Слънчево улично осветление – факт за крайбрежната алея в Балчик

Oct 29th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

 

P1850328

На 22 ок­том­в­ри 2013 г. в за­ла­та на ОбС Бал­чик се про­ве­де пре­с­кон­фе­рен­ция за от­чи­та­не из­пъл­не­ни­е­то на про­е­к­та „Пи­ло­тен мо­дел на из­г­ра­ж­да­не и фи­нан­си­ра­не на слън­че­во ули­ч­но ос­ве­т­ле­ние в чер­но­мор­с­ки­те об­щи­ни”. Инж.То­дор То­нев, член на уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на „Чер­но­мор­с­ки енер­ги­ен клъ­с­тер” раз­ка­за за про­е­к­та, кой­то ве­че е факт и за ко­е­то вси­ч­ки ме­дии в ре­ги­о­на пи­са­ха. Ве­чер све­тят 51 ос­ве­ти­тел­ни те­ла, тип „Gamma tohrn”, 12 броя фе­не­ри „Noemi”и 10 сфе­ри­ч­ни ос­ве­ти­тел­ни те­ла, с на­т­ри­е­ви лам­пи с ви­со­ко на­ля­га­не и об­ща мо­щ­ност 5.75 kw. Ос­ве­т­ле­ни­е­то на Дам­ба­та, къ­де­то са мон­ти­ра­ни но­ви­те фо­то­вол­та­и­ч­ни лам­пи, ще ра­бо­ти 3 650 ч. го­ди­ш­но при сре­д­на го­ди­ш­на кон­су­ма­ция21  MWh.

Кон­це­п­ци­я­та за ули­ч­но фо­то­вол­та­и­ч­но ос­ве­т­ле­ние ста­на по­пу­ляр­на след ма­со­во­то на­в­ли­за­не на па­за­ра на све­то­ди­о­д­ни­те ос­ве­ти­те­ли , из­ве­с­т­ни ка­то LED-лам­пи, ко­и­то ос­ве­тя­ват със съ­ща­та ин­тен­зи­в­ност, ка­к­то до­се­га из­ве­с­т­ни­те лам­пи, но при зна­чи­тел­но по-ни­с­ка кон­су­ма­ция на еле­к­т­ро­е­нер­гия /от 2-4 пъ­ти по-мал­ко еле­к­т­ро­е­нер­гия/ и имат 8-10 пъ­ти по-дъ­лъг жи­вот.

Ули­ч­но­то фо­то­вол­та­и­ч­но ос­ве­т­ле­ние е си­с­те­ма от фол­то­вол­та­и­чен па­нел, уп­ра­в­ля­ващ блок, аку­му­ли­ращ блок и ос­ве­ти­тел­но тя­ло. Си­с­те­ма­та мо­же да ра­бо­ти аб­со­лю­т­но не­за­ви­си­мо от еле­к­т­ро­п­ре­но­с­на­та мре­жа. През де­ня па­не­лът про­из­ве­ж­да еле­к­т­ро­е­нер­гия, ко­я­то за­ре­ж­да аку­му­ла­тор­ния блок. През но­щ­та на­т­ру­па­на­та еле­к­т­ро­е­нер­гия за­х­ран­ва ос­ве­ти­тел­ни­те те­ла.

Раз­хо­ди­те за ули­ч­но ос­ве­т­ле­ние на об­щи­на­та пре­д­с­та­в­ля­ват 10-15 % от вси­ч­ки енер­гий­ни раз­хо­ди. Ин­ве­с­ти­ци­я­та във фо­то­вол­та­и­ци­те  до­ве­ж­да до зна­чи­тел­но на­ма­ле­ни сме­т­ки за еле­к­т­ро­е­нер­гия. Го­ди­ш­но об­щи­на­та из­по­л­з­ва око­ло 1 млн. лв. за ули­ч­но ос­ве­т­ле­ние. Ос­вен то­ва се на­ма­ля­ват и въ­г­ле­ро­д­ни­те еми­сии, еми­ти­ра­ни от об­щи­на­та.

Са­мо при вър­ла зи­ма, т.е. ко­га­то не мо­гат да са в упо­т­ре­ба све­т­ло­ди­о­д­ни­те лам­пи, ще се из­по­л­з­ва ел.ток от пре­но­с­на­та мре­жа.

През пе­ри­о­да 5 ап­рил 2012 до 31 ок­том­в­ри 2013 г. бе из­пъл­нен про­е­к­тът за слън­че­во ули­ч­но ос­ве­т­ле­ние по край­б­ре­ж­на­та алея и то­ва е факт, с кой­то Об­щи­на­та ве­че се гор­дее.

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.