йо­на на гра­да. След сре­ща­та в Об­щи­на­та ми­ни­с­тър Гре­ков по­се­ти по­р­та за ри­бар­с­ки ко­ра­би в Бал­чик. Той из­ра­зи при­те­с­не­ни­е­то си, че ус­во­я­ва­не­то на 5 ми­ли­о­на ев­ро е по­с­та­ве­но под въ­п­рос за­ра­ди не­хай­с­т­во­то на пре­ди­ш­но­то ръ­ко­во­д­с­т­во на ми­ни­с­тер­с­т­во­то. По ду­ми­те му до ме­сец юни 2014 го­ди­на тря­б­ва да се съ­з­да­дат ре­ал­ни и ин­те­ли­ген­т­ни ус­ло­вия ри­ба­ри­те да ра­бо­тят, ка­то се из­г­ра­ди пункт за фи­то­са­ни­та­рен кон­т­рол, а ко­ра­би­те да мо­гат да бъ­дат за­ре­ж­да­ни с го­ри­во. Ми­ни­с­тър Гре­ков сра­в­ни се­га­ш­но­то съ­с­то­я­ние на при­с­та­ни­ще­то с пункт за вто­ри­ч­ни су­ро­ви­ни. Той из­ра­зи на­де­ж­да, че с ус­во­я­ва­не­то на па­ри­те ще мо­же да се из­г­ра­ди мя­с­то за съ­х­ра­не­ние на уло­ва, а хо­ра­та ще имат въз­мо­ж­ност да си за­ку­пят пря­с­на ри­ба. Ми­ни­с­тъ­рът оце­ни ви­со­ко уси­ли­я­та на кме­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов в тър­се­не­то на на­чи­ни бал­чи­ш­ки­те ри­ба­ри да имат нор­мал­ни ус­ло­вия за ра­бо­та. По-къ­с­но Ди­ми­тър Гре­ков по­се­ти и край­б­ре­ж­ния ра­йон под две­те голф иг­ри­ща, къ­де­то Об­щи­на­та пла­ни­ра да съ­з­да­де парк за от­дих. Спо­ред ми­ни­с­тъ­ра мя­с­то­то е гор­с­ки фонд и би би­ло чу­де­с­но той да се пре­вър­не в парк, но за то­ва ще тря­б­ва ре­ше­ние на Ми­ни­с­тер­с­ки съ­вет. В края на ви­зи­та­та в Об­щи­на­та кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов по­да­ри на го­с­та си ре­п­ли­ка на ста­туя на Ки­бе­ла.

Са­ва Ти­хо­лов, На­чал­ник от­дел “Кул­ту­ра, про­то­кол и връ­з­ки

с об­ще­с­т­ве­но­ст­та”

 

Коментарите са затворени.