Нов музикален квартет

Oct 29th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

1146415_624959190870595_1840956652_o

В края на ля­то­то се ро­ди иде­я­та да се съ­з­да­де в с.Гур­ко­во мла­де­ж­ки му­зи­ка­лен съ­с­тав. Ре­че­но-сто­ре­но.

Съ­б­ран на ед­но ен­ту­си­а­з­мът на Ми­ха­ил Ду­ш­ков, Ал­бе­на Вой­че­ва, Га­ли­на То­до­ро­ва и Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва до­ве­де до име­то ТАММ, ко­е­то е аб­ре­ви­а­ту­ра от на­чал­ни­те бу­к­ви на име­на­та на уча­с­т­ни­ци­те в квар­те­та.

ТАММ уча­с­т­ва ве­че в ня­кол­ко фе­с­ти­ва­ла, кон­кур­си и об­щин­с­ки тър­же­с­т­ва. Пър­ва­та им изя­ва бе по­д­го­т­ве­на за фе­с­ти­ва­ла “Не­с­тия”, но не се съ­с­тоя по­ра­ди ор­га­ни­за­ци­он­ни при­чи­ни. По­с­ле, оба­че, вси­ч­ко по­т­ръ­г­на.

Ус­пех на но­во­съ­з­да­де­ния квар­тет.              /Б.Т/

Коментарите са затворени.